.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Istolahti, Juha (2004-05-12)
  TAVOITE: Laatujärjestelmän suunnittelu toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektien läpiviemiseen. Tässä laatujärjestelmän rakentamisella tarkoitetaan prosessia, jossa yritykselle luodaan organisaatio, vastuut ja ...
 • Tallberg, Tuija (1991)
  Kiristyvän kilpailun ja huononevan taloudellisen tilanteen aikana yritykset ovat yhä kiinnostuneempia kehittämään toimintaansa. Tehokkuus, tuottavuus ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen ovat nousseet aikaisempaa tärkeämmiksi ...
 • Kivelä, Mikko Juhani (2014-08-13)
  Tämä diplomityö käsittelee suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennuttajan keinoja varmistaa rakennushankkeen laadukas lopputulos. Käsitteenä laatu on yksinkertaisimmillaan asiakkaan tarpeet täyttävä tuote tai palvelu, joka ...
 • Vainio, Auli (1992)
  Paineastioihin liittyvät määräykset muuttuvat Euroopan yhdentymisen myötä. Muutoksessa luovutaan nykyisestä lupamenettelystä ja siirrytään tarkastamaan suurempia kokonaisuuksia. Paineastian valmistaja voi hyväksyttää ...
 • Mattila, Markus (1994-08-31)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on etsiä keinoja tuotantoyksikön kilpailuedellytuksien parantamiseksi parantamalla laatujohtamisen sekä toiminnan laadun tasoa. Analyysivaihe jakaantui kahteen osaan, laatujohtamisen ...
 • Aho, Päivi (2007-06-13)
  Yritykset ja yhteisöt kohtaavat jatkuvasti laatuun liittyviä uusia haasteita. Tuotteiden ja palveluiden laatu ei enää riitä asiakastyytyväi-syyden, toiminnan tehokkuuden ja yritystoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. ...
 • Heinonen, Mikko (2008-09-03)
  Laatukustannuksia muodostuu aina, kun ei toimita "kerralla oikein" -periaatteen mukaisesti. Virheellinen tuote ja seisova tuotantolinja ovat molemmat yhtä lailla laatukustannuksia. Laatukustannuksia vähentämällä voidaan ...
 • Lahti, Pirkko (2002-03-13)
  Työssä kehitettiin teollisten muovikomposiittien valmistustekniikkaa, alipaineinjektioprosessia, teknistaloudellisesti nykyistä toimivammaksi. Työssä analysoitiin prosessin nykytila ja tältä pohjalta päädyttiin kehittämään ...
 • Gren, Juuso (2006-10-11)
  Paperinvalmistuksessa kerätään valtava määrä dataa prosessin eri vaiheista. Tiedon tärkeimpiä hyödyntämistapoja ovat online-mittausten kalibrointi ja paperisulpun koostumuksen ohjaaminen. Nämä hyödyntämistavat kattavat ...
 • Vesala, Anne (1983)
  Työssä tarkastellaan indigodenimin valmistusprosessin eri vaiheita ja niissä ilmeneviä valmiin tuotteen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat mm. liistauksen ja kutomisen onnistuminen sekä niiden vaikutus seuraaviin ...
 • Marttila, Miro (2016-01-13)
  Oman työn hinnoitteluun liittyy monia haasteita globaalissa toimintaympäristössä. Tämä diplomityö toteutettiin yhteistyössä globaalin yrityksen kanssa, joka aloitti projektin harmonisoidakseen tuntihinnoittelukäytäntönsä. ...
 • Hautalahti, Juha (1996-11-20)
  Tutkimuksen kohteena olivat iskulujuutta mittaavat Los Angeles- jaharauskokeet, niin ikään eräänlaista iskulujuutta mittaavat Bondin jaLokomon työindeksien määritysmenetelmät sekä kuluttavuutta arvioivaabraasiokoe. ...
 • Ojanen, Nanna (1999-06-09)
  Diplomityönä on toteutettu graafinen käyttöliittymä kohdeyrityksen kliiniselle laboratoriolle. Laboratorion käyttämä Multilab II tietojärjestelmä perustuu sairaalamaailman tarpeisiin kehitettyyn M-ohjelmointikieleen. ...
 • Tupeli, Olli (2014-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessia. Ensimmäinen tavoite oli kuvata yrityksen nykyinen kotinäytteenoton prosessi ja toisena tavoitteena kuvata tahtotilan prosessi, eli kuvata ...
 • Komulainen, Satu (2007-11-14)
  Stability of dental implants is one of the critical parameters when making the decision if the implant is ready to be loaded with a prosthetic crown or not. Recommended healing periods have been shortened to a few weeks ...
 • Laurila, Matti (1994)
  Lahden Ankkuriranta on suomalainen kerrostalovaltaisen asuinalueen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailualue sijaitsee Lahdessa, Vesijärven rannalla, aivan keskustan untumassa. Diplomityö liittyy tähän Ankkurirannan asuinalueen ...
 • Järvelin, Tomi (1997-10-15)
  Lahden kaupungin Ankkurirannasta järjestettiin yleinen suunnittelukilpailuvuonna 1993. Suunnitelman laajuus on 3 ha, alueelle tulevia kerrostaloja on15 kappaletta. Suunnitelmassa tekijä ottaa huomioon nykyperheenvaatimukset ...
 • Borg, Tina (1994-05-24)
  Suunnitelma alueelle Lahden Ankkurirannasta. Kestävän kehityksen periaatteita noudattava asuinrakennusalue, joka koostuu kolmesta rakennusvyöhykkeestä. Vyöhykkeillä toisistaan eroavat luonteet. Kaavasta poiketen osa ...
 • Einola, Markus (1993)
  Lahtelainen rakennusliike järjesti syksyllä 1992 yleisen suunnittelukilpailun. Järjestäjät halusivat uusia ideoita urbaanin asuntoalueen rakentamiseen Ankkurirannan alueelle, Lahden keskustan pohjoispuolelle, Vesijärven ...
 • Kovanen, Vesa (1983)
  Työssä tarkasteltiin Lahden kaupungin keskusta-alueen 10 kV maakaapeliverkon muuttamista 20 kV jännitteelle. Tavoitteena on ollut tehdä selvitys 10 kV verkon nykytilasta, suunnitelma uudesta 20 kV verkosta ja muutostyön ...