.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ylilauri, Teemu (2014-01-15)
  Tämän diplomityön tavoite on muodostaa Fastems Oy Ab:n asiakasräätälöityjen toimitusten tuotantoon toimintamalli, jolla tuotantoprosessi voidaan vaiheistaa. Nykyisin näiden toimitettavien laitteistojen tuotannon työtunnit ...
 • Nurmikolu, Katriina Anneli (2011-12-07)
  Tämän työn tavoitteena on käsitellä kokoonpantavuuden ja kokoonpanon käsitteitä ja sitä miten kokoonpantavuutta voidaan parantaa niin uuden tuotteen suunnittelussa kuin jo olemassa olevassa tuotteessa. Työn soveltavassa ...
 • Suominen, Simo (1997-03-19)
  Tarkoituksena oli tutkia multimediaan perustuvia ohjeistusmenetelmiä jatoteuttaa pilottiratkaisut kokoonpanotyöhön liittyvän ohjeistuksen avulla.
 • Eerola, Emma (2015-09-09)
  Diplomityössä tutkittiin puutuotetoimialaa globaalisti palvelevan teknologia- ja palveluyrityksen kokoonpanon tuottavuuden edellytyksiä ja niitä heikentäviä tekijöitä. Kohdeyritys on joutunut kohtaamaan globalisaation ...
 • Puusaari, Pertti (1985)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikanlaitoksella on vuodesta 1984 lähtien tutkittu kappaletavaratuotannon automaation suunnittelumetodien kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena on yleisten ...
 • Rantasalo, Mika (2008-02-06)
  Kohdeyrityksen köysinostintuotantoa käsittelevällä diplomityöllä oli neljä tavoitetta. Työssä pyrittiin löytämään keinoja nostintehtaan tuottavuuden parantamiseksi, toimihenkilötyön tuottavuuden mittaamiseksi, läpäisyaikojen ...
 • Teppo, Vesa-Matti (2010-06-16)
  Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää toimittajaportaalin oleellisimmat tietosisällöt tehokkaamman tiedonvaihdon toteutumiseksi kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaverkostossa. Samalla tutkittiin tiedonhallinnallisia ...
 • Nevalainen, Mika (1995-05-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää menetelmät kokoonpanotyöpisteiden myyntityöhön tarkoitetun piirustusohjelman ja tuoteluettelon laatimiselle. Kokoonpanotyöpisteet ovat kevyille kokoonpano- ja elektroniikkateollisuudelle ...
 • Koivula, Arto (1994)
  Koksaamo on laitos, jossa kivihiilestä valmistetaan koksia lämpökäsittelyn avulla. Lämmitys tapahtuu tavallisesti polttamalla kaasua koksi-uunien kylkiin sijoitetuissa kapeissa, korkeissa lämmityshormeissa. Prosessin ...
 • Hartikainen, Kimmo (1998-11-11)
  Metsäntutkimuslaitos (METLA) järjesti yleisen arkkitehtuurikilpailun Kolin kansallispuiston luontokeskuksen suunnittelusta ja Hotelli Kolin saneerauksesta. Diplomityö on työstetty kilpailuehdotus. Tekijä on yhdistänyt ...
 • Yrjänäinen, Ari (2001-03-21)
  Kasvava sähkön tarve asettaa sähkön laadulle vaatimuksia. Siirrettävän sähkön laadun tulisi olla mahdollisimman puhdasta. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä sähkön laatu on enemmän tai vähemmän häiriöitynyttä. Eräänä sähkön ...
 • Mäkelä, Petra (2015-11-04)
  Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdään merkittävä määrä päätöksiä, jotka vaikuttavat rakennuksen energiankulutukseen ja taloudellisuuteen koko sen käyttöiän ajan. Tässä työssä on tarkasteltu jäähdytysjärjestelmän valinnan ...
 • Ylinen-Luopa, Toni (2007-02-14)
  Kolmivaihedekantterin tutkiminen ja mallintaminen tärkkelysprosessissa:Kohdeyrityksen tehtaan tärkkelysprosessin tuotantokapasiteettia on lisätty liittämällä kolmifaasidekantteri (kolmivaihedekantteri) prosessiin. Diplomityön ...
 • Viren, Asko (1985)
  Kohdeyrityksen Mittausjärjestelmät -osastolla tehdyssä työssä on suunniteltu kolmikanavaisen EKG-kaukosiirtolaitteiston mittauselektroniikka sekä sen tiedon keruusta ja -siirrosta huolehtiva ohjelmisto prototyyppiasteelle. ...
 • Vähä-Salo, Tom (2013-04-03)
  Parametroidut käyrät ovat nykyään oleellinen osa graafista suunnittelua ja grafiikan tuottamista, vaikka yhteyttä ei aina ole helppo havaita. Tällaiset käyrät mahdollistavat pehmeästi kaartuvien muotojen tuottamisen käyrän ...
 • Viitanen, Tero (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena on selvittää eri suuntaajilla saavutettavat ominaisuudet ja kyseisten suuntaajien soveltuvuus keskitehoisen taajuusmuuttajan verkkosuuntaajaksi. Tasasuuntaajien merkittävimpänä ominaisuutena tässä työssä ...
 • Goduguluri, Veerakishore (2011-06-08)
  Over past several years the importance of teaching open source software in universities is increasing with the advent of open source as a development and business model. A novel, student centric approach of teaching open ...
 • Palomäki, Heikki (1981)
  Tämän työn tavoitteena on luoda kuva kommunikoinnin vaatimuksista ja toteutustavoista hajautetussa mikrotietokonejärjestelmässä. Suunnittelua varten on tarkasteltu kaikkia kommunikointitapaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti ...
 • Ahonen, Erkki (2001-10-10)
  Työn päätavoitteena oli tutkia kenttäolosuhteisiin sopivan kapasitanssimittarin rakennevaihtoehtoja sekä tehdä mittarin prototyyppi. Työn ensimmäisessä osassa esitetään suurjännitekondensaattorien tyypilliset käyttökohteet. ...
 • Salminen, Hanna-Maija (2009-12-09)
  Tämän diplomityön tavoite oli selvittää komponenttien liittämistä painettavaan elektroniikkaan. Lisäksi työn tavoitteena on lisätä tietoa sähköisesti johtavista liimoista, matalalämpötilan pastoista sekä press–fit ...