.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Keitilä, Matti (1993)
  Viime aikoina on rakennusalalla panostettu laadunparantamiseen kaikissa talonrakennushankkeen vaiheissa. Suunnittelun samoin kuin itse rakentamisen laatua on pyritty kehittämään. Rakennusalan yritykset ovat alkaneet luoda ...
 • Aaltonen, Jukka (2012-04-04)
  Diplomityö on syntynyt osana Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen laajempaa keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittämishanketta, joka koostui selvitys- ja suunnitteluosioista. Suunnitelmaosuus ...
 • Sulonen, Jari-Pekka (2011-01-12)
  Euroopan Unionin direktiivi ja Suomen lainsäädäntö määräävät tietoliikennepalvelujen tuottajat keräämään ja tallentamaan tunnistetietoja käyttäjistään. Perusteluna on tietojen tarpeellisuus rikosten tutkimuksissa sekä ...
 • Sahakari, Tiina (2008-06-04)
  Keskitetyn lämmityksen kustannuksia on haasteellista ennustaa yleiskaavoitusvaiheessa oleville asuinalueille. Diplomityössä selvitettiin, minkälaisella mallilla uusilla kaavoitusalueilla voidaan suorittaa kustannustarkastelua. ...
 • Suihko, Veikko (1991)
  1980-luvulla on kehitetty sähköinen ja magneettinen menetelmä liikesuorituksia ohjaavan motorisen aivokuoren ärsyttämiseksi pääkallon ja päänahan muodostamien kerrosten läpi. Nämä uudet stimulointimenetelmät ovat mahdollistaneet ...
 • Lyytinen, Timo (1984)
  Diplomityö käsittää julkisten rakennusten korttelisuunnitelman ja siihen liittyen teatteri/ kirjastorakennuksen suunnittelun Espoon keskukseen, Muuralaan. Työ on lähempänä aatekilpailuprojektia kuin tiukasti kunnallisiin ...
 • Männistö, Juha (2016-03-09)
  Lisäarvon tuottaminen on sekä yrityksen toiminnan tarkoitus että sen menestyksen mitta. Yrityksen menestys juontaa kilpailuedusta, joka perustuu erityisiin vahvuuksiin, jotka useimmiten perustuvat taas yrityksen ...
 • Kuusela, Jaana (2011-09-07)
  Kulutuksen lisääntyminen ja tuotantomäärien kasvaminen johtavat raakaaineiden käytön sekä jätemäärien lisääntymiseen, mikä rasittaa ympäristöä ja luonnon uusiutumiskykyä. Kulutustottumuksissa ja yritystoiminnassa tulee ...
 • Plyhm, Tiia (2009-01-14)
  Polyuretaanielastomeerien komponenteilla ja valmistusolosuhteilla on merkitys faasierottuneen rakenteen muodostumiseen. Riittämätön faasierottuminen heikentää sekä mekaanisia että dynaamisia ominaisuuksia. Työssä tutkittiin ...
 • Niemi, Aki (2012-12-05)
  Diplomityön pohjana on ehdotukseni ”Sustainable Urban Living” -suunnittelukilpailuun, jonka Vantaan kaupunki ja Suomen Asuntomessuorganisaatio järjestivät yhdessä Aalto-yliopiston kanssa keväällä 2012. Kilpailu oli avoin ...
 • Suomela, Kirsi (2010-06-09)
  Ilmastonmuutoksen hidastaminen on noussut tärkeäksi tavoitteeksi rakentamisen suunnittelussa ja lain-säädännössä. Korjausrakentamisessa ympäristötavoitteet määritellään yleensä rakennuksen nykytilanteen perusteella parantamaan ...
 • Laininen, Niina Elina (2015-02-04)
  Rakennettu ympäristö ja kestävä kehitys ovat nitoutuneet tiiviisti toisiinsa (Eichholtz ym. 2013; Määttänen 2014). Näin ollen kestävän kehityksen mukaisilla muutoksilla rakentamisessa voidaan edistää tehokkaasti myös ...
 • Vihriälä, Harri (1994)
  Nykyisissä kaupallisissa tuulivoimaloissa käytetään yleisesti 4/6- napaista oikosulkugeneraattoria sähkön tuottamiseen. Roottorin pyörimisnopeuden ollessa vain 18-60 rpm ja generaattorin 1000-1500, tarvitaan niiden välille ...
 • Eskola, Matti (2000-10-18)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan MX18-kestomagneettimoottorin virtasäätöä. Työn tarkoituksena on mittausten avulla selvittää tällä hetkellä käytetyn säätöjärjestelmän suorituskyky ja mahdolliset puutteet. Mittaustulosten ...
 • Knuuttila, Tero (2002-05-08)
  Tässä työssä kuvaan harjattomiin tasavirtakoneisiin kuuluvan kestomagnetoidun aksiaalivuokoneen sähkökäytön suunnittelua. Esittelen harjattomien tasavirtakoneiden toimintaperiaatteen sekä niiden tähti- ja kolmiokytkettyjen ...
 • Kortelahti, Lasse (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan menetelmiä kestomagnetoidun tahtikoneen mallintamisessa käytettyjen parametrien määrittämiseksi. Työ on osa TEKES:n projektia, jonka tavoitteena on kehittää kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenet ...
 • Kuusela, Kosti (1998-10-14)
  Työ kuuluu osana Tekesin ETX-ohjelman projektiin "Virtavälipiirillisten PWM-käyttöjen kehittäminen". Työssä on tutkittu valitun säätömenetelmän ja virtavälipiirillisen suuntaajakäytön toimintaa simulointimallin avulla. ...
 • Mäkinen, Miia (1998-11-11)
  Ruiskuvalumuotteihin kontaminoituu prosessoinnin yhteydessä muovinhajoamistuotteita, jotka aiheuttavat laatuvirheitä lopputuotteeseen sekälikaavat ja peittävät muotin seinämät ja jakosaumat. Työssä selvitettiinABS-, ...
 • Kallio, Pentti (2006-03-08)
  Komposiitit ovat yhdistelmämateriaaleja. Komposiiteille materiaaliryhmänä on tyypillistä monien hyvien, usein toisilleen jopa vastakkaisten, ominaisuuksien yhdistyminen samassa materiaalissa. Lisäksi on useita esimerkkejä ...
 • Majuri, Tomi (2008-12-03)
  Diplomityössä kehitettiin ohjelmistojen toteutusprosessi yrityksen laatujärjestelmään ottaen huomioon ohjelmistoalihankinnan erityispiirteet. Työssä selvitettiin ketterien menetelmien soveltuvuus käytettäväksi yrityksen ...