.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aaltonen, Olli-Pekka (1991)
  Yrityksissä odotetaan tietojenkäsittelyjärjestelmiltä entistä enemmän tukea kilpailuun kiristyvillä markkinoilla. Uudet sovellusalueet sekä jatkuvasti paranevat laitteistojen ja ohjelmistojen ominaisuudet lisäävät kiinnostusta ...
 • Heikkilä, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityö käsitteli kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia kohdeyrityksessä. Yrityksessä otettiin vuoden 2008 lokakuussa käyttöön määritelty toiminnanohjausjärjestelmä sekä suoritettiin ...
 • Ojala, Kari (1997-08-27)
  Yritys harkitsee toisen toimipaikan perustamista ja kapasiteetinkasvattamista. Työ kattaa liiketoimintasuunnitelman jamarkkinatututkimuksen yritykselle.
 • Kuusela, Aapo (2010-06-23)
  Tässä työssä pyritään selvittämään millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma pienelle hypermedia-alan yritykselle. Mitä se sisältää, miten sitä voi hyödyntää ja mitä siitä voi oppia. Tarkoituksena on tutkimuksen pohjalta ...
 • Mulli, Kaisa (2013-01-09)
  Diplomityö on tehty valokuvaamolle. Työn tavoitteena on löytää sopivia tuotteita valokuvaamon tuotevalikoiman laajentamiseen. Työssä tarkoituksena on löytää hyvä ratkaisu valokuvien hyödyntämiselle. Työssä on tehty selvitys ...
 • Pirttimäki, Virpi (2002-11-13)
  Tiedon merkitys yrityksen kilpailutekijänä on korostunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tiedolla on merkittävä rooli operatiivisessa ja strategisessa päätöksenteossa. Nykyisen kilpailutilanteen vallitessa päätökset on ...
 • Vaaraniemi, Juha (2008-05-07)
  Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, miten liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän toimitusprojekti tuotteistetaan. Tutkimusongelmaan vastataan liiketoimintatiedon hallintaan erikoistuneen suomalaisen ...
 • Syväjärvi, Tuomas Tapio (2011-11)
  Tämän tutkimukset tavoitteena oli kartoittaa liiketoimintatiedon hallintaratkaisun (BI-ratkaisun) hyötyjä, selvittää ja ymmärtää BI-ratkaisun hyötyjen välisiä vaikuttimia sekä kartoittaa näiden hyötyjen mittaamiseen ...
 • Osa, Minna (2013-10-09)
  Liikkumissuunnitelmien toteuttaminen on vahvasti esille noussut menetelmä yritysten keskuudessa ympäristöystävällisen, kustannustehokkaan, terveellisen ja turvallisen liikkumisen edistämisessä. Tämän työn tarkoituksena on ...
 • Kronberg, Laura (2010-04-07)
  Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...
 • Varis, Riku Viljami (2012-05-09)
  Tässä työssä perehdytään rautatievaihteiden vaakasuuntaiseen värähtelyyn todellisen liikkuvan kaluston aiheuttaman kuormituksen johdosta. Työn keskeisimpänä tavoitteena on saada selville vaihteen kielirakenteen ...
 • Niemi, Jarmo (1984)
  Työssä on tutkittu aikaelementtimenetelmän käyttöä liikkuvan kuorman alaisen tasokehän analysoinnissa. Tavoitteena on ollut ongelman formulointi elementtimenetelmällä ja massallisen kuorman hitausvaikutusten huomioon ...
 • Kohvakka , Mikko (2001-06-06)
  Työ käsittelee sähkökäyttöisten liikkuvien robottien laitteiston toteutusta. Pääpaino on tehonsyötössä ja anturoinnissa. Johdantona liikkuvan robotin laitteiston pääperiaatteisiin selkiytetään robotiikan laajaa aihealuetta ...
 • Heikkola, Jussi (1998-12-09)
  Työssä kehitettiin uusi, sumeaan logiikkaan perustuva menetelmä puomin paikka-antureiden ei-kinemaattiseen kalibrointiin. Uutta menetelmää verrattiin vanhoihin kinemaattiseen kalibrointiin perustuviin menetelmiin. Todettiin ...
 • Hirvonen, Sanna-Maria (2014-08-13)
  Liikkuvan työkoneen turvallisuus on osa laadukasta koneenrakennustyötä. Koneturvallisuuden määrittelee konedirektiivi sekä valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta. Liikkuvan työkoneen turvallisuus osoitetaan ...
 • Jokioinen, Tuomas (2006-02-08)
  Suurissa liikkuvissa työkoneissa yksittäisen reitityksen, siis hydrauliikkaletkujen ja -putkien sekä sähköjohtojen, pituus saattaa kasvaa jopa kymmeniin metreihin. Reitityksiin kiinnitetään kuitenkin varsin vähän huomiota ...
 • Laaksonen, Anssi (2004-05-12)
  TAUSTAA: Kun silta rakennetaan liikuntasaumattomana, silta muodostaa maan kanssa teknistaloudellisesti edullisen rakenteen. Suomessa liikuntasaumattoman sillan pituus liikuntakeskiöstä päätypenkereeseen rajataan 35 metriin ...
 • Mäntyranta, Lauri (2015-03-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tuottaa lisätietoa liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen toiminnasta kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen avulla. Kokeellista tutkimusta varten on rakennettu Siltasimulaattori-k ...
 • Alametsä, Jarmo (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli rakentaa monikanavainen biosignaalivahvistin, joka olisi säädettävissä monenlaisia mittaustapahtumia varten, ja laite olisi helposti siirrettävissä paikasta toiseen. Rakennettu biosignaalivahvistinyksikkö ...
 • Virtanen, Jorma (1991)
  Paperikoneella tapahtuvan pintaliimauksen tehtävänä on tehdä paperista mahdollisimman tasalaatuista sekä kone-, että poikkisuunnassa. Pintaliimaus on perinteisesti tehty liimapuristimella, joka on rajoittanut hienopaperikoneiden ...