.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hoivanen, Suvi-Annika (2015-02-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää Nokian Renkaiden kotimaan jakelujärjestelmää asiakasnäkökulmaa painottaen. Asiakasohjautuvien toimintojen tärkeys toimitusketjussa on nykyään yhä merkittävämmässä roolissa ...
 • Jaakkola, Vesa (1998-10-14)
  Asiakaspalautteen hyödyntäminen, organisaation sisäinen tiedonvälitys sekä laatukustannusten seuranta ja raportointi osoittautuivatt kehityskohteiksi, kun tutkittiin tehokkaan asiakaspalautejärjestelmän piirteitä ja toteutusta.
 • Mikkola, Matti (1991)
  Telealan päätelaitemyynnin vapauttaminen ja kilpailutilanteen muuttuminen teleyritysten toimilupien laajetessa ovat aiheuttaneet muutoksia teleyritysten asiakaspalvelutoiminnassa. Asiakassuuntautuneisuus näkyy organisaat ...
 • Luttunen, Emmi (2015-03-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää ennalta määrättyjä asiakaspalveluprosesseja Lean-periaatteiden avulla. Ennalta määrätyt prosessit olivat tulostus ja postitus, toimeksiannot sekä sähköpostien ohjaus. Leania on ...
 • Kemppinen, Kimmo (1996-06-12)
  Työssä tarkastellaan digitaalisten asiakaspiirien mallinnusta kolmensuunnitteluprojektin kokemusten pohjalta.
 • Poskiparta, Maija (2013-11-08)
  Kodin rakentaminen ei ole pelkästään rakennustekniikkaa vaan se on mitä suurimmassa määrin asumisen ymmärtämistä. Kodin merkitys on muuttunut viimeisten vuosien aikana ihmisten vapaa-ajan käytön muuttuessa samalla kun ...
 • Leino, Jukka (1997-11-12)
  Luoteis-Venäjän kaukolämpöalan asiakastarpeita, olosuhteita jatulevaisuuden näkymiä selvitettiin kyselytutkimuksen avulla, johonosallistui 32 kaukolämpöalan asiantuntijaa Pietarin,Petroskoin jaNovgorodin kaupungeista.Tul ...
 • Aaltonen, Pasi (1992)
  Ohjelmistokehityksessä pyritään tänä päivänä voimakkaasti työn tuottavuuden parantamiseen. Eräs tapa on rutiiniluontoisen ohjelmointityön automatisointi sovelluskehitintä hyväksi käyttäen. Tällä saavutetaan merkittäviä ...
 • Hopponen, Mia (1996-10-16)
  Tutkimuksessa luotua teoreettista mallia sovelletaan hydraulipumppujavalmistavaan yritykseen. Haastattelututkimuksena kotimaisille asiakkailleja kirjallisena kyselynä pohjoismaisille asiakkaille tehtiinasiakastyytyväisyystutkimus.
 • Rautiola, Tuomas Ilari (2016-08-17)
  Työn tavoitteena oli selvittää kohdeyritykselle miten asiakastyytyväisyyttä kannattaisi mitata puolustusvälineteollisuusyrityksessä. Tehtävänä oli pohjustaa mahdollisesti luotavaa asiakastyytyväisyysmittaristo. ...
 • Heikinheimo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli laadunkehitys yritykselle, tuloksena kokonaiskuvayrityksen toiminnasta, toimintamalli asiakastyytyväisyyden systemaattiseenmittaamiseen ja tietojen hyväksikäyttöön sekä kehitetty asiakapalautejär-jestelmä.
 • Syrjä, Mikko (1999-11-10)
  Työn tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä rakennusalan urakoitsijan toiminnassa sekä määrittää asiakastyytyväisyyden mittaamisessa tarvittavia elementtejä. Jotta urakoitsija voisi mitata asiakastyytyväisyyttä, ...
 • Matintalo, Veijo Juhani (2016-05-04)
  Yritykset käyttävät valtavasti resursseja uusien asiakkaiden hankkimiseen, vaikka asiakasuskollisuutta kehittämällä voitaisiin päästä yrityksen kannalta parempaan lopputulokseen. Asiakaskokemusta mitataan useimmiten ...
 • From, Juha (1997-04-16)
  Työssä esitellään toimistopaperin uusiokäyttöketju asiakirjatuhoojienimutyhjennysjärjestelmää käytettäessä.
 • Heikkilä, Jari (2016-09-07)
  Toteutusmuodon valinnalla on keskeiset vaikuttamismahdollisuudet rakennushankkeen onnistumiseen, sillä oikean toteutusmuodon valinnalla voidaan tukea hankkeelle asetettuja tavoitteita ja pienentää hankkeen riskejä. ...
 • Niittymäki, Taru (2006-04-12)
  Asiakaskeskeisyys on lisääntynyt yrityksissä ja niiden liiketoiminnan suunnittelussa jopa niin paljon, että asiakkuuden hallinta on noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi. Myös rakennusalalla on alettu kiinnittää huomiota ...
 • Leinonen, Jaakko (2015-09-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla kohdeorganisaatiossa asiakastietoa käsitellään ja hallinnoidaan. Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan tarpeista ...
 • Huhtaharju, Teea (2016-06-08)
  Tämän tutkimuksen aiheena on asiakkuudenhallinnan tehostaminen. Nykyajan yritysmaailmassa, jossa yritysten välinen kilpailu kiihtyy jatkuvasti ja asiakkaiden vaatimukset kovenevat, asiakkuudenhallinnan menetelmillä voidaan ...
 • Kaunismaa, Petri Juhani (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut selvittää, mitä asianohjaus on ja millaisia ominaisuuksia tulee suuren organisaation asianohjausjärjestelmän sisältää. Toisena yhtä tärkeänä tarkoituksena on ollut esitellä prosessikeskeisen ...
 • Mäkinen, Mika (1991)
  Paperikoneista ja niiden tuottamasta paperista saadaan paljon mittauksia. Mittauksissa esiintyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat prosessin hallintaa. Mittauksista on usein hyvin vaikea erottaa prosessin ...