.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Toivakainen, Sara (2015-01-14)
  Kehittynyt teknologia ja markkinatalouden sekä arvonluontiprosessin muutos on aiheuttanut sen, että asiakkaan rooliin tasavertaisena arvon luojana on alettu kiinnittää yrityksissä enemmän huomiota sekä panostaa enemmän ...
 • Juutinen, Juha Antti (1997-03-19)
  Työssä kehitettiin Venäjän vientiprojektien hallinnan ja osaamisenmarkkinointia länsi-investoijille ensisijaisesti palvelemaan vienninhenkilöstöä ja auttaa tunnistamaan avainasiakkaat.
 • Röppänen, Mika (2016-03-09)
  Tutkimuksessa perehdyttiin asiakaslähtöisen demonstraation kehitysprosessiin ilmailuteollisuudessa. Asiaa tutkittiin koneensuunnitteluopin kirjallisuudessa esitettyjen tuotekehitysprosessikaavioiden ja standardien kautta. ...
 • Kaarre, Pertti (2006-04-12)
  Keski-Suomen alueella metalliteollisuus on tärkeä teollisuuden työllistävä ala. Metalliteollisuus on pitkälti keskittynyt muutamiin suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Niihin kohdistuu kuitenkin jatkuvat kehityspaineet ...
 • Järvinen, Riikka (1999-06-09)
  Työ käsittelee vesi- ja viemärilaitosten asiakkaille tehtyä teemahaastattelua ja kirjekyselyä heidän kokemuksistaan ja odotuksista vesi- ja viemärilaitosten toiminnan suhteen. Pienemmälle osajoukolle tehty teemahaastattelu ...
 • Timonen, Tuomo (2015-12-09)
  Projektinjohtourakointi ja muut projektinjohtorakentamisen muodot ovat varsin suosittuja toteutusmuotoja rakennushankkeissa. Varsinkin suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa, joiden haasteena on myös tiukka aikataulu, ...
 • Hoivanen, Suvi-Annika (2015-02-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää Nokian Renkaiden kotimaan jakelujärjestelmää asiakasnäkökulmaa painottaen. Asiakasohjautuvien toimintojen tärkeys toimitusketjussa on nykyään yhä merkittävämmässä roolissa ...
 • Jaakkola, Vesa (1998-10-14)
  Asiakaspalautteen hyödyntäminen, organisaation sisäinen tiedonvälitys sekä laatukustannusten seuranta ja raportointi osoittautuivatt kehityskohteiksi, kun tutkittiin tehokkaan asiakaspalautejärjestelmän piirteitä ja toteutusta.
 • Mikkola, Matti (1991)
  Telealan päätelaitemyynnin vapauttaminen ja kilpailutilanteen muuttuminen teleyritysten toimilupien laajetessa ovat aiheuttaneet muutoksia teleyritysten asiakaspalvelutoiminnassa. Asiakassuuntautuneisuus näkyy organisaat ...
 • Luttunen, Emmi (2015-03-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää ennalta määrättyjä asiakaspalveluprosesseja Lean-periaatteiden avulla. Ennalta määrätyt prosessit olivat tulostus ja postitus, toimeksiannot sekä sähköpostien ohjaus. Leania on ...
 • Kemppinen, Kimmo (1996-06-12)
  Työssä tarkastellaan digitaalisten asiakaspiirien mallinnusta kolmensuunnitteluprojektin kokemusten pohjalta.
 • Poskiparta, Maija (2013-11-08)
  Kodin rakentaminen ei ole pelkästään rakennustekniikkaa vaan se on mitä suurimmassa määrin asumisen ymmärtämistä. Kodin merkitys on muuttunut viimeisten vuosien aikana ihmisten vapaa-ajan käytön muuttuessa samalla kun ...
 • Leino, Jukka (1997-11-12)
  Luoteis-Venäjän kaukolämpöalan asiakastarpeita, olosuhteita jatulevaisuuden näkymiä selvitettiin kyselytutkimuksen avulla, johonosallistui 32 kaukolämpöalan asiantuntijaa Pietarin,Petroskoin jaNovgorodin kaupungeista.Tul ...
 • Aaltonen, Pasi (1992)
  Ohjelmistokehityksessä pyritään tänä päivänä voimakkaasti työn tuottavuuden parantamiseen. Eräs tapa on rutiiniluontoisen ohjelmointityön automatisointi sovelluskehitintä hyväksi käyttäen. Tällä saavutetaan merkittäviä ...
 • Hopponen, Mia (1996-10-16)
  Tutkimuksessa luotua teoreettista mallia sovelletaan hydraulipumppujavalmistavaan yritykseen. Haastattelututkimuksena kotimaisille asiakkailleja kirjallisena kyselynä pohjoismaisille asiakkaille tehtiinasiakastyytyväisyystutkimus.
 • Heikinheimo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli laadunkehitys yritykselle, tuloksena kokonaiskuvayrityksen toiminnasta, toimintamalli asiakastyytyväisyyden systemaattiseenmittaamiseen ja tietojen hyväksikäyttöön sekä kehitetty asiakapalautejär-jestelmä.
 • Syrjä, Mikko (1999-11-10)
  Työn tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä rakennusalan urakoitsijan toiminnassa sekä määrittää asiakastyytyväisyyden mittaamisessa tarvittavia elementtejä. Jotta urakoitsija voisi mitata asiakastyytyväisyyttä, ...
 • Matintalo, Veijo Juhani (2016-05-04)
  Yritykset käyttävät valtavasti resursseja uusien asiakkaiden hankkimiseen, vaikka asiakasuskollisuutta kehittämällä voitaisiin päästä yrityksen kannalta parempaan lopputulokseen. Asiakaskokemusta mitataan useimmiten ...
 • From, Juha (1997-04-16)
  Työssä esitellään toimistopaperin uusiokäyttöketju asiakirjatuhoojienimutyhjennysjärjestelmää käytettäessä.
 • Niittymäki, Taru (2006-04-12)
  Asiakaskeskeisyys on lisääntynyt yrityksissä ja niiden liiketoiminnan suunnittelussa jopa niin paljon, että asiakkuuden hallinta on noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi. Myös rakennusalalla on alettu kiinnittää huomiota ...