.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Riipinen, Päivi (1996-08-21)
  Työssä suunniteltiin ja osin toteutettiin laatujärjestelmä korkeakoulunlaitokselle. Laatujärjestelmä koskee opetusta, tutkimusta,palvelututkimusta ja johtamista. Laitoksen kehityskohteet sekäohjeistustarpeet selvitettiin ...
 • Saaristo, Juha (1993)
  Tutkimuksessa sovellettiin kansainvälistä laatujärjestelmästandardia rakennusalan materiaalivalmistajan toimintamalliin. Lähtökohtana järjestelmäsovellukselle oli yrityksen kehitystyö ja kiristyneiden viranomaisvaatimusten ...
 • Vesterinen, Lauri (2004-05-12)
  TAUSTAA: ISO 9000:2000 laadunhallintastandardien edeltävät versiot ohjasivat yrityksiä tarkkoihin ja yksityiskohtaisiin laatujärjestelmän dokumentointeihin. Sertifikaatin saaminen haluttiin varmistaa suurella, pääosin ...
 • Annala, Jukka (1991)
  Tuotteiden ja toiminnan laatu tai laaduttomuus näkyy aina yrityksen tuloksessa. Vaikka tätä tosiasiaa ei kiistettäisikään, laatu on kuitenkin jostain syystä saanut jäädä oman onnensa nojaan. Viime aikoina monet pkt-yritykset ...
 • Tamminen, Paavo (1994)
  Viime vuosien vakavat ohjelmisto-ongelmat ovat herättäneet myös ohjelmistotoimittajat laatuajatteluun. Huono laatu voi aiheuttaa myös mittavia taloudellisia menetyksiä, mikä on vauhdittanut työtä laadun kehittämiseksi. ...
 • Kianta, Mirja (1993)
  Diplomityö on tehty yrityksessä, joka valmistaa ruostumattomasta ja haponkestävästä materiaalista säiliöitä, paineastioita, lämmönvaihtimia sekä prosessilaitteita teollisuudelle. Tehtävänä oli kehittää yritykselle ISO 9002 ...
 • Kaiponen, Janne (1996-09-18)
  Työ käsittelee julkisen sektorin palvelun laatua kohteena sairaalanmonivalvomo. Valvomo huolehtii sairaalan teknisestä päivystyksestä jakulunvalvonnasta. Valvonnan apuvälineinä ovat paloilmoitus-,kiinteistöautomaatio-, ...
 • Virtanen, Tuomas (2006-02-08)
  Diplomityö tarkastelee laatujärjestelmän kehittämistä osakeyhtiömuotoisessa tekonivelsairaalassa. Työhön liittyvä päätavoite on laatujärjestelmän kehittäminen tavoitetasolle, ja tähän liittyen työ vastaa kysymyksiin, miten ...
 • Frelander, Carita (1999-04-14)
  Työssä sovellettiin ISO-9000 laatujärjestelmää vaatetustehtaan tuotantoprosessin alkupäähän. Työssä selvitettiin ensin lähtötilanne, verrattiin sitä standardin vaatimuksiin ja esitettiin sitten kehittämissuunnitelma. Työssä ...
 • Numerla, Maija (2001-06-06)
  Tavoitteena oli luoda puitteet Ammattivaatepalvelu kohdeyrityksen laatujärjestelmälle. Uniterin ISO 9000 -laadunvarmistusmalliksi valittiin ISO 9000 : 2000. Uusi standardi korostaa prosesimaisuutta ja asiakaskeskeisyyttä. ...
 • Jylli, Jarmo (2011-06-08)
  Laatujärjestelmät ja prosessien johtamiseen perustuva ohjausjärjestely on noussut keskeiseksi osaksi teollista tuotantoa. Tuotteiden ja palveluiden laadun lisäksi huomiota kiinnitetään toimintojen laatuun, koko siihen ...
 • Istolahti, Juha (2004-05-12)
  TAVOITE: Laatujärjestelmän suunnittelu toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektien läpiviemiseen. Tässä laatujärjestelmän rakentamisella tarkoitetaan prosessia, jossa yritykselle luodaan organisaatio, vastuut ja ...
 • Tallberg, Tuija (1991)
  Kiristyvän kilpailun ja huononevan taloudellisen tilanteen aikana yritykset ovat yhä kiinnostuneempia kehittämään toimintaansa. Tehokkuus, tuottavuus ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen ovat nousseet aikaisempaa tärkeämmiksi ...
 • Kivelä, Mikko Juhani (2014-08-13)
  Tämä diplomityö käsittelee suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennuttajan keinoja varmistaa rakennushankkeen laadukas lopputulos. Käsitteenä laatu on yksinkertaisimmillaan asiakkaan tarpeet täyttävä tuote tai palvelu, joka ...
 • Vainio, Auli (1992)
  Paineastioihin liittyvät määräykset muuttuvat Euroopan yhdentymisen myötä. Muutoksessa luovutaan nykyisestä lupamenettelystä ja siirrytään tarkastamaan suurempia kokonaisuuksia. Paineastian valmistaja voi hyväksyttää ...
 • Mattila, Markus (1994-08-31)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on etsiä keinoja tuotantoyksikön kilpailuedellytuksien parantamiseksi parantamalla laatujohtamisen sekä toiminnan laadun tasoa. Analyysivaihe jakaantui kahteen osaan, laatujohtamisen ...
 • Aho, Päivi (2007-06-13)
  Yritykset ja yhteisöt kohtaavat jatkuvasti laatuun liittyviä uusia haasteita. Tuotteiden ja palveluiden laatu ei enää riitä asiakastyytyväi-syyden, toiminnan tehokkuuden ja yritystoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. ...
 • Heinonen, Mikko (2008-09-03)
  Laatukustannuksia muodostuu aina, kun ei toimita "kerralla oikein" -periaatteen mukaisesti. Virheellinen tuote ja seisova tuotantolinja ovat molemmat yhtä lailla laatukustannuksia. Laatukustannuksia vähentämällä voidaan ...
 • Lahti, Pirkko (2002-03-13)
  Työssä kehitettiin teollisten muovikomposiittien valmistustekniikkaa, alipaineinjektioprosessia, teknistaloudellisesti nykyistä toimivammaksi. Työssä analysoitiin prosessin nykytila ja tältä pohjalta päädyttiin kehittämään ...
 • Gren, Juuso (2006-10-11)
  Paperinvalmistuksessa kerätään valtava määrä dataa prosessin eri vaiheista. Tiedon tärkeimpiä hyödyntämistapoja ovat online-mittausten kalibrointi ja paperisulpun koostumuksen ohjaaminen. Nämä hyödyntämistavat kattavat ...