.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Linderborg, Jussi (1985)
  Sähkön kulutuksen voimakas kasvu on synnyttänyt tarpeen ohjata ja rajoittaa yksityistä sähkön kulutusta nykyistä paremmin. Tähän voidaan päästä suoralla kuormitusten ohjauksella, kWh-mittareiden etäisluennalla ja aktiivisella ...
 • Kivikoski, Markku (1976)
  Työssä on suunniteltu ja toteutettu mikroprosessorilla optisen tiedonsiirtojärjestelmän liikenneohjain. Lisäksi on tarkasteltu mikroprosessorin soveltamismahdollisuuksia toimia liikenneohjaimena useita I/O-laitteita ...
 • Nyholm, Krister (1984)
  Sydämen toiminnan tutkimisella on kansantaloudellista merkitystä suuren sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden vuoksi. Sydänsairauksien diagnosoinnissa on sydämen sähköisen toiminnan tutkimisella keskeinen sija. ...
 • Tuusa, Heikki (1982)
  Magneettimateriaalien parantuessa kestomagneettimoottorista on tulossa varteenotettava tekijä pienissä ja keskisuurissa teholuokissa. Moottorilla saavutetaan hyvä hyötysuhde ja tehokertoimen arvo sekä tahtialueella ...
 • Vainikka, Jussi (1990)
  Teollisuusprosessin seurantaan on perinteisesti käytetty sähkömekaanisia piirtureita. Piirturien mekaaninen kuluminen ja niiden tuottama suuri paperimäärä vaikeuttavat tallennetun mittaustiedon tarkastelua. Samoin tiedon ...
 • Luokkanen, Jarmo (1989)
  Tavoitteena oli hahmottaa sähköasema-automaation nykytilaa. Lisäksi pyrittiin selvittämään sähköasemien automatisointiin liittyviä ongelmia ja odotuksia. Kirjallisuuden lisäksi näitä asioita selvitettiin 30 suurelle ...
 • Mäkeläinen, Matti (1983)
  Työssä on selvitetty mikroprosessoriperusteista säätöasemaa varten kehitetyn perusohjelmiston rakenne ja toiminta. Lähtökohtana on ollut valmis laitteistoratkaisu. Tärkeimmät vaatimukset säätöaseman toiminnan ja käytön ...
 • Malmi, Kalevi (1986)
  Mikroprosessorit ovat muuttuneet erikoiskomponenteista standardipiireiksi, joita käytetään hyvin erilaisissa sovelluksissa monimutkaisista asejärjestelmistä lasten leikkikaluihin. Erilaiset sovelluskohteet lisääntyvät ...
 • Salomaa, Turo (2008-04-09)
  Diplomityö on osa NeCoFo-projektia, jossa tutkitaan kylmämuokattavien materiaalien ominaisuuksia. Työn tarkoitus oli selvittää, miten kylmätyssäyslangan mekaanisia ominaisuuksia voitaisiin parantaa valssauslinjan loppupään ...
 • Ojala, Pasi (1992)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksen projektia Mikrorobotiikka-selvitys. Projektin tarkoituksena on selvittää mikrorobotiikan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen tila sekä ...
 • Löytämäki, Piia (1999-11-10)
  Työn tavoitteena oli tutkia putkipalkkien ja ohutseinäputkien valmistukseen käytettävien mikroseostettujen rakenneterästen muokkauslujittumisen kehittymistä putken profiloinnissa. Työssä vertailtiin myös putkipalkkien ja ...
 • Suojanen, Marko (2002-03-13)
  Työ on osa VTT Elektroniikan AMBIENCE -projektissa tekemää tutkimusta. Tavoitteena oli kehittää uusi MAC-tason (Media Access Control) kommunikaatioprotokolla VTT Elektroniikan kehittämään SoapBox-laitealustaan. SoapBox ...
 • Heine, Jari (1987)
  Oikosulkumoottori on yleisin teollisuuden käyttämistä moottorityypeistä, koska se on yksinkertainen, luotettava. ja halpa. Sen ongelmana on suuri käynnistysvirtasysäys. Virtasysäys voidaan poistaa kytkemällä moottorin ja ...
 • Vanhala, Jukka (1984)
  Nykyisin on käytössä useita yhteensopimattomia videotex-standardeja. Kukin standardi vaatii osittain erilaisen päätelaitteen. Mikrotietokoneelle ohjelmallisesti toteutettuna päätelaite voisi ymmärtää useita standardeja. ...
 • Vähäsarja, Jukka (1994)
  MS-DOS -käyttöjärjestelmän Windows-käyttöliittymän yleistyessä ovat yleistyneet voimakkaasti myös mikrotietokoneiden graafiset käyttöliittymäsovellukset. Ikkunoitu graafinen käyttöliittymä sisältää moninkertaisen määrän ...
 • Ollikainen, Juha (1981)
  Mikrotietokonejärjestelmissä ohjelmisto vaikuttaa ratkaisevasti koko järjestelmän suorituskykyyn. Jotta ohjelmiston tehokkuutta voitaisiin parantaa mahdollisimman vähällä vaivalla ja pienin kustannuksin, tarvitaan tietoa ...
 • Rummukainen, Kari (1983)
  Voimayhtiöt tarvitsevat luotettavia käyttöpuhelinyhteyksiä käyttö- ja korjaustoiminnassaan koko voimansiirtoverkon alueella. Puhelin-, radio- ja dataliikenne tulee kasvamaan 80- ja 90-luvuilla. Tämä lisää käyttöpuhelinkeskusten ...
 • Kaasinen, Eija (1981)
  Työssä on suunniteltu ja konstruoitu mikrotietokonejärjestelmän testauslaite. Laitteen avulla pystytään automaattisesti testaamaan mikrotietokonejärjestelmän RAM- ja ROM-muistiyksiköt sekä prosessiliitäntäyksiköt. Testauslaite ...
 • Sievänen, Harri (1985)
  Sepelvaltimoiden kirurgisten hoitomahdollisuuksien parantuessa on tärkeää pystyä valikoimaan luotettavasti sellaiset potilaat, jotka eniten hyötyvät ohitusleikkauksesta. Sepelvaltimoiden anatominen tila voidaan selvittää ...
 • Mikkolainen, Jari (1982)
  Mikroprosessoripohjaisten laitteiden vianmääritys on ongelmallista. Testaus perinteisten manuaalisten menetelmien avulla ei ole tarkoituksenmukaista. Työn tarkoituksena oli kartoittaa tehokkaita laitteistovikoja määrittäviä ...