.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bäcklund, Juho (2009-01-14)
  Työssä tutkitaan logistiikkayrityksen materiaalinohjauksen nykytilaa ja esitetään kehitysehdotuksia materiaalinohjaukseen. Tavoitteenasettelu keskittyy taloudellisiin mittareihin tarkastelemalla varastointi- ja ...
 • Alanne, Aki (2013-04-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten liiketoimintaprosessin uudelleenrakentamisella voidaan tehostaa logistiikkayrityksen tuotannonohjausta. Ensimmäisenä tavoitteena oli kuvata nykyinen prosessi ja tulevaisuudessa ...
 • Lehto, Arttu (2000-05-10)
  Päätavoitteena oli uudistaa UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehtaan ja Rauman satamassa toimivan satamaoperaattorin Oy Rauma Stevedoringin välistä logistista ohjausjärjestelmää muokkaamalla tämän hetkistä toimintamallia.
 • Kiiskinen, Petteri (2001-02-14)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli esittää toimenpide-ehdotus kohdeyrityksen Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisten logististen prosessien kehittämiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin Pyhäsalmen nykyistä maanalaista toimintaprosessia ...
 • Hyttinen, Timo (1993)
  Tehostunut tuotannonohjaus on lyhentänyt rakentamisaikoja ja aiheuttanut tarvetta parantaa materiaaliketjujen kustannusrakennetta sekä lyhentää läpimenoaikoja. Tutkimuksen päätavoitteena on logististen kustannusten ...
 • Heikkilä, Suvi (2008-06-04)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää kohdeyrityksen liittolevyprofiilin kestävyys Eurokoodin koestusohjeiden mukaisesti sekä muokata profiilia, jotta sen kestämät pisimmät valutuettomat jännevälit kasvaisivat. Näihin ...
 • Niemi, Jussi (2003-05-07)
  Diplomityö perustuu Lohjan kaupungin keväällä 2002 järjestämään yleiseen arkkitehtuurikilpailuun Lohjan pääkirjastoksi. Kirjaston tontti sijaitsee Lohjan keskustassa keskiaikaisen kivikirkon sekä useiden koulu-, kulttuuri-ja ...
 • Pakarinen, Harri (2003-06-04)
  Diplomityö "Lohjan pääkirjasto" perustuu ehdotukseen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun 1.3. - 31.5.2002. Diplomityö koostuu kirjallisesta osasta, piirretyistä suunnitelmista ja 3d-visualisoinneista sekä pienoismallista. ...
 • Jolula, Harri (2001-12-12)
  Tavoitteena oli W32-lohkovalmistuksen layoutin suunnitteleminen tuotannon perusperiaatteita tukien sekä lohkovalmistuksen läpäisyajan pienentäminen. Työ keskittyy neljän osa-alueen suunnitteluun. Läpäisyajan lyhentämiseksi ...
 • Sillman, Sami (2001-09-12)
  Työssä tutkittiin uuden telakan lohkovarusteluprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä. Työn ensimmäinen tavoite oli kuvata telakan lohkovarusteluprosessi. Toinen ja keskeisin tavoite oli kartoittaa lohkovarusteluprosessin ...
 • Toivonen, Jukka (1993)
  Tämä työ on osa loissähkön hinnoitteluprojektia. Projektin tarkoituksena oli kehittää uusi, todellista kustannustasoa vastaava loissähkön hinnoittelujärjestelmä. Työssä selvitettiin loissähköstä siirto- ja jakeluverkossa ...
 • Nissinen, Timo (2011-11-09)
  Staattinen loistehon kompensaattori (engl. Static Var Compensator, SVC) koostuu kiinteistä suodatinparistoista ja tyristoriohjatuista keloista (engl. Thyristor Controlled Reactor, TCR). TCR mahdollistaa SVC:llä portaattoman ...
 • Niittymäki, Rauno (1990)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa yliaalloista ja loistehon kompensoinnista aiheutuvat häiriöt sekä antaa ohjeita häiriöiden vähentämiseksi. Työssä selvitetään aiheeseen liittyvä teoria ja mahdolliset häiriölähteet. Eri ...
 • Ahonen, Arto (1985)
  1.10.1985 voimaan tullut IVO:n hinnoittelujärjestelmä H-85 ja yhteiskäyttöjärjestelmä STYV-84 määrittelevät uudet rajat loissähkön otolle kantaverkosta. Tältä pohjalta on tässä tutkimuksessa selvitetty kohdeyrityksen ...
 • Väisänen, Pasi (2012-12-05)
  Loistehon kompensoinnin toimivuus on tärkeää jakeluverkkoyhtiön kannalta. Oikean kokoisen ja järkevästi sijoitetun kompensointilaitteiston avulla vältytään siirtämästä loistehoa pitkiä matkoja, jolloin pätötehon ...
 • Kalliomäki, Sami Kalervo (2014-08-13)
  Sähköverkkojen siirtokapasiteetin tarpeeseen vaikuttaa näennäisteho, joka muodostuu pätö- ja loistehosta. Pätöteholla kuvataan järjestelmässä muuhun energiamuotoon muuttuvan sähköenergian määrää. Magneetti- ja sähkökenttään ...
 • Nurmi, Jyrki (1986)
  Työn tarkoituksena oli kehitellä loistehon siirron erikoispiirteet huomioon ottava laskentamalli maaseudun keski-ja pienjänniteverkon loistehosiirron kustannusten laskemiseksi. Tällaisella mallilla voitaisiin mm. tutkia ...
 • Nieminen, Leena (1990)
  Loistehonsäätimien tuotekehitys vaatii testauksen monipuolistamista. Loistehonsäädinten testausta pyritään parantamaan testauksen automatisoinnilla, jolloin testauksen laatu, kattavuus ja dokumentointi paranevat. Diplomityössä ...
 • Everi, Antti (2006-03-08)
  Verkkopalvelun on jäsennyttävä kiinteäksi osaksi yrityksen koko palvelukonseptia. Sitä, kuinka tämä toteutuu, voidaan tutkia vertaamalla yrityksen sovellusalueen käsitemallia ja liiketoimintaprosesseja verkkopalvelun ...
 • Peni, Hannu (1985)
  Automaatiotekniikka mahdollistaa murskauslaitoksen hyödyntämisen paremmin kuin käsiohjaustekniikka. Nykyaikaisella tekniikalla saavutetaan säästöjä ja lisätuottoja. Tämän työn tarkoituksena on selvittää automaatioratkaisuja ...