.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Strand, Tomi (1999-06-09)
  Työssä käsitellän kartonkien ominaisuuksista tehtyä sekä kirjallista että kokeellista selvitystä. Kirjallisuusosassa perehdytään erilaisiin mittausmenetelmiin, kartonkien pinnansileyteen vaikuttaviin tekijöihin, materiaaleissa ...
 • Lehtinen, Kari (1993)
  Työn tavoitteena oli tarkastella muovipinnoitetun ohutlevyn tuotekohtaisia kustannuksia sekä antaa lähtökohta tuotekustannuksia laskevan erillisjärjestelmän rakentamista varten. Työssä tutkittiin kustannuslaskentaan liittyvää ...
 • Fonselius, Soilikki (2002)
  Tässä diplomityössä on tutkittu tapettipaperin ja muovin välistä adheesiota lähinnä paperin ominaisuuksien näkökulmasta. Tapettipapereita voidaan päällystää muovilla, jolloin niistä tulee pesunkestävämpiä ja muovipintaa ...
 • Nieminen, Jyri (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin lattianpäällystemuovien naarmuuntumisherkkyyttä, pyrkien sellaiseen mittaukseen, että tulos korreloisi silmämääräisesti havaittavan naarmuuntumisen kanssa. Tarkastelussa käytettiin seuraavia muoveja: ...
 • Pietilä, Ari-Pekka (2001-12-12)
  Tavoitteena oli etsiä mahdollisuutta kierrättää muoviseosta monikerroslaminaattien paksussa välikerroksessa. Nykyisin polttoon menevä muoviseos sisälsi polyeteeniä, polypropeenia ja polyamidia. Työssä tutkittiin muoviseoksen, ...
 • Lehtonen, Mikko (1994)
  Työssä tutkittiin polypropeenin ja nestekidepolymeerin seosten mekaanisia ja termisiä ominaisuuksia seostussuhteen funktiona. Päähuomio keskittyi yhtymäsauman lujuuteen. Esitellään työssä käytetyt materiaalit, koekappaleiden ...
 • Huuskola, Timo (1995-05-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli muovituotetehtaan toimintijen ja niiden kustannusrakenteiden määrittäminen. Lopullisena tavoitteena oli kustannuslaskentajärjestelmän luominen tuotekohtaisten kustannusten laskemiseksi. /Kir10
 • Aalto, Pentti (1981)
  Työn ensimmäisessä osassa esitettiin ehdotus lajittelun valvonta- ja säätöjärjestelmäksi. Lajittelun valvonta perustuu näytteenotto-analyysaattorijärjestelmään. Tarvittava primäärinäytteen koko määritettiin. Se osoittautui ...
 • Kaleva, Hannu (1982)
  Tähänastisten murskauskokemusten perusteella on arvioitu murskauskelpoisten moreenien rakeisuusaluetta. Mikäli sora- ja hiekkamoreenien hienoainesmäärä on ollut 9...21 %, d50-raekoko välillä 0,7...8 mm ja murskauskelpoista, ...
 • Lehtonen, Sami (1994-12-21)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella kiven murskaamista sekä teoreettisesti, että käytännön kokein. Tavoitteena on selvittää karamurskaimen murskauskammioon liittyviä parametreja ja selvittää näiden parametrien ...
 • Mäkinen, Mika (1989)
  Tuotantomäärien kasvaessa ja kilpailun kiristyessä murskauslaitosten toimitusaikoja on lyhennettävä. Suurimpana esteenä tälle on laitosten sähköistyksen hitaus. Työssä käsitellään kohdeyrityksen tuotteiden sähköistyksen ...
 • Laitinen, Ari (1990)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty karkearakeisen kiviaineksen kantavuuteen ja muodonmuutosominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelussa on huomioitu sekä materiaaliominaisuuksien että ulkoisten tekijöiden osuus. ...
 • Savijoki, Susanna (1991)
  Kirjallisuuskatsauksen perusteella raemuoto vaikuttaa voimakkaasti murskeiden lujuuskokeiden, kuten Los Angeles -koe ja Parannettu haurausarvo -koe, tuloksiin. Lujuuskokeiden tuloksiin vaikuttavat raemuodon lisäksi ...
 • Viertokoski, Eero (2011-08-17)
  Maapallon fossiilisten polttoaineiden vähentyessä on kiinnostus uusiutuvia energialähteitä kohtaan lisääntynyt. Uusiutuviin energialähteisiin kuuluu tuulivoima, jonka sähköä tuottavaan komponenttiin, eli generaattoriin, ...
 • Yrjänä, Timo (2015-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena on tutustua murtumismekaniikan analyysien laskentaan numeerisesti elementtimenetelmällä. Murtumismekaniikka tutkii materiaalissa olevia säröjä ja niiden vaikutusta rakenteen kestävyyteen. Laskennassa ...
 • Kuutti, Anssi (2011-11-09)
  Taustamusiikkia soitetaan monenlaisissa tiloissa, kuten yökerhoissa, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa. Yleensä musiikin toistamiseen käytetään jotakin järjestelmää, jolla on helppo ajastaa tietty musiikki soimaan tiettyllä ...
 • Rautiola, Esko (1985)
  Suunnitelman kaupunkitilallisen osan tarkoituksena on keskustan eheyttäminen ja hallinto- ja kulttuurikeskuksen hienovarainen liittäminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualueelle tuli osoittaa konsertti-kongressitalo, ...
 • Anttonen, Tatu (2011-09-07)
  Ihmiset kuuntelevat paljon musiikkia. Musiikki merkitsee meille paljon ja myös tunteet liittyvät vahvasti musiikkiin. Tästä syystä on mielekästä taltioida kuunnellusta musiikista kaikki tarpeellinen. Tätä silmälläpitäen ...
 • Saatsi, Pekka (2006-05-03)
  Suomenlinnan alue on nimetty yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Länsi-Mustansaaren alue on osa Suomenlinnaa, mutta toisaalta se on myös syrjäisin Suomenlinnan saarista ja saa näin ollen olla varsin rauhassa esimerkiksi ...
 • Sudhakaran, Santhosh (2015-09-09)
  Keywords: Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum, Multi dug ef-flux pump, novobiocin, UV mutation, hydroxylamine Hydrogen, 1,3 –propanediol. Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum is a halophilic ...