.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lähteenmäki, Tero (2001-03-14)
  Elektroniikkateollisuudessa tuotteiden laatu ja luotettavuus ovat nousseet erittäin merkittäviksi asioiksi. Yrityksille tuotteiden korkea laatu- ja luotettavuustaso eivät enää ole pelkkiä kilpailuvaltteja vaan ennemminkin ...
 • Sarna, Janne (1997-12-10)
  Tavoitteena on ottaa käyttöön kalibrointijärjestelmä sekä määrittääjärjestelmän epävarmuus niin, että akkreditoitu kalibrointilaboratorio K13voisi käyttää työn tuloksia pohjana mahdollisessa kiihtyvyysmittaustenakkredtoinnin ...
 • Juntunen, Tapio (1990)
  Työ liittyy kiilahihnojen ja kiilahihnavariaattoreiden tutkimukseen. Työn tarkoituksena on tutkia kokeellisesti kiilahihnojen kitkakertoimia ja kimmoisia ominaisuuksia, jotka ovat merkittävästi kiilahihnakäytön hyötysuhteeseen ...
 • Pylkkänen, Antti (2008-06-04)
  Lääketeollisuus on kokenut viime vuosina suuria rakenteellisia muutoksia pääasiassa uusien teknologioiden ja voimakkaan kansainvälistymisen takia. Yhä suurempi osa lääkeyritysten uusista tuotteista saa alkunsa oman yrityksen ...
 • Hankamäki, Mikko (2011-03-09)
  Johdon laskentatoimen tutkimuksella on pitkä historia. Kuitenkaan ulkomaan yksikön näkökulmaa ei ole juuri tutkittu. Kiinassa toimivien ulkomaan yksiköiden strategisen roolin muuttuminen monimutkaistaa teoreettista analyysiä ...
 • Palokangas, Sami (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin tietokoneavusteisen simuloinnin mahdollisuuksia kiinnirullaimen värähtelyominaisuuksien tutkimisessa ja syvennettiin tietämystä laitteen dynaamisista ominaisuuksista. Työhön kuului kaksi mittausjaksoa, ...
 • Reinvall, Hannu (1999-09-08)
  Tutkitaan korroosionkulumista kestäviä materiaaleja ehkäisemään kiinteän polttoaineen aiheuttamaa kulumista. Esimerkkitapaukseksi on otettu ruuvipurkaimen korroosionkuluminen ja sen kulumisnopeuden merkittävä hidastaminen ...
 • Matilainen, Joonas (2015-10-07)
  Lämmön ja sähkön yhteistuotannolla eli CHP-tuotannolla tuotetaan Suomessa noin 30 % käytetystä sähköstä ja 75 % kaukolämmöstä. Yhteistuotannon kokonaishyötysuhde on korkea, ja sen avulla polttoaineen kulutusta voidaan ...
 • Rautanen, Markus (2007-02-14)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa sopivia materiaaleja käytettäväksi kiinteäoksidipolttokennojärjestelmän johtimissa. Työ jakautuu teoriaosaan ja kokeelliseen osaan. Teoriaosassa mallinettiin järjestelmän lämmönsiirtoa ja ...
 • Renko, Jukka (1984)
  Tämä työ kuuluu osana laajempaan kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamaan kotimaista polttoainetta käyttävien lämpökeskusten mitoitusperusteiden ja -menetelmien kehittämisprojektiin. Työn tarkoituksena on ollut kehittää ...
 • Pihlava, Katri (2014-06-04)
  TTY:n Aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetyllä SCAR-laitteistolla voidaan tuottaa aerosolimittalaitteiden kalibrointiin ominaisuuksiltaan hyvin määriteltyä aerosolia. Toistaiseksi SCAR:illa on pystytty tuottamaan ...
 • Karjalainen, Jenni (2015-10-07)
  Tuotteiden valmistamisen ja palveluiden tuottamisen sijaan asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa puhutaan yhä enemmän ratkaisujen toimittamisesta. Ratkaisuja toimittavien yritysten menestys riippuu suurelta osin siitä, miten ...
 • Penttilä, Jonne (2007-06-06)
  Diplomityö on osa kiinteistö- ja tehdasvalvontajärjestelmän kehitysprojektia kohdeyrityksen eräälle paperitehtaalle. Työn tarkoituksena oli tehostaa hälytysjärjestelmän toimintaa erilaisia antureita apuna käyttäen ja siten ...
 • Salmisto, Alpo (2008-06-04)
  Yritystoiminnassa ollaan siirtymässä yritysten välisestä kilpailusta verkostojen väliseen kilpailuun, jossa korostuvat verkostoyritysten yhteistyö ja yhteiset päämäärät. Strategisten kumppaneiden muodostavasta yritysryhmästä ...
 • Rantala, Juha (1997-05-14)
  Kohdeyritys on suorittanut kiinteistöjen lämmön-, sähkön- javedenkulutuksenseurantaa 70-luvulta lähtien. Työn tavoitteena on selvittää,onko markkinoilla tilaa kulutuksenseurantapalvelun tarjoajille ja olisikokohdeyrityksen ...
 • Karhu, Tapio (2011-10-05)
  Ympäristötietoinen kiinteistönpito on yhä tärkeämpää muuttuvassa ilmastossa ja elinympäristössä. Työn tavoite on kehittää kokonaisvaltainen ympäristöarviointipohja olemassa olevalle suomalaiselle asuinkiinteistölle. Tässä ...
 • Haapaniemi, Minna (2014-09-03)
  Vuotovahingot muodostavat nykyisin sekä kiinteistö- että kotivakuutuksen suurimman korvausmenon, vuonna 2012 korvattavia vuotovahinkoja oli noin 36 000 kappaletta. Vuotovahinkojen korvausmäärät ovat kasvaneet vuosituhannen ...
 • Jaakkola, Marjo (2000-02-09)
  Projektissa kehitettiin menetelmiä kiinteistöjen laadukkaan ylläpidon varmistamiseksi YH-Asunnot Oy:n ja YH-Asumisoikeus Oy:n omistamassa kiinteistökannassa. Käytännössä kehitystyö toteutettiin Pirkanmaan YH-Rakennuttaja ...
 • Kamppuri, Timo (2015-12-09)
  Diplomityö on osa kiinteistönomistajan kehitystyötä liittyen kiinteistön teknisen kunnon valvontaan ja kiinteistönpidon prosessien kehittämiseen. Työssä esitettyjä toimenpiteitä on tarkoitus ottaa käyttöön tehokkaan ...
 • Jonkka, Päivi (2000-08-23)
  Tutkimuksen tarkoituksena on vähentää jätevesistä aiheutuvaa pinta- ja pohjavesikuormitusta kehittämällä yleiseen viemäriin liittymättömän asutuksen jätevedenkäsittelyä. Tutkimusalueena oli Pirkanmaan maakunta. Työ tehtiin ...