.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hellman, Heikki (1992)
  Tämä tutkimus littyy pohjoismaiseen Slender Precast Structures -projektiin. Diplomityön alussa on esitelty kaksi kerrospilarin nostoapuvälinettä, joiden tarkoituksena vähentää pilarin asentamisessa syntyvää jälkityötä ja ...
 • Tervo, Rami (2002-01-16)
  Työssä selvitettiin raskaan tiekuljetuskaluston huolto- ja korjaustarvetta, niiden vaikutusta kuljetusyrityksen toimintaan ja mahdollisuuksia ennakoida huollon ja korjauksen ajoittumista ja kustannuksia. Tutkimuksen tuloksena ...
 • Nieminen, Turo (1987)
  Tutkimuksessa käsitellään kahta yrityksen markkinointitoimintoihin kiinteästi liittyvää osa-aluetta, fyysistä jakelua ja tuotepakkausta. Jakelun osalta selvitetään tuotantoyrityksessä kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat ...
 • Lehto, Anniina (2016-02-03)
  Suomalaisissa teollisuusyrityksissä ulkoistaminen on suosittua, mutta kotiuttaminen on tuntemattomampi ilmiö. Etenkin kuljetusten kotiuttaminen on harvinaista. Tässä työssä on tutkittu teollisuusyrityksen kuljetusten ...
 • Laukkanen, Veikko (2012-04-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kehittää kuljetusten operatiivista suunnittelua eräässä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Käytännön tasolla tämä on tarkoittanut sellaisen kuljetusten aikataulutuksenhallintaan ...
 • Vesola, Ari (1996-11-20)
  Työssä selvitettiin kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen avullapaikkatiedon, paikannuksen ja tiedonsiirron sovelluksia liikenteen jakuljetusten suunnittelussa ja ohjauksessa.
 • Reunanen, Aaro (1997-05-14)
  Työssä esitetään analyysi lähtien Porterin arvoketjusta. Asiakasarvo voiolla hyödykkeen parempi laatu, alhaisempi hinta, asiakaspalvelut tailisäominaisuudet. Logistisen ketjun kokonaissuoritus syntyy osasuoritustensummana. ...
 • Mattila, Jaakko (2012-08-15)
  Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2006 liikenteelle avatun Kerava–Lahti-oikoradan vaikutuksia kulkutavan valintaan. Tutkimuksen analyysit perustuvat pääosin Lahden moottoritien ja Kerava–Lahti-oikoradan jälkeen-vaiheen ...
 • Mäenpää, Jaana (2015-08-12)
  Kiinteän aineen elektronirakenne ja muut ominaisuudet määräytyvät elektronien ja yti-mien Schrödingerin yhtälöstä. Kiderakenne määrittää atomien järjestyksen kiteisessä aineessa. Kiderakenteesta puhuttaessa on helpointa ...
 • Sorri, Senni (2012-11-07)
  Työssä on laadittu suunnitelma puurakenteisesta asuinalueesta Alajärven Kullanmutkan alueelle. Diplomityö on tehty osana valtakunnallista Moderni puukaupunki –hanketta. Kullanmutkan alue sijaitsee järven pohjoispuolella ...
 • Savolainen, Jonne (2015-04-08)
  Tukimuurien suunnittelu ja mitoitus on monissa kohteissa rakennesuunnittelijalle vastaan tuleva tehtävä, jonka suorittaminen edellyttää rakennesuunnittelun lisäksi myös geoteknisten perusteiden hyvää hallintaa. Tämän ...
 • Euro, Hanna (1993)
  Suunnitelma perustuu syksyllä 1992 pohjoismaiseen arkkitehtuurikilpailuun osallistuneeseen kilpailuehdotukseen taide- ja kulttuurikeskukseksi Nuukiin Grönlantiin. Kilpailupaikka sijaitsee Nuukin keskustassa, Grönlannin ...
 • Harjamäki, Janne; Kostin-Harjamäki, Eija (2011-08-17)
  Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä on nykyään ohjelmistosuunnittelijoille jokapäiväinen haaste. Ohjelmistokehitystyötä tehdään yhä useammin globaaleissa yrityksissä. Saman ohjelmistokehitysprojektin jäsenet voivat ...
 • Verkkonen, Vesa (1982)
  Työssä tutkitaan pienjänniteverkosta tulevia ylijännitteitä, niiden aiheuttamia vahinkoja sekä suojausta ja sen taloudellisuutta. Työ on kirjallisuusselvitys, jossa aihetta käsitellään siihen liittyvän kirjallisuuden ...
 • Franck, Matti (1991)
  Materiaalikustannukset muodostavat suurimman osan kokoonpanoteollisuuden kustannuksista. Kova kilpailutilanne, sijainti syrjässä päämarkkina-alueestaan ja toimittajistaan sekä kilpailijoihin verrattuna pieni koko ovat ...
 • Vänttinen, Mika (1993)
  Viime vuosina kulutuselektroniikkatuotteiden helppokäyttöisyys on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi. Tuotteiden ominaisuuksien nopea lisääntyminen tuo hyvän ja huonon käyttöliittymän eron entistä selkeämmin esille. ...
 • Merikoski, Seppo (2001-08-22)
  Työssä pyritään mallintamaan kumin sekoitusprosessia. Mallin tarkoituksena on ennustaa prosessimittausten perusteella kumisekoitteen viskositeetti sekoituksen loppuhetkellä.Mallinnuksessa käytettiin neuro-sumeaa menetelmää, ...
 • Hahtola, Jaakko (2006-02-08)
  Tavoitteena oli hankkia tietoa kumisekoitusten prosessoitavuudesta sekä ekstruusioparametrien vaikutuksista renkaan kulutuspintaan. Päätutkimuskohteena oli renkaan kulutuspinta, jonka paino on kolmasosa renkaan kokonaispainosta. ...
 • Hotulainen, Harri (1984)
  Työn tarkoituksena on selvittää prosessin ja jäähdytyksen ominaisuuksien perusteella lämmön talteenottomahdollisuus lämpöpumpulla kumitehtaassa. Tavoitteena tulee järkevän energian käytön lisäksi olla tehokas jäähdytys. ...
 • Tyynismaa, Jaakko (2016-04-06)
  Yritykset pyrkivät keskittymään entistä enemmän ydinliiketoimintaansa ja siirtämään tukevia toimintoja toimittajille. Hankinnan ympäristössä kumppanuudet mahdollistavat toimittajamarkkinoiden paremman hyödyntämisen ja ...