.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuparinen, Kai (1996-08-21)
  Työssä oli tavoitteena valmistaa laite, jolla valolla aiheutetun varauksensiirron aiheuttamat sähköiset signaalit olisivat mitattavissasubnanosekuntiluokassa yhden molekylaarisen kerroksen kalvoista. Työ onluonteeltaan ...
 • Pirhonen, Antti (2008-12-03)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää käytännön toimenpiteet ja toimintamallit ATEX-lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Tilaluokituksen laatimista käsiteltiin esimerkkitapausten, systemaattisen luokitusmallin sekä ...
 • Maso, Minna (2001-04-11)
  LCC-pohjaisen laskentamallin kehittäminen perustuu arvioihin ja kokemusperäiseen tietoon. Mallin avulla voidaan ennustaa ja arvioida Sandvik Tamrockin valmistamien poraus-, lastaus- ja kuljetuslaitteiden elinjakson aikaisia ...
 • Erola, Pekka (1986)
  Sairaaloiden teknisellä kunnossapidolla turvataan laitteiden ja tilojen käytettävyys sairaanhoidon palvelujen tuotantoon. Alueellinen laitekannan valvonta, kunnossapito ja kunnossapidon ohjaus ja seuranta on monipuolista ...
 • Saikkonen, Jussi (2007-06-06)
  Nosturiprojektille on tyypillistä projektikohtainen yksittäiskappaleen suunnittelu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Jokainen nosturi on komponenttitasolla erilainen, vaikkakin ne ovat kaikilta periaatteiltaan samanlaisia. ...
 • Jokioinen, Esa (2003-06-04)
  Toimitusjoustavuus seka ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ovat viime aikoina nousseet entistä tärkeämmiksi näkökohdiksi nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetuksessa. Tästä johtuen useat tahot ovat kehitelleet uusia ...
 • Taipale, Markus (2008-02-06)
  Tutkimuksessa pyrittiin karsimaan räätälöinnin määrää autolauttojen konetiloissa. Vakioinnin määrä tuoterakenteessa haluttiin maksimoida. Ratkaisuja haettiin kehittämällä konetilojen tuoterakennetta, konetilojen ...
 • Kivipuro, Markku (1982)
  Työssä tutkittiin laivan lastiluukkua, jonka statiikka ratkaistiin kahdella elementtimenetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla FINNGRILL ja SAP IV. Tarkoituksena oli verrata ohjelmilla saatuja tuloksia keskenään. ...
 • Jaakkola, Matti (1984)
  Työ käsittelee laivan konehuonevarustelun toteuttamista ns. moduulimenetelmällä. Moduulit ovat laivan runkolohkojen ulkopuolella, sisätiloissa, kokoonpantuja konehuoneen osakokonaisuuksia: esimerkiksi koneikot, putkipaketit ...
 • Puurtinen, Ari (1985)
  Laivojen kokeellisen värähtelytutkimuksen tarve on korostunut viime vuosina. Mittaustulosten perusteella tavoitteena on määrittää laivan dynaamiset ominaisuudet sekä luoda ennusteita värähtelykäyttäytymisestä todellisissa ...
 • Halonen, Juha (1983)
  Työssä on tarkasteltu laivan potkurilaitteiston ja pääkoneen linjaukseen ja asennukseen käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen hakemalla teknisesti ja taloudellisesti parhaat vaihtoehdot ...
 • Rosenqvist, Pasi (1984)
  Nopeasti kasvavien polttoainekustannusten hillitsemiseksi tarvitaan laivan propulsion hyötysuhdetta parantavia järjestelmiä. Tässä työssä on kehitetty säätösiipipotkurin käyttöön perustuvalle propulsiokoneistolle ...
 • Ståhle, Otto (2016-01-13)
  Tässä työssä tarkasteltiin laivasähköverkon ja itsenäisen sähkövoimajärjestelmän erityispiirteitä. Tarkoituksena oli tarkastella Neplan-verkostolaskentaohjelmiston avulla yliaaltojen vaikutusta ja käyttäytymistä itsenäisessä ...
 • Dunderfelt, Kurt (1994)
  Diplomityön lähtökohtana oli laivan ravintolatilojen asennustyön ja siihen liittyvien rakenteiden tutkiminen sekä niiden modifiointimahdollisuuksien hakeminen, jotta työn mekanisointi ja automatisointiastetta voitaisiin ...
 • Hirsimäki, Rami (1995-04-05)
  Tässä diplomityössä on vertailtu erilaisten taajuusohjattujen pääpotkurikäyttöjen teknisiä ominaisuuksia ja vaikutuksia laivan sähköverkon mitoitukseen. Diplomityössä on pyritty tuomaan esiin eri pääpotkurikäyttöjen kannalta ...
 • Manner, Olli (1981)
  Työssä on selvitetty, miten kohdeyrityksen laivankorjaustoiminnan volyymi kaksinkertaistetaan. Lisäksi on kartoitettu eräitä tärkeimpiä kehittämiskohteita. Tavoitteena on ollut selkeän toimenpidelistan -laajennussuunnitelman ...
 • Nenonen, Outi (2012-06-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella STX Finland OY:n Rauman telakan kokonaistoimitusten hankintavariaatioita ja niiden kustannusten muodostumista. Työ rajattiin kolmeen valittuun kokonaistoimittajaan ja heidän tiettyihin ...
 • Narinen, Seppo (1985)
  Työssä on selvitetty kuinka laivojen nesteputkistojen suunnittelu tapahtuu eri vaiheissa: tarjousvaiheessa sekä laitteiden tilausvaiheessa ja jälkilaskennassa. Laskenta edellyttää putkistoihin tulevien varusteiden ...
 • Vahteri, Markku (1985)
  Tämän työn alkuosassa tarkastellaan laivan tärkeimpiä melulähteitä ja eritellään niiden melun syntytapoja. Kirjallisuudesta on koottu joukko likikaavoja, joiden avulla voidaan pääkoneen, alennusvaihteen, potkurin ja ...
 • Suomela, Kari (1992)
  Lambda-laskennalla on tärkeä sija funktionaalisten kielten tutkimuksessa ja toteutuksessa. Aiheen matemaattista perustaa on alettu kehittää jo kaksikymmentäluvulla. Työssä on läpikäyty lambda-laskennan perusteet ja esitetty ...