.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokela, Esa (2014-11-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava ja ajankohtainen yleiskuva Suomessa kaupallisesti hyödynnettävistä lämpöpumpuista ja lämpöpumppumarkkinoista. Lämpöpumppumarkkinoita arvioidaan useasta eri ...
 • Vimpari, Kai-Kristian (2006-09-13)
  Lämpöpumppu on pitkälti vakiotuote, jota voidaan valmistaa sarjatyyppisessä tuotannossa. Tämän työn tarkoituksena oli eriyttää lämpöpumppujen erikoistuotteiden valmistus pois sarjatuotannon välittömästä läheisyydestä. ...
 • Manninen, Tuomo (1984)
  Työssä on tarkasteltu lämpöpumpun käyttöä nahan kuivatuksessa sekä suunniteltu koelaitteisto ja määritetty sille optimaaliset mitoitusarvot. Tavoitteena on ollut nahan lämpöpumppukuivatuksen kannattavuuden ja soveltuvuuden ...
 • Tusula, Heli (1982)
  Työssä tarkastellaan Tampereen kunnallisten ja teollisuuden jätevesien, pinta- ja pohjaveden ja ilman laatua ja lämpötilaa, koska haluttiin tietää niiden sopivuus kaukolämpövettä lämmittävän lämpöpumpun lämmön lähteeksi. ...
 • Ahvenjärvi, Sauli (1982)
  Työ liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella meneillään olevaan tutkimusprojektiin, jossa pyritään uusilla säätömenetelmillä parantamaan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ...
 • Luoma, Anna-Stiina (2014-06-04)
  Vuonna 2012 voimaan tulleet Ympäristöministeriön laatimat Rakennusmääräyskokoelmauudistukset Rakennuksen energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta D5 ja Rakennusten energiatehokkuus D3 asettavat uudet määräykset ...
 • Peurla, Anna (2009-01-14)
  Materiaalien faasimuutoksiin perustuvassa lämpöenergian varastoinnissa lämpö varastoituu materiaaliin latenttilämpönä. Varastointisovelluksissa faasimuutos tapahtuu useimmiten kiinteän aineen ja nesteen välillä. ...
 • Knuutila, Hanna (2001-08-22)
  Työssä tutkitaan prosessilämmön kalliovarastoinnin kannattavuutta paperitehtaalla, joka tuottaa sähköä myyntiin. Työssä tutkitaan kahta paperitehdasta, joissa sähkö tuotetaan kombiprosessilla ja joissa tarvittava sellu ja ...
 • Räsänen, Harri (1995-01-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää Tampereen kaupungin sähkölaitoksen energiajärjestelmiin liitettävän lämpövaraston kannattavuus sekä tekninen toteutus. Työssä selvitettiin tuottolaselmien perusteella järjestelmään soveltuvan ...
 • Vaarala, Mika (1994)
  Diplomityössä on tutkittu lämpövoimalaitosten sähkötuotannon lyhyen aikavälin optimointia Pohjolan Voima Oy:n sähköntuotantojärjestelmässä ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:n siirtoverkossa. Työssä on rajoituttu tarkastelemaan ...
 • Immonen, Antti (2006-05-10)
  Tuotannossa läpäisyajan lyhentäminen tuottaa hyötyä sekä asiakkaalle että valmistajalle. Asiakas hyötyy saadessaan tuotteen nopeammin käyttöönsä ja valmistajalle hyötynä on kustannusten nopeampi taksinmaksuaika. Useimmiten ...
 • Virtanen, Sami (2009-05-06)
  Työn tavoitteena oli kokoonpanoalueen layoutin uudelleen suunnittelu kohdeyrityksessä. Lisäksi tavoitteita olivat materiaalivirtojen selkeyttäminen, varastoinnin tehostaminen ja kokoonpanon työpisteiden kehittäminen. ...
 • Kukkonen, Jouni (2009-04-08)
  Diplomityön tavoitteena oli lyhentää läpäisyaikaa linjalla, jossa valmistetaan leikkaavia teriä puunjalostus- ja metalliteollisuuteen. Läpäisyajan lyhennyksen tuli tapahtua tuotannonohjauksellisin keinoin. Työ jakaantuu ...
 • Kuivalainen, Harri (1999-03-10)
  Työ muodostuu kahdesta osiosta: analyysiosasta ja suunitelmaosasta. Analyysiosassa esitellään taustatietoja, joiden perusteella Lieksan keskustan tulevaa kehitystä voidaan ennakoida. Suunnitelmaosan sisältönä on tutkia, ...
 • Palolahti, Teemu (2006-09-13)
  Työssä tarkastellaan kohdeyrityksen ilmastointiosien tilaus-toimitusprosessia ja pohditaan keinoja tuotannon läpimenoajan lyhentämiseksi. Läpimenoaika kuvaa osaltaan tuotannon tehokkuutta, koska se mittaa tietyn toimintoketjun ...
 • Asmala, Matti (1983)
  Filosofit, taiteilijat, tutkijat - näille ihmisille tekijä on halunnut luoda paikan, jonne he voivat vetäytyä muutamaksi kuukaudeksi, puoleksi vuodeksi, vuodeksi tekemään työtään rauhassa ja hiljaisuudessa ilman perhettä, ...
 • Laakso, Martti (2007-09-19)
  Työn tarkoituksena oli tutkia ilmasydämisen kuristimen käyttöä taajuusmuuttajan LCL -suotimessa. Tavoitteena oli vertailla nykyistä rautasydämisenä toteutettua LCL -suodinta ja ilmasydämistä prototyyppiä. Teoriaosuudessa ...
 • Tirkkonen, Tiia (2015-10-07)
  The purpose of this thesis work was to define guidelines based on which lead management could be best supported. The focus was on how systems and processes could support this work. To reach the objectives, both theoretical ...
 • Lavikko, Petteri (1999-04-14)
  Työssä on tutkittu pintaliitostekniikka ja lyijyttömien juotteiden aiheuttamia muutoksia piirilevyissä, komponenttien pastapainoprosessissa ja juotosprosessissa. Työssä on esitelty lupaavimmat vaihtoehdot lyijypitoisten ...
 • Reunanen, Tero Jussi (2013-04-03)
  Time is the key resource in modern business. Every other resource can be added or reduced but time is imperative. Other resources such as personnel, capital or facilities are also crucial, but their usage is always time ...