.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suutala, Antti (1998-12-09)
  Työn alkuosassa tarkastellaan äänen käyttäytymistä fluidissa kuvaavia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Ensin tarkastellaan ääntä häviöttämässä fluidissa, sitten esitetään yhtälöt myös häviöllisessä fluidissa. Seuraavaksi ...
 • Kalamo, Pasi (1992)
  Tämä diplomityö on tehty "Tietämyspohjainen sellun ja paperinlaadun hallintajärjestelmä" -osaprojektissa. Projektissa on kehitetty graafipohjaista analyysijärjestelmää paperiradan poikkisuuntaisten vaihteluiden analysointiin. ...
 • Pulli, Liisa (2011-05-04)
  Tässä työssä käsitellään Opetushallituksen vuosina 1996 - 2002 organisoimaa matematiikan ja luonnontieteiden kehittämishanketta, LUMA-hanketta, sekä sen jälkeistä pääosin yliopistojen koordinoimaa LUMA-toimintaa, jota tässä ...
 • Vainio, Johanna (2013-09-04)
  Matematiikan perustaitojen heikentyminen on saanut yliopistot ympäri maailmaa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tilanne saataisiin korjattua. Matemaattisen osaamisen heikkoudet periytyvät yliopistoihin jo peruskouluista ...
 • Aho, Noora (2001-08-22)
  Työ jakaantuu kahteen osaan, joista matemaattisessa osassa käsitellään viittä otannan perusmenetelmää ja kasvatustieteellisessä osassa oppimisteoreettisia seikkoja. Niitä tarvitaan työhön kuuluvan oppimistutkimuksen ...
 • Suomela-Uotila, Heidi (2014-11-05)
  Muovipohjaisia pakkauksia valmistetaan yleisimmin valtamuoveista ja käytetyimpiä materiaaleja ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET) ja polystyreeni (PS). Tässä työssä tutkitaan neljän eri ...
 • Luotolinna, Jukka (2003-06-04)
  Materiaalilogistiikan merkitys kunnossapidolle on selkiytynyt viimeisten vuosien aikana huomattavasti, kun ymmärrys siihen liittyvistä kustannuksista on kasvanut. - Materiaalilogistiikkaan on kiinnitetty riittävästi ...
 • Jaakkola, Ilari (2012-08-15)
  Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...
 • Eerola, Päivi (2011-05-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Stairon Oy:n materiaalinohjauksen suurimmat ongelmakohdat ja antaa kehitysehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa kartoitettiin nykyisen materiaalinohjauksen konkreettisemmat ...
 • Smolander, Tiia (2012-06-06)
  Diplomityön tavoitteena on parantaa materiaalinhallintaa Nanso Group Oy:n Nokian tehtaan leikkaamossa. Materiaalien hinnat nousevat jatkuvasti, minkä vuoksi kustannustehokkuus sekä materiaalinkulutuksen kartoittaminen ja ...
 • Jankama, Juuso (2001-11-14)
  Massaräätälöinnillä tarkoitetaan tuotannonohjaustapaa, jossa yhdistetään massatuotannon ja räätälöinnin edut modulaarisia tuoterakenteita ja imuohjausta hyväksi käyttäen. Tavoitteena oli analysoida kohdeyrityksen ...
 • Järvenpää, Jukka (2006-09-13)
  Työssä selvitettiin ja päivitettiin todelliset vaatimukset levytyökoneiden materiaalin siirtoa ja välivarastointia varten ja muodostettiin niiden perusteella tuoteperhe, jonka perusajatuksena on kattaa mahdollisimman ...
 • Haverila, Pekka (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida yrityksen ja erityisesti sen tuotannon toimintaa materiaalinohjauksen kannalta. Analyysin pohjalta pyrittiin esittämään yleisesti toiminnan ja erityisesti tuotannon ohjattavuuden ...
 • Koiranen, Johanna (1985)
  Myynnin voimakkaan kasvun myötä myös käsiteltävän tiedon määrä T- liitosporakonetehtaassa on kasvanut voimakkaasti. Manuaalisessa ohjausjärjestelmässä tiedon siirto ja muokkaus on aiheuttanut ongelmia. Vaikeudet ovat ...
 • Luotonen, Timo (1999-05-12)
  Työssä kehitetään visio tuotannonohjausjärjestelmään integroidusta reaaliaikaisesta varastonhallintajärjestelmästä tiedonkeruujärjestelmineen. Työ on kuitenkin avoin siten, että laitteita ei ole lyöty lukkoon. /Kir10
 • Lukkarinen, Markku (1995-06-07)
  Diplomityö käsittelee materiaalinohjauksen kehittämistä valomainosten tuotannossa. Työn tavoitteena on luoda kohdeyritykselle kevyt ja joustava materiaalin hankintajärjestelmä sekä selventää materiaalien fyysistä varastointia. ...
 • Hautala, Markus (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen rakenteilla olevan paalutuskonetehtaan materiaalinohjauksen suunnittelu ja synkronointi tuotantoon. Uudet toimitilat antoivat mahdollisuuden kehittää toimintatapaa aivan uusiksi. ...
 • Kuivanen, Risto (1982)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotantojärjestelmän muuttumisen vaikutuksia materiaalisiirtoihin. Eri järjestelmiä on verrattu numeerisin menetelmin. Numeerisen laskennan suorittamiseen kehitettiin TTKK:n PDP11/70 tietokoneelle ...
 • Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
  Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
 • Ollikainen, Petri (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää alihankintakonepajan varastointi- jamateriaalitoimintoja. Lähtökohtana oli suunnitella varastonhallinnantoimintamalli, jolla selvennetään materiaalin fyysistä varastointia sekätehostetaan ...