.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kalliohaka, Tapio (1998-02-11)
  Diplomityön tarkoituksena oli koostaa eri laitevalmistajien komponenteista kryogeeninen mittausasema, joka soveltuu matalan ja korkean lämpötilan suprajohdinten karakterisointiin. Mittausaseman ydin on kryostaatti, joka ...
 • Siekkinen, Jarmo (2001-12-12)
  Suomen luonnontilaisen pohjaveden määrää ja korkeusvaihtelua seurataan Suomen ympäristökeskuksen pohjavesiasemaverkoston avulla. Pohjavesiasemia on 53 alueella. Työ käsittelee valtakunnallisen pohjavesiasemaverkoston ...
 • Hemminki, Harri (1999-03-10)
  Työssä kerättiin yhteen kenttäkalibroinnissa olennaista teoriaa mittausepävarmuuden määrityksestä ja keskeistä terminologiaa. Käytännön simuloinnilla tutkittiin kalibrointivälin ja toistettujen kalibrointisyklien vaikutusta ...
 • Rautarinta, Timo (1991)
  Lasipinnan osuus auton koripinnasta kasvaa jatkuvasti. Uuden automallin lasit suurenevat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti muuhun korirakenteeseen nähden. Uusien automallien muotoilulle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia ...
 • Niemi, Kimmo (2000-06-07)
  Tässä työssä on esitelty kiinteistötiedonhallintajärjestelmien lähtötietojen hankintaa vanhojen dokumenttien hyödyntämisen ja rakennusmittauksien näkökulmasta. Vanhojen dokumenttien hyödyntämisellä tarkoitetaan vanhojen ...
 • Singh, Devinder (2012-12-05)
  Ohjelmistoarkkitehtuurilla on suuri merkitys ohjelmistojen kehityksessä. Se takaa, että ohjelmiston rakenne pysyy modulaarisena ja helposti ymmärrettävänä. Arkkitehtuuri helpottaa järjestelmän testausta, ylläpitoa ja ...
 • Kuisti, Harri (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu mittaustavan vaikutusta up-and-down -kokeiden tuloksiin rikkiheksafluoridikaasulla positiivisilla syöksyjännitteillä tanko-taso -rakenteella. Pääpaino oli pulssien välisen jännitteettömän ...
 • Löyttyniemi, Lasse (1994)
  Kohdeyritys on ollut mukana toteuttamassa yleiseurooppalaista GSM-standardia matkaviestinnän tarpeisiin. Standardiin kuuluu olennaisena osana verkonhallinta. Verkonhallinnan osalta standardi sisältää lähinnä suosituksia, ...
 • Salmelin, Raili (1983)
  Tämä työ oli esitutkimus, jossa selvitettiin Tampereen yliopiston kansanterveystieteen (KTTL) ja biolääketieteen (BLTL) laitoksen atk-käsittelyn tarpeet tyydyttävän tiedon keruu- ja käsittelyverkon piirteitä ja ...
 • Karhemaa, Urpo (2001-12-12)
  Kun tarvitaan useampikanavaista, luotettavaa mittaustiedon siirtoa langattomasti, on käytettävä nykyaikaisempia komponentteja, kuten sulautettuja järjestelmiä, väylätekniikkaa ja tietokoneverkkopohjaisia ratkaisuja. Työ ...
 • Viitanen, Sanna (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja yhdistettyjen kuljetusten kehittämiseksi Suomessa. Saksalaisten, sveitsiläisten, itävaltalaisten ja osin myös ruotsalaisten yhdistettyjen kuljetusten ratkaisujen ja kokemusten ...
 • Uddin, Mohammad Kamal (2008-06-04)
  Assembly line balancing is a growing area of significance to the optimization research of operations management. It has been long since manufacturers introduced mass production as a means of cost savings. The strategic ...
 • Estola, Kari-Pekka (1981)
  Tässä työssä on käsitelty induktiokela-magnetometrin optimoinnin teoriaa ja suunniteltu sekä toteutettu optimoitu magnetometri. Optimointi perustuu yksinkertaiseen sydämen magneettiseen malliin, induktiokelaan ja ...
 • Peltonen, Juhana (2003-08-20)
  MMS on suuren suosion saavuttaneen SMS:n seuraaja, jolla voi tekstin lisäksi lähettää kuvia sekä video- ja äänileikkeitä. SMS:n kehittyminen tappajasovellukseksi edellytti sitä tukevien laitteiden yleistymistä. MMS:n käyttö ...
 • Kakko, Disa (2006-09-11)
  Testaus on noussut tärkeäksi osaksi ohjelmistokehitystä. Testauksella voidaan auttaa parantamaan ohjelmiston laatua sekä saada yleiskuva ohjelmiston tasosta tietyssä kehitysvaiheessa. Käytettävä testaustekniikka riippuu ...
 • Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
  Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
 • Kaura, Jarkko (2003-05-07)
  Liikkuvilla työntekijöillä on usein tarve käyttää langattomilla päätelaitteilla yrityksensä intranet-verkon palveluita, kuten sähköposti- ja kalenterijärjestelmiä sekä erilaisia www-pohjaisia sovelluksia. Muodostettaessa ...
 • Myllykangas, Jani (2006-05-10)
  XML-tekniikoiden tarjoamien palveluiden avulla on mahdollista toteuttaa hajautettuja järjestelmiä, joissa mobiililaite on yhtenä osapuolena. XML-tekniikoiden avulla voidaan esimerkiksi tiivistää XML-dokumenttien kokoa, ...
 • Gummerus, Juhana; Poikajärvi, Vesa (2006-08-16)
  Ohjelmistotestaus on tärkeä ohjelmistoprosessin osa. Huolellisesti suunniteltu ja suoritettu testausprosessi auttaa löytämään ohjelmistosta virheitä. Manuaalisesti suoritettu testaus on aikaa vievä ja vaativa prosessi. ...
 • Ruostila, Timo (2014-11-05)
  Mobiililaitteiden huomioimisesta web-järjestelmissä on tullut entistä tärkeämpää, koska mobiililaitteiden käytön määrä kasvaa jatkuvasti ja ne ovat muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla käytämme Internetiä. Tämän työn ...