.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ruuhinen, Sami (2004-05-12)
  Asiakkaat ulkoistavat tuotantoaan ja hankintojaan. Etäisyyden kasvaessa suunnittelun ja tuotannon välillä myös asiakkaan suunnitteluvirheiden korjaustoimenpiteet heikentyvät, usein sama virhe toistuukin seuraavissa ...
 • Koljonen, Antti (2011-10-05)
  Kunnalliset ryhmäkuljetuspalvelut ovat yhteiskunnan korvaamaa joustavaa henkilöliikennettä, jolla mahdollistetaan erityisryhmien osallistuminen kunnan järjestämään toimintaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ...
 • Alho, Janne (1999-06-09)
  Tutkimuksessa selvietään kunnan kiinteistöhallinnon liikelaitostamista sekä tiedostetaan kiinteistöhallinnnn ongelmakentät ja etsitään niihin ratkaisuja. Tuloksena on saatu yleinen kiinteistönhallintamalli, jota voidaan ...
 • Säily, Stiina (2004-05-12)
  Tieliikenteen haitallisiksi päästöiksi luetaan epätäydellisen palamisen seurauksena syntyvät häkä, hiilivedyt, typen oksidit, rikkidioksidi, hiukkaset sekä hiilidioksidi, joka on ennakoitavissa oleva palamistulos. Näistä ...
 • Korpiniemi, Henna (2012-05-09)
  Suomen väestörakenne ikääntyy voimakkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana, jol-loin kuntien palvelutuotanto kuormittuu entisestään. Tästä aiheutuu kunnille suuria lisä-kustannuksia ja taloudellisen tasapainon säilymiseksi ...
 • Halkonen, Tiina (1990)
  Häiriöt koneiden toimintakunnossa aiheuttavat yleensä ylimääräisiä tuotantoseisokkeja. Värähtelymittauksiin perustuvien kunnonvalvontamenetelmien avulla saadaan ajoissa varoitus vikaantumisesta, jolloin kyetään toteuttamaan ...
 • Ritvonen, Iiro (1983)
  Työn aiheena on kunnossapidon ATK-järjestelmän kehittäminen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin olemassa olevan eräajokäyttöisen ATK-järjestelmän tietosisältö, tietojen määrittelyt sekä dokumentit. Selvityksen jälkeen ...
 • Vuorela, Ville (2015-09-09)
  Käyttövarmuuden hallinta on riskienhallinnan osa-alue, jossa keskitytään järjestelmän käyttövarmuutta vaarantavien teknisten riskien tarkasteluun. Tekniset järjestelmät muodostuvat tyypillisesti useista osajärjestelmistä ...
 • Nurminen, Jussi Petteri (2015-06-03)
  Tutkimus keskittyy kunnossapidon töiden hallinnan ja siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen kustannustehokkuuden ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kehitystoimenpiteet pohjautuvat lean-periaatteisiin ja 5S-menetelmään ...
 • Nortaja, Kimmo (1987)
  Tässä diplomityössä käsitellään kunnossapidon tietojärjestelmiä. Kiristyvä kilpailu ajaa yrityksiä hakemaan uusia keinoja tuottavuuden parantamiseksi ja on johtanut tuottava kunnossapito-käsitteen omaksumiseen. Kunnossapito ...
 • Kervinen, Eeva (1990)
  Materiaalikustannukset muodostavat huomattavan osan yrityksen kustannuksista. Tietotekniikan nopea kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia yrityksen materiaalihallinnalle. Nykyisin tietojärjestelmien avulla hoidetaan mm. ...
 • Muuttonen, Maria (2001-02-14)
  Tietovarasto on tietokanta, johon on siirretty operatiivisten tietokantojen dataa tiedon analysointia varten. Tietovarastossa tieto on kyselyjen ja tiedon analysoinnin kannalta optimaalisessa muodossa. Operatiivisessa, ...
 • Palttala, Henry (1997-04-16)
  Kunnossapidon tunnuslukujen kehittämisessä käytetään teoriaan pohjautuvaamenetelmää, jossa yrityksen kokonaistavoitteita purkamalla selvitetäänkunnossapidon osatavoitteet ja kriittiset nenestystekijät. Näiksimääritetään ...
 • Karstinen, Kimmo (1993)
  Diplomityössä tarkastellaan pitkälle automatisoidun tuotantolaitoksen kunnossapitotoiminnalle asettamia vaatimuksia, yleisiä heikkouksia, ennakoivan kunnossapidon sekä kunnossapidon tietojärjestelmän merkitystä tuloksentekijänä. ...
 • Isomäki, Ilari (2008-06-04)
  Kunnossapidon organisointi vaatii kykyä ylläpitää laitteiden käyttövarmuus. Monimuotoisten asioiden hallinta vaatii kunnossapito-organisaatiolta ajanmukaista tietojärjestelmää, jonka avulla kunnossapidon ohjaaminen on ...
 • Inkeroinen, Matti (1997-06-04)
  Konepajan valmistuksen automaatiotason kasvaessa häiriöiden vaikutustuotannon aikatauluihin ja määriin on kasvanut. Tämä lisää vikojaehkäisevän kunnossapidon merkitystä. Työssä esitetään mallivaihtoehtojakunnossapidon ...
 • Heikinheimo, Jouni (1994-12-21)
  Työssä tutkittiin kohdeyrityksen kunnossapitotoiminnan toteutuksen vaihtoehtoja tulevaisuutta silmälläpitäen. Kunnossapito-organisaation palvelutaso kyseisessä yrityksessä on tällä hetkellä kasvavan mielenkiinnon kohteena, ...
 • Mattila, Timo (1994-08-31)
  Kokonaisvaltainen esitys Arttu-kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta, kehittämisvaihtoehdoista, uusista sovelluksista ja liittymärajapinnoista yrityksen eräällä tehtaalla. Jakautuu kokonaisvaltaiseen tuottavaan kunnossapitoon ...
 • Kiviniemi, Teemu (2000-06-07)
  Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella mahdollisuuksia rakentaa automaattinen etätiedonkeruujärjestelmä, joka kerää haluttuja tietoja suoraan eri paperitehtaiden informaatiojärjestelmistä ja siirtää ne tietokantasovellukseen. ...
 • Englund, Mikael (1981)
  Tämä tutkimus on tarkoitettu oppaaksi kuntien palveluksessa oleville heidän joutuessaan päättämään energiansäästöstä kuntien omissa kiinteistöissä tai suunnittelemaan ja toteuttamaan energian säästötoimenpiteitä. Oppaassa ...