.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hiltunen, Panu (1994-10-19)
  Selvitys kahden pitkän teräspalkin tuotantokustannuksista. Vertaillaan perinteistä kustannuslaskentaa ja toimintoperusteista kustannuslaskentaa. Jälkimmäinen perustuu yrityksen sisäisten toimintojen arviointiin ja niiden ...
 • Pettersson, Michael (2016-03-09)
  Saneeraushankkeissa KVR-urakkamuodon käyttäminen on yleistymässä Suomessa, koska se mielletään rakennuttajan näkökulmasta vaivattomaksi vaihtoehdoksi verrattuna esimerkiksi kokonaisurakkamuotoon. KVR-hankkeen tarkoituksena ...
 • Kauppinen, Jussi (2010-06-23)
  Alati kasvavat tuottavuus- ja laatuvaatimukset sekä ammattitaitoisen työvoiman käyminen yhä harvalukuisemmaksi ovat motivoineet maanrakennusalaa etsimään uusia työmenetelmiä. Yksittäisen maanrakennuskoneen kohdalla ...
 • Heikkilä, Tommi (2016-08-17)
  Aluerakennushankkeet ovat merkittävässä osassa useiden suurien rakennusliikkeiden toiminnassa nykypäivänä. Kustannustehokkuuden parantamiskeinot aluerakennushankkeissa on tärkeää selvittää, koska aluerakennushankkeen luonne ...
 • Noronen, Pasi (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia ehdotus kohdeyrityksen projektitoiminnan tarpeisiin soveltuvaksi kustannusten kohdistusjärjestelmäksi. Tämä järjestelmä sisältäisi kustannusten jakamisen ja kohdistusmenettelyn, ...
 • Huhtelin Mervi (1997-06-04)
  Työssä kehitetään kustannustietojen muodostamismenetelmä sähköteknistenjärjestelmien ohjelmointivaiheen kustannusarviomenetelmää varten.Menetelmällä muodostetaan Hankekustannuskansion kustannustiedot.Hankekustannuskansio ...
 • Pietilä, Vesa-Pekka (2012-06-06)
  Teollisuusnosturit konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti. Nostureihin halutaan kuitenkin usein ominaisuuksia, joita konfiguraattori ei tunne, tai jotka eivät kuulu tuotevalikoimaan. Tällöin nosturit vaativat erityistä ...
 • Siukonen, Jari; Rikkola, Timo (1998-04-15)
  Liikenneministeriön koordinoimassa SAMPO-nimisessä EU-projektissa on kokeiltu kutsuohjattua joukkoliikennettä. Uuden liikennemuodon tavoitteena on yhdistää joukkoliikenteen kustannustehokkuus ja taksiliikenteen joustavuus ...
 • Ilvespalo, Heikki (2014-06-04)
  Urbaania kehitystä on viime vuosina määritellyt olemassa olevan rakennuskannan eriarvoistuminen. Samaan aikaan kun asuntojen tarve lisääntyy, ikääntyvä liike- ja toimistorakennuskanta on jäämässä vajaakäyttöön ja osittain ...
 • Helin, Minna (1994)
  Diplomityön tavoitteena oli etsiä kuumahierreprosessin häiriötekijöitä ja ajo-optimia. Erilaisten mallien avulla voidaan hierremassan laatua ennustaa ja käyttää siten hyväksi säädössä. Prosessista kerättyjen mittaustulosten ...
 • Eklund, Marjukka (1992)
  Työn tavoitteena oli kehittää LWC-syväpainohierteen laatua. Työssä määriteltiin koeajojen avulla optimaalinen lajittelu hiertämölle. Lajittelukokeissa haluttiin selvittää kuumahierteen pitkäkuitujakeen laadun ja määrän ...
 • Vuorio, Petteri (1993)
  Työn tavoitteena oli etsiä keinoja hierrepohjaisen paperin opasiteetin parantamiseen hierteen valonsirontakerrointa korottamalla ja selvittää syitä valonsirontakertoimen mittaushajontaan tehdasolosuhteissa. Työ jakaantuu ...
 • Aaltonen, Seppo (1996-04-17)
  Työssä käsitellään kuumailmarigin suunnittelua. Rigillä testataan erilaisiaventtiilejä ja muita ilmalaitteita kuumalla ja kylmällä ilmalla.
 • Honkanen, Mari (2002-06-05)
  TAUSTAA: Työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Materiaaliopin laitoksella meneillään olevaa tutkimusprojektia "Dieselmoottorin palotilan seinämärakenteen kehittäminen (DIPS)". Kuumakorroosio on korroosiomuoto, jota ...
 • Tervo, Johanna (2002-04-10)
 • Pirkola, Tatu (1999-05-12)
  Työssä tutkitaan paksuudensäätöjärjestelmän toimintaa, tarkastellaan säädön algoritmeja ja säätöön vaikuttavia parametrejä ja niiden oikeellisuus. Työssä etsitään säädössä esiintyviä ongelmia ja esitetään niihin ...
 • Alaranta, Iisakki (2005-12-07)
  The main objective of this thesis was to improve the usability and durability of coiler drum in hot roller Steckel-milI. There were two main sections: the first one was to prevent oxide scale sticking on drum surface by ...
 • Malinen, Tero (1994-10-19)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan terästehtaan kuumavalssaamolla olevaa nauhavalssaimen vesihydraulista hilseenpoistojärjestelmää. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää hilseenpoistojärjestelmässä esiintyvien paineiskujen ...
 • Nummela, Samu (2015-08-12)
  Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hydrauliikan ja automatiikan laitoksella (IHA) on Stewart-Gough liikealusta. Laitoksen aikeena on asentaa liikealustan päälle Avant Tecno -yhtiön 210-mallin kaivuri. Diplomityön ...
 • Arola, Niina (2000-08-23)
  Tavoitteena oli lämpötilajakaumien mittaus kuplivan leijupedin tulipesästä sekä hiilipölypolttimesta kohdeyrityksen kehittämän Ardemus-tulipesämallin todentamiseksi. Mallinnusta käytetään apuvälineenä tulipesien ja poltinten ...