.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Seppänen, Kari (1990)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia maatalouden tapaturmia ja niistä syntyviä kustannuksia. Lisäksi tuli tutkia esine- ja henkilövahingon suhdetta ja selvittää suojaintilannetta sekä ihmisten suhtautumista suojaimiin ...
 • Huhtala, Kalevi (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kartoittaa maataloudessa käytettävän traktorin lisälaitteen säädettävän käytön mahdollisuuksia. Tutkimuksen alussa esitellään pintapuolisesti eri nopeuden säätötavat ja niiden valintaperusteet. ...
 • Tervala, Kari (1985)
  Työn tarkoituksena on ollut muodostaa kuva keväällä 1984 Suomessa tarjolla olleista tuotannonohjausohjelmistojen valmispaketeista ja vertailla niiden ominaisuuksia keskisuuren konepajan näkökulmasta. Pohjaa työlle ovat ...
 • Laitila, Minna (2009-04-08)
  Diplomityössä tarkasteltiin maatalouslomittajan työvaatetuksen vaatimuksia. Työssä käytettävään vaatetukseen vaikuttaa työasennot, työympäristö, työn kuormitus, turvallisuus, vaatetuksen huolto- ja hygieniavaatimukset. ...
 • Virtanen, Ville (2006-09-13)
  Työ liittyy kohdeyrityksen tuotekehitystyöhön. Tavoitteina on ollut lisätä käytettävissä olevaa tietoa traktorielektroniikasta sekä auttaa uusien komponenttien valintaprosessissa.Työ aloitettiin tilanteessa, jossa nykyinen ...
 • Kari, Marjo (1999-06-09)
  Due to constant development in computer technology, wireless and mobile communication has gained enormous popularity. A practical solution for mobile networking in residential and public environments where the traditional ...
 • Heman, Hannu (2005-10-12)
  The thesis is part of a new product development project in the Company called Optimation. The target for the project was to develop a next generation machine automation system for the Company´s stone crushers that are ...
 • Kopponen, Aleksi (2009-04-08)
  This thesis discusses the study of developing quality inspection in labelstock production with machine vision. Installation to be built on the target coating machine would offer an advantageous solution to numerous ...
 • Nuutinen, Jukka-Pekka (1991)
  Tässä työssä tutkitaan magneettisen muodon optimointia. Aluksi esitetään Maxwellin yhtälöt ja kuinka ne ratkaistaan numeerisesti elementtimenetelmällä (FEM). Lisäksi käsitellään hieman modernin analyysin peruskäsitteitä. ...
 • Kettunen, Kati (2006-01-18)
  Sähkönjakelun yhteydessä syntyy magneettikenttiä, joiden lähteet voivat sijaita lähellä tiloja, joissa ihmiset oleskelevat merkittäviä aikoja. Helsingin Energialla on noin 1100 kiinteistömuuntamoa, jotka sijaitsevat ...
 • Isokorpi, Jari (1996-04-24)
  Tavoitteena oli rakentaa kalibrointijärjestelmä pientaajuistenmagneettikenttien mittareille.
 • Vihinen, Hannu (1983)
  Tässä työssä on käsitelty magneettisten häiriökenttien aktiivista kompensointia käyttäen hyväksi aikaisemmin rakennettua kelastoa. Maan magneettikentän kompensoimiseksi kelaston keskipisteessä on suunniteltu ja toteutettu ...
 • Koski, Aapo (1990)
  Energian varastointi suprajohtavaan magneettiin on ollut tutkimuksenkohteena 1970-luvun alusta lähtien. Sen avulla voidaan energiaa varastoida korkealla hyötysuhteella ja energia on saatavissa nopeasti takaisin verkon ...
 • Vertanen, Mikko (1995-06-07)
  Diplomityössä tutkitaan oikosulkumoottorin stabiilisuutta taajuusmuuttajakäytössä. Työssä esitettävä säätömenetelmä on vektorisäätöön pohjautuva suora vääntömomenttisäätö. Moottorinvirta ja taajuusmuuttajan välipiirin ...
 • Kilgast, Miika (2010-06-23)
  Magneettiresonanssikuvaus on vakiinnuttanut asemansa lääketieteen keskeisenä tutkimusmenetelmänä. Tyypillisesti nykyaikaisen magneettikuvauslaitteiston pääkäämi on konstruoitu niobititaanista, jonka kriittinen lämpötila ...
 • Jaatinen, Esa (2003-03-12)
  In a virtual reality system the user stays as an observer if no tracking is used. A tracking system allows the user to be made a part of the virtual world and the immersion is increased dramatically. This study was motivated ...
 • Väisänen, Saija (2012-04-04)
  Tämä diplomityö on osa laajan SAFIR 2014 (Safety of Nuclear Power Plants –Finnish National Research Programme) -tutkimusohjelman WAPA (Water Chemistry and Plant Operating Reliability) -projektia, jonka tavoitteena on ...
 • Kalevo, Noora (2012-06-06)
  Mechanical and magnetic properties of materials are closely coupled, because both properties arise from the structure of the material. Magnetoelasticity describes the inter-action between the elastic and magnetic properties ...
 • Kettunen, Lauri (1986)
  Magnetohydrodynaamisen propulsion soveltaminen laivaan mahdollistaisi työnnön kohdistamisen valtamerissä suoraan veteen. Työn tarkoituksena oli sekä laskennallisesti arvioida menetelmän ominaisuuksia että yleisesti selvittää ...
 • Nousiainen, Juha (1983)
  Kysymys magnetokardiografian ja elektrokardiografian keskinäisestä suhteesta on askarruttanut mieliä ensimmäisistä MKG-mittauksista lähtien. Ongelmaa on lähestytty sekä teoreettisesti että empiirisesti. Molemmat lähestymistavat ...