.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mansukoski, Timo (1985)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ohjelmistoa maalinsävytysautomaatin reseptuurimuistiyksikköön, joka lähettää ennen käsin näppäilemään joudutun sävykaavan (reseptin)automaattisesti sävytyskoneelle. Laitteen suunnittelun ...
 • Kontro, Peter (1984)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, millainen on TTKK:n biomagneettiseen laboratorioon rakennettujen maan tasamagneettikentän kompensointikelojen synnyttämä kenttäkuva. Mittaukset on suoritettu biomagneettisen laboratorion ...
 • Vihavainen, Kari (1986)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen johtotietoprojektin yhteydessä. Johtotietoprojekti käynnistyi 18.11.1983 kartta-automaatioprojektin kylkiäisenä. Kartta-automaatioprojektissa olivat mukana kunnallishallinnon atk-neuvottelukunta ...
 • Huovinen-Schudde, Elina (1996-12-04)
  Vanha pappila rakennettiin alunperin vuonna 1887 kirkonkylän vastaisellerannalle. Seurakunnan luovuttua pappilasta se on toiminut kansalaiskouluna,leirikeskuksena ja kesäteatterin esityspaikkana. Vanhan pappilankäyttötarkoitus ...
 • Leiskallio, Antti (1993)
  Tavoitteena oli selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä tehtävien geoteknisten tarkastelujen tavoitteet, tehtävät ja toimintaperiaatteet. Maankäytön suunnittelussa sidotaan alueen rakentamiskustannuksista suuri osa. ...
 • Sanasvuori, Elisa (1996-11-20)
  Työssä sovellettiin kestävän kehityksen näkökulmaa maankäytön ja liikenteensaattamiseksi nykyistä harmonisemmaksi kokonaisuudeksi. Työssä esitetäänjohtopäätöksiä ja suosituksia kaupunkiseudun liikennettä vähentävistä ...
 • Bilaletdin, Ämer (1983)
  Tutkimuksessa on arvioitu maankuivatuksen vaikutusta Kyrönjoen hydrologiaan. Maankuivatukseksi on käsitetty kaikki ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on maankäytölle haitallisten veden korkeuksien alentaminen. Näitä ...
 • Ruokostenpohja, Eero (1989)
  Työn tavoitteena on maarakennustoimintaan sopivan projektinhallintajärjestelmän kehittäminen ja systeemin sovittaminen ARTEMIS 2000 ohjelmistoon IBM XT/AT-yhteensopivalla laitteistolla sekä soveltaminen sopivalla ...
 • Kurkela, Olavi (2013-04-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa ja testata tienhoitotöiden alueurakoiden markkinahintaa selittävä hintamalli. Malli on tarkoitettu tilaajan apuvälineeksi ennustettaessa tienhoitotöiden urakoiden hintoja ja seurattaessa ...
 • Uotila, Antti (2014-02-05)
  Suomen rataverkko on rakennettu pääosin 1900-luvun alkupuolella. Aikoinaan rautateitä rakennettaessa pyrittiin massatöiden minimointiin, minkä vuoksi radat perustettiin suurilta osin maanvaraisesti luonnontilaiselle ...
 • Koponen, Henri (2011-09-03)
  Haja-asutuksen jäteveden käsittelyssä on pitkään käytetty erilaisia maapuhdistamoja. Maapuhdistamoilla on rajallinen käyttöikä, joka yleensä määräytyy hydraulisen toimintakyvyn mukaan. Erilaiset tukkeutumisilmiöt laskevat ...
 • Lehtovaara, Petteri (1997-12-10)
  Tavoitteena on lisätä koneyrittäjien kilpailukykyä muuttuvillakunnossapitomarkkinoilla sekä tehdä kunnossapitotöiden tarjoaminen entistätehokkaammaksi.
 • Pekkinen, Tahvo (1986)
  Tämän työn tavoitteena on kehittää Etelä-Suomessa toimivan kohdeyrityksen hankkeitten ohjausjärjestelmä entistä tehokkaammaksi. Yrityksen tilikaudelle 1985 ajoittuneiden hankkeitten analysointi osoitti, että ohjauksessa ...
 • Uusi-Marttila, Mikko (1999-01-13)
  Työssä tarkastellaan kuvitteellisen maarakennusliikkeen rakentamiskustannuksia kunnallisteknisissä töissä. Kustannuksia verrataan Rauman kaupungin kunnallisteknisen osaston oman työn kustannuksiin ja yksityisten ...
 • Lähdeaho, Tommi (2007-09-19)
  Keskijänniteverkon luotettavuustason merkitys ja sähkön laadun arvostus on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Avojohdoista muodostuva keskijänniteverkko on erittäin altis laajoillekin häiriöille. Tästä syystä kohdeyritys ...
 • Änkö, Markku (1983)
  Sähkölaitoksen tehtävänä on siirtää ja jakaa sähköenergiaa mahdollisimman edullisesti toiminta-alueensa asiakkaille, kehittää laitteita ja verkostoa siten, että sähkön toimitus on luotettavaa ja sähkön laatu täyttää asetetun ...
 • Veijovuori, Matti (1993)
  Työn tarkoituksena on selvittää taajamarantojen historiaa ja nykytilaa sekä tutkia niiden kehittämismahdollisuuksia. Työn painopiste on suunnitelmaosassa. Mikkelin lääni on Suomen vesistöisin lääni. Muutamia asemakyliä ...
 • Ala, Janne (1996-10-16)
  Tavoitteena on parantaa asiakkaiden ostaman sähkön laatua. Työ liittyySähkövoimatekniikan Kehityspoolin rahoittamaan maasulkuvikojen aiheuttamienhaittojen vähentämiseen tähtäävään tutkimushankkeeseen. Työn soveltavassaosassa ...
 • Väänänen, Kari (1998-01-14)
  Työn tavoitteena oli hallita keskijänniteverkon maasulkuvirtojen kasvaminen sähköturvallisuusmääräysten asettamissa rajoissa, vähentää pikajälleenkytkentöjen määrää eli parantaa asiakkaiden sähkölaatua sekä pyrkiä kustannusten ...
 • Kuusinen, Janne Olli Samuli (2014-10-08)
  Kaivosympäristö asettaa taajuusmuuttajakäytölle erityisvaatimuksia henkilö- ja laiteturvallisuuden takaamiseksi. Tässä työssä tarkastellaan taajuusmuuttajan tuottaman yhteismuotoisen virran vaikutusta maasulkusuojauksen ...