.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hakala, Sanni (2007-10-17)
  Työssä tutkittiin hiilikuidun erottamista kertamuovimatriisista ja tämän vaikutuksia hiilikuidun ominaisuuksiin. Lisäksi selvitettiin uusiokuidun soveltuvuutta kestomuovien mekaanisten ja sähkönjohto-ominaisuuksien ...
 • Veijola, Päivi (2011-12-07)
  Tässä diplomityössä kestävää rakentamista tarkastellaan rakennusmateriaalien kautta. Valittuja näkökulmia on kolme: materiaalien ekologisuus, kierrätys ja estetiikka. Työ on luonteeltaan kirjallisuustutkimus, jonka ...
 • Hiljanen, Maija (2014-06-04)
  Tämä diplomityö on tehty osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusproses-siin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Työn tavoitteena on tutkia kierrätettyjen teknisten muovien modifiointia kierrätyksen ja ...
 • Halme, Markku (2007-02-14)
  Voimalaitosten hyötysuhteiden nostaminen on ajankohtainen tavoite pyrittäessä pienentämään energian tuotannon ympäristövaikutuksia ja tuotantokustannuksia. Hyötysuhteiden nostotoimenpiteiden yhteydessä yhtenä yhdistetyn ...
 • Hillebrand, Eira (1999-11-10)
 • Leppänen, Jenni Jasmina (2014-10-08)
  Puupolttoaineet ovat merkittävä osa Suomen energiantuotantoa. Puupolttoaineiden osuus energian loppukulutuksesta oli 23 % vuonna 2012 ja puun energiakäytön lisääminen on yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa uusiutuvan ...
 • Rintamäki, Tommi (1992)
  Tämän työn tarkoituksena on kehittää laivamoottoriasennukselle simulointimalli, jolla voidaan kuvata vääntövärähtelyn ja kierrosluvunsäätimen välistä vuorovaikutusta. Simulointimallin avulla on tarkoitus selvittää vaurioita, ...
 • Muurinen, Pekka (2012-06-06)
  Nykyinen öljyn hinnan kehitys, ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen sekä vaatimukset komponenttien elinkaaren suhteen ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa yritys voi hankkia kilpailuetua kehittämällä energiatehokkaita ...
 • Laaksonen, Jaakko (2013-05-08)
  Kierrätyskuitujen dispergoinnissa painomuste, tahmot ja muut epäpuhtaudet pyritään pilkkomaan pienemmiksi sekä irrottamaan kuiduista, jotta ne voidaan poistaa kuitumassasta prosessin myöhemmässä vaiheessa. Diplomityön ...
 • Kaivosoja, Jyri (2008-09-03)
  Biopolttoaineiden käyttö on viime aikoina lisääntynyt voimakkaasti. Fossiilisia polttoaineita pyritään korvaamaan muun muassa uusiutuvilla polttoaineilla öljyn hinnannousun takia sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. ...
 • Jormalainen, Sirpa (1991)
  Kiertoliittymien käyttö on Suomessa ollut hyvin vähäistä. Muissa maissa niiden käyttö on selvästi yleistynyt ja saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut käytännön suunnittelutyössä todettu ...
 • Tuovinen, Markku (1987)
  Leijukerroskattiloiden soveltuvuus monipolttoainekäyttöön, hyvä kuormanseurantakyky ja mahdollisuus haitta-ainepäästöjen vähentämiseen ovat kasvattaneet leijukerrostekniikan suosiota maassamme. Pyrittäessä parantamaan ...
 • Heiskanen, Ville-Matti (2011-04-06)
  Voitelujärjestelmiä käytetään laajasti erilaisissa teollisuuden sovellutuksissa. Niiden tehtävänä on varmistaa pääjärjestelmän voideltavien komponenttien toiminta kaikissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Voideltavien ...
 • Rikkonen, Erja (1982)
  Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli löytää kiharasta HWM (high-wet-modulus) -modaalikuidusta valmistetulle kankaalle sopivin esikäsittely sekä löytää parhaimmat rypistymättömyys- ja siliävyysominaisuudet antava ...
 • Lähteenmäki, Tero (2001-03-14)
  Elektroniikkateollisuudessa tuotteiden laatu ja luotettavuus ovat nousseet erittäin merkittäviksi asioiksi. Yrityksille tuotteiden korkea laatu- ja luotettavuustaso eivät enää ole pelkkiä kilpailuvaltteja vaan ennemminkin ...
 • Sarna, Janne (1997-12-10)
  Tavoitteena on ottaa käyttöön kalibrointijärjestelmä sekä määrittääjärjestelmän epävarmuus niin, että akkreditoitu kalibrointilaboratorio K13voisi käyttää työn tuloksia pohjana mahdollisessa kiihtyvyysmittaustenakkredtoinnin ...
 • Juntunen, Tapio (1990)
  Työ liittyy kiilahihnojen ja kiilahihnavariaattoreiden tutkimukseen. Työn tarkoituksena on tutkia kokeellisesti kiilahihnojen kitkakertoimia ja kimmoisia ominaisuuksia, jotka ovat merkittävästi kiilahihnakäytön hyötysuhteeseen ...
 • Pylkkänen, Antti (2008-06-04)
  Lääketeollisuus on kokenut viime vuosina suuria rakenteellisia muutoksia pääasiassa uusien teknologioiden ja voimakkaan kansainvälistymisen takia. Yhä suurempi osa lääkeyritysten uusista tuotteista saa alkunsa oman yrityksen ...
 • Hankamäki, Mikko (2011-03-09)
  Johdon laskentatoimen tutkimuksella on pitkä historia. Kuitenkaan ulkomaan yksikön näkökulmaa ei ole juuri tutkittu. Kiinassa toimivien ulkomaan yksiköiden strategisen roolin muuttuminen monimutkaistaa teoreettista analyysiä ...
 • Palokangas, Sami (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin tietokoneavusteisen simuloinnin mahdollisuuksia kiinnirullaimen värähtelyominaisuuksien tutkimisessa ja syvennettiin tietämystä laitteen dynaamisista ominaisuuksista. Työhön kuului kaksi mittausjaksoa, ...