.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nummela, Samu (2015-08-12)
  Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hydrauliikan ja automatiikan laitoksella (IHA) on Stewart-Gough liikealusta. Laitoksen aikeena on asentaa liikealustan päälle Avant Tecno -yhtiön 210-mallin kaivuri. Diplomityön ...
 • Arola, Niina (2000-08-23)
  Tavoitteena oli lämpötilajakaumien mittaus kuplivan leijupedin tulipesästä sekä hiilipölypolttimesta kohdeyrityksen kehittämän Ardemus-tulipesämallin todentamiseksi. Mallinnusta käytetään apuvälineenä tulipesien ja poltinten ...
 • Pyörny, Timo (1984)
  Tämä diplomityö muodostuu EDIX + WORDIX -tekstinkäsittelyjärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä. Työn tarkoituksena on ollut EDIX+ WORDIX -järjestelmänsovittaminen Nokian 16-bittiseen MikroMikko 2 ...
 • Ahola, Jari (1990)
  Työssä kehitettiin kohdeyrityksen laboratorion käyttöön kuvankäsittelyyn perustuva yleiskäyttöinen työkalu: kuvatyöasema. Kuvatyöasemalla tullaan korvaamaan sellaisia laboratorion rutiiniin kuuluvia työvaiheita, jotka ...
 • Leino, Markku (2002-02-13)
  Työ liittyy TTKK:n fysiikan laitoksen teoreettisen ja laskennallisen puolijohdefysiikan menetelmien kehitystyöhön. Polkuintegraali-Monte Carlo -menetelmä (PIMC) on uusi lähestymistapa elektronirakenteiden laskemiseen, mutta ...
 • Vesa, Joonas (2016-06-08)
  Kvaternianalyysin voidaan ajatella laajentavan kompleksianalyysin menetelmiä neljään ulottuvuuteen. Kvaternianalyysin vahvuutena voidaan pitää esimerkiksi vahvoja integraalikaavoja, joita on mahdollista soveltaa melko ...
 • Ackman, Risto (1983)
  Diplomityössä on tutkittu KVATRO-teräsohutlevyelementin lujuutta ja muodonmuutoksia. Elementin kantavana osana toimii teräsohutlevystä kylmämuovaamalla valmistettu kasetti. Elementti on kasetin ja pintamateriaalina toimivan ...
 • Aho, Tuomas (2014-11-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia tutkimuksen kohdeyritykselle KVR-toteutusmuodolla toteutettavan hankkeen läpiviemistä helpottava projektikäsikirja. Projektikäsikirjan laatimiseksi tavoitteena oli ymmärtää, mitä ...
 • Sievänen, Mauno (1985)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää keskisuuren rakennusliikkeen KVR-toimintaa. Osatavoitteita ovatluoda toimintamallit KVR-hankkeen rahoittajien, käyttäjien sekä rakennettavien kiinteistöjen löytämiseksitutkia eri ...
 • Hautalahti, Karoliina (1998-05-20)
  Työ on tehty Kokkolan Vanhalle satamanlahdelle. Alueen kehittäminen ja kaavoitus ovat kaupungissa ajankohtaisia kysymyksiä. Diplomityön muodostavat kaavaluonnos sekä yhtä kaavan osa-aluetta, Kylää, tarkentavat rakennussu ...
 • Sarjala, Satu (2010-06-23)
  Kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautuessa yhä voimakkaampia rakentamispaineita kohdistuu kaupunkien ulkokehien hyvin saavutettaviin taajamiin, joista osa on vanhoja maalaiskyliä. Kylät ovat kasvaneet ...
 • Saksi, Heli (2009-02-04)
  Diplomityö on tulistuksenpoistoa hyödyntävän pientalomaalämpöpumpun tuotekehityshankkeen esiselvitys. Työssä selvitetään vaatimukset täyttävien ja lämpöpumppuprosessille potentiaalisten kylmäaineiden vaikutuksia prosessin ...
 • Laitinen, Perttu (2010-07-02)
  Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa kylmätiloihin käytettävien elementtien ponttimalli. Työ on osa Huurre Insulation Oy:ssä käynnissä olevaa vakiointiprojektia. Kehitysprojektin laajuudesta johtuen diplomityössä ...
 • Hicks, Anita (2000-10-11)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Merenkulkulaitoksen väylänhoitajien kylmän työympäristön työ - ja suojavaatetusta. Työ- ja suojavaatetuksen tehtävänä on suojata työntekijää työssä esiintyviä vaaroja vastaan. Kylmä ...
 • Saari, Ulla-Maarit (1983)
  Päähine on työvaatetuksen osa, johon ei ole kiinnitetty huomiota läheskään siinä määrin kuin muuhun työvaatetukseen. Työssä tutkitaan Suomen talviolosuhteissa suunnilleen lämpötilarajoissa 0 - - 35 C käytettävien työpäähineiden ...
 • Hiilloste, Petri (2002-04-10)
  Tavoitteena oli uudistaa kylmä- ja pakkastilojen liukuovimallistot. Työssä rajoituttiin 1-lehtisen konekäyttöisen oven tuotekehitykseen. Uuden liukuoven tuotekehityksen tarkoituksena oli kehittää mallistoa siten, että ...
 • Tikkanen, Juha (1991)
  Melu on terästehtaiden vakava ongelma. Valtioneuvoston päätöksen mukainen 85 dB(A) suurin jatkuva samanarvoinen melutaso työpäivän osalta edellyttää melun huolellista seuraamista ja tehokkaita torjuntatoimenpiteitä. Työn ...
 • Kataja, Simo (1991)
  Työssä on tutkittu ulkoilman käyttöä jäähdytettäessä välillisen jäähdytysjärjestelmän toisiopiirin kylmäliuosta. Tarkoitusta varten on suunniteltu Turbo Pascal -ohjelmointikielellä toteutettu tietokoneohjelma, jonka avulla ...
 • Aarnio, Markku (1987)
  Kulutettuja vesimääriä mitataan kylmävesimittareilla, joiden tarkkuus täytyy pystyä tarkistamaan huollon yhteydessä. Mittarit tarkistetaan koepenkissä jossa läpiajetulla vesimäärällä verrataan tarkistettavan mittarin ...
 • Sundell, Niko Henrik (2015-06-03)
  Elementtirakentaminen on jo pitkään mahdollistanut rakennusten nopeamman tuotannon. Työvaiheiden siirtyminen hallittuihin tehdasolosuhteisiin ja muun muassa kuivumisaikojen vähentyminen ovat parantaneet rakentamisen laatua ...