.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uola, Timo (2001-11-14)
  Työssä tarkasteltiin Helsingin Energian ohjattavan sähkölämmityskuorman suuruutta ja verkon huippukuormituksen ajankohtaa sekä selvitettiin vaihtoehtoisia tariffirakenteita. Verkkoyhtiö voi ohjata varaavaa sähkölämmityskuormaa ...
 • Ukkonen, Sari (1994)
  Kohdeyritys ostaa käytännössä kaiken energian IVO:lta tukkutariffilla h/85. Sähkölaitoksella ei ole tällä hetkelläl aajemmassa käytössä mitään järjestelmää, jolla voitaisiin dynaamisesti rajoittaa huipputehoa ja näin alentaa ...
 • Härkki, Tellervo (1992)
  Kohdeyrityksessä käynnistyi vuonna 1986 sähköjakeluverkkojen tietojärjestelmien kehittämishanke. Yleissuunnittelusovelluksen kehittäminen on yksi sen osa. Aiemmin suoritetun määrittelyn pohjalta tarkoituksena oli suunnitella ...
 • Rossinen, Eero (1982)
  Työssä kehitettiin ohjelmisto, joka mitattuja kuluttajaryhmien kuormituskäyriä lähtötietoinaan käyttäen laskee pien- ja keskijännitejakeluverkon kuormitustilanteen, jännitteenalenemat, teho- ja energiahäviöt sekä häviöiden ...
 • Nurmela, Sakari (1981)
  Työssä kartoitetaan kohdeyrityksen kuormituksia. Tarkoituksena on löytää sellaisia kuormituksia, joiden ohjaamisella saavutetaan säästöä sähkönhankintakustannuksissa. Suorista sähkölämmityksistä saadaan ohjaukseen n. ...
 • Oksanen, Matti (2007-10-15)
  Teknisesti katsottuna nykyaikaiset älypuhelimet ovat henkilökohtaisia tietokoneita taskukoossa. Laitteen luotettava toiminta on tärkeää, ja siksi testaus onkin yksi nykyaikaisen älypuhelimen valmistusprosessin kriittisimmistä ...
 • Toivonen, Aki (1982)
  Työssä tarkastellaan kuparimetallinauhojen leikkaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja on pyritty etsimään keinoja, joilla leikattavien nauhojen laatua voitaisiin parantaa. Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitetään nauhojen ...
 • Hjulgren, Kari (1983)
  Tämä työ on rakenteellinen selvitys kuparimetallien käytöstä katto- ja seinärakenteissa, joihin soveltuvat parhaiten Cu-DLP ja messingeistä CuZn 20. Kuparilevyjen ja -profiilien fysikaaliset ominaisuudet ovat vielä osittain ...
 • Hautala, Taru (2001-06-06)
  Friction stir welding (FSW) on The Welding Instituten1990-luvun alussa kehittämä ja patentoima kiinteän tilan hitsausmenetelmä. Tavoitteena oli selvittää maailmalla olevaa tietämystä kuparin kitkasekoitushitsauksesta, ...
 • Järvelä, Petri (1983)
  Työssä tutkitaan koemateriaalien lastuttavuutta sorvauksen, porauksen, kierteytyksen ja jyrsinnän osalta. Työn alkuosassa perehdytään käytettyjen menetelmien teoriaan sekä kuparimetallien lastuamiseen kirjallisuuden avulla. ...
 • Nykänen Janne (1996)
 • Lindqvist, Arres (2000-05-10)
  Työ on kirjallisuustutkimus kuparin sähkösaostuksestapulssivirralla. Työssä keskitytään piirilevyjen valmistuksessahyödynnettävään kuparin sähkökemialliseen saostukseen.Työssä kuvaillaan konkreettisten pulssivirtalaitteistojen ...
 • Koskela, Petri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli mitata kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyyttä. Virrankeräysnauha kerää aurinkopaneelin tuottaman sähköenergian ja yhdistää kennot toisiinsa ja akkuihin. Siihen kohdistuu aurinkopaneelien ...
 • Heikkilä, Marja (2010-06-09)
  Suurin osa ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan elämänsä viimeisetkin vuodet. Huonokuntoiset ikääntyneet joutuvat kuitenkin siirtymään hoivakotiin siinä vaiheessa, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista. Asuinympäristön ...
 • Liimatainen, Pasi (2014-06-04)
  Kuljetuskustannukset sekä energiatehokkuus ovat merkittävässä asemassa yrityksissä. Suomalaisissa teollisuusyrityksissä kuljetuskustannukset ovat keskimäärin 4,6 % yritysten liikevaihdosta. Tämän työn päätarkoituksen on ...
 • Rautavaara, Riikka (2015-08-12)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia, mitkä hankkeen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaimmin kustannuskäyrän muotoon ja luoda saatujen tulosten perusteella NCC Rakennus Oy:n käyttöön aikataulutarkasteluun soveltuva menetelmä. ...
 • Kesti, Samuel (2009-05-06)
  Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää komponenttiliiketoimintaa selvittämällä kohdeyrityksen tuotannossa valmistettavien tuotteiden suoritekohtaiset kustannukset ja eräkoon vaikutus kyseisiin kustannuksiin. Lisäksi ...
 • Järventie, Jan-Erik (1990)
  Tämän tutkimuksen eräänä keskeisenä tavoitteena on ollut Rakennustuotantolaboratorion kustannustietouden lisääminen. Tavoitteena on ollut kehittää kustannustutkimukseen liittyviä valmiuksia. Tutkimuksen osatavoitteita ...
 • Kulmala, Harri (1999-12-08)
  Diplomityön ensimmäinen tavoite on kuvata Tamrockin valitsemien toimittajien kustannuslaskennan nykytila. Nykytilan kuvaus sisältää yritysten tavoitteet kustannuslaskennassa, nykyisen laskentakäytännön ja kehitystarvekartoituksen. ...
 • Hiltunen, Panu (1994-10-19)
  Selvitys kahden pitkän teräspalkin tuotantokustannuksista. Vertaillaan perinteistä kustannuslaskentaa ja toimintoperusteista kustannuslaskentaa. Jälkimmäinen perustuu yrityksen sisäisten toimintojen arviointiin ja niiden ...