.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aho, Noora (2001-08-22)
  Työ jakaantuu kahteen osaan, joista matemaattisessa osassa käsitellään viittä otannan perusmenetelmää ja kasvatustieteellisessä osassa oppimisteoreettisia seikkoja. Niitä tarvitaan työhön kuuluvan oppimistutkimuksen ...
 • Suomela-Uotila, Heidi (2014-11-05)
  Muovipohjaisia pakkauksia valmistetaan yleisimmin valtamuoveista ja käytetyimpiä materiaaleja ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET) ja polystyreeni (PS). Tässä työssä tutkitaan neljän eri ...
 • Luotolinna, Jukka (2003-06-04)
  Materiaalilogistiikan merkitys kunnossapidolle on selkiytynyt viimeisten vuosien aikana huomattavasti, kun ymmärrys siihen liittyvistä kustannuksista on kasvanut. - Materiaalilogistiikkaan on kiinnitetty riittävästi ...
 • Jaakkola, Ilari (2012-08-15)
  Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...
 • Eerola, Päivi (2011-05-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Stairon Oy:n materiaalinohjauksen suurimmat ongelmakohdat ja antaa kehitysehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa kartoitettiin nykyisen materiaalinohjauksen konkreettisemmat ...
 • Smolander, Tiia (2012-06-06)
  Diplomityön tavoitteena on parantaa materiaalinhallintaa Nanso Group Oy:n Nokian tehtaan leikkaamossa. Materiaalien hinnat nousevat jatkuvasti, minkä vuoksi kustannustehokkuus sekä materiaalinkulutuksen kartoittaminen ja ...
 • Jankama, Juuso (2001-11-14)
  Massaräätälöinnillä tarkoitetaan tuotannonohjaustapaa, jossa yhdistetään massatuotannon ja räätälöinnin edut modulaarisia tuoterakenteita ja imuohjausta hyväksi käyttäen. Tavoitteena oli analysoida kohdeyrityksen ...
 • Järvenpää, Jukka (2006-09-13)
  Työssä selvitettiin ja päivitettiin todelliset vaatimukset levytyökoneiden materiaalin siirtoa ja välivarastointia varten ja muodostettiin niiden perusteella tuoteperhe, jonka perusajatuksena on kattaa mahdollisimman ...
 • Haverila, Pekka (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida yrityksen ja erityisesti sen tuotannon toimintaa materiaalinohjauksen kannalta. Analyysin pohjalta pyrittiin esittämään yleisesti toiminnan ja erityisesti tuotannon ohjattavuuden ...
 • Koiranen, Johanna (1985)
  Myynnin voimakkaan kasvun myötä myös käsiteltävän tiedon määrä T- liitosporakonetehtaassa on kasvanut voimakkaasti. Manuaalisessa ohjausjärjestelmässä tiedon siirto ja muokkaus on aiheuttanut ongelmia. Vaikeudet ovat ...
 • Luotonen, Timo (1999-05-12)
  Työssä kehitetään visio tuotannonohjausjärjestelmään integroidusta reaaliaikaisesta varastonhallintajärjestelmästä tiedonkeruujärjestelmineen. Työ on kuitenkin avoin siten, että laitteita ei ole lyöty lukkoon. /Kir10
 • Lukkarinen, Markku (1995-06-07)
  Diplomityö käsittelee materiaalinohjauksen kehittämistä valomainosten tuotannossa. Työn tavoitteena on luoda kohdeyritykselle kevyt ja joustava materiaalin hankintajärjestelmä sekä selventää materiaalien fyysistä varastointia. ...
 • Hautala, Markus (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen rakenteilla olevan paalutuskonetehtaan materiaalinohjauksen suunnittelu ja synkronointi tuotantoon. Uudet toimitilat antoivat mahdollisuuden kehittää toimintatapaa aivan uusiksi. ...
 • Kuivanen, Risto (1982)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotantojärjestelmän muuttumisen vaikutuksia materiaalisiirtoihin. Eri järjestelmiä on verrattu numeerisin menetelmin. Numeerisen laskennan suorittamiseen kehitettiin TTKK:n PDP11/70 tietokoneelle ...
 • Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
  Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
 • Ollikainen, Petri (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää alihankintakonepajan varastointi- jamateriaalitoimintoja. Lähtökohtana oli suunnitella varastonhallinnantoimintamalli, jolla selvennetään materiaalin fyysistä varastointia sekätehostetaan ...
 • Luostarinen, Jouni (2002-04-10)
  Työssä kuvataan tehtaan tilaus-toimitusprosessi ja analysoidaan keskeisimmät materiaalinhallintaan liittyvät ongelmat. Tavoitteena oli parantaa materiaalin hallittavuutta tuotannon tilaus- ja toimitusprosesseissa. Työn ...
 • Laakso, Matti (2000-06-07)
  Tässä diplomityössä etsitään yrityksen toimintaan parhaiten sopiva materiaalivirran ohjausoppi ja verrataan sitä nykyisin käytössä oleviin oppeihin ja menetelmiin. Lisäksi etsitään merkittävimmät kohteet, joissa tapahtui ...
 • Anttonen, Jouko (1996-03-20)
  Työn tavotteena oli saada yrityksen projektihallinnan käyttöön ohjeisto,jonka avulla materiaalivirta-analyysin tekeminen suunnitteilla olevistaprojekteista on mahdollista. Työhön sisältyy CASE-tutkimus.
 • Ossi, Ville (2011-12-07)
  Metso Mineralsin mobiiliseulojen valmistus siirtyi vuonna 2009 Irlannin Cappaghissa Tampereelle Lokomon tehtaille. Diplomityö esittää suunnitelman tuotantolinjan materiaalivirtojen hallinnalle, kun mobiiliseulojen valmistus ...