.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karhunen, Into (1982)
  Työ on tehty osana Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen rakennuksen energian kulutuksen ja lämpötilan säädön tutkimusta. Työssä on johdettu tasokerääjälle yksinkertainen tilamalli, jota käytetään ...
 • Silomaa, Timo (2011-09-07)
  Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
 • Vampoulas, Spiridon Mikael (2014-12-03)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan aurinkopaneelitekniikan hyödyntämismahdollisuuksia teollisuuslaitosten energiatarpeen kattamiseksi. Työn keskeinen tavoite on tutkia aurinkopaneelitekniikan kannattavuutta Etelä-Pohjanmaan ...
 • Kitunen, Jukka (2007-12-12)
  Aurinkosähkön käyttö maailmassa on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Lähes koko kasvu on tapahtunut sähköverkkoon kytketyissä järjestelmissä, jotka ovat hajautetun energiantuotantoperiaatteen mukaisia. Voimakkainta ...
 • Puhtila, Maria (2011-08-17)
  Maailman energiantuotanto perustuu vielä nykyisin suurelta osin fossiilisiin polttoainei-siin. Öljy, maakaasu ja hiili ovat suurimmat energiantuotantolähteet nykyisin, yli 80 % maailman käytetystä energiasta tuotetaan ...
 • Jaatinen, Krista Elise (2016-08-17)
  Aurinkoenergia on globaalisti nopeinten kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto ja sen rakentaminen on yleistynyt myös Suomessa viime vuosina. Aurinkovoimaloiden paneeli- ja sähkötekniikasta on saatavissa paljon tietoa, ...
 • Kaleva, Jukka (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut etsiä lisää tietoa siitä, missä määrin tavallisen austeniittisen ruostumattoman teräksen lastuttavuutta voidaan parantaa kalsiumdeoksidoinnin ja toisaalta myötövanhenemisen avulla. ...
 • Takala, Pasi (1997-12-10)
  Tutkimuskohteena on tietoliikenneverkon tietoturva ja erityisestitietoturvaratkaisut verkonhallintatoiminnoissa. Työssä luodaan pohjaaverkonhallintajärjestelmien suojaamiselle palomuuritekniikalla.
 • Paasmala, Henna (2014-06-04)
  Diplomityöni käsittelee rakennusperinnön säilyttämistä autenttisuuden ja integriteetin näkökulmasta. Olen valinnut autenttisuuden ja integriteetin tarkasteluni kohteeksi, koska ennen kaikkea juuri näiden käsitteiden ...
 • Viitala, Pekka (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu AutoCad-ohjelman soveltuvuutta seinäelementtien suunnitteluun. AutoCad lienee yleisin Suomessa käytettävä CAD-ohjelma. Se on melko suppea, mutta se toimii lähes kaikissa mikrotietokoneissa. ...
 • Tolvanen, Juhani (2013-06-05)
  Strategy-as-practice on tutkimusalana kiinnostunut strategian tekemisen ymmärtämisestä mikrotasolla. Tästä lähtökohdasta se onkin kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana perinteisestä strategiakirjallisuudesta erilliseksi ...
 • Puruskainen, Markku (1982)
  Työssä tutkitaan Tampereella toimivan autokaupan yrityskuvaa sekä selvitetään sen asiakaskunnan ominaispiirteitä. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla, so. suoritettiin henkilökohtainen käynti otantaan valitun ...
 • Salovaara, Heikki (2005-02-09)
  Diplomityön tavoite oli rakentaa ja sertifioida ISO 9001:2000 vaatimuksien mukainen laatujärjestelmä autokorjaamolle. Merkkiedustukseen liittyvän päämiehen vaatimuksien täyttämisen ohella oli tarkoitus tutkia mahdollisuuksia ...
 • Rantanen, Arttu; Ruohonen, Aki (2000-03-15)
  Autossa on kymmeniä mikropiirejä, jotka toimivat joko suoraan auton hallintaan liittyvissä tehtävissä tai vaihtoehtoisesti lisäämässä kuljettajan ajomukavuutta. Telematiikkayksikkö tarjoaa langattoman linkin auton sisäisen ...
 • Hakala, Mikko (2002-10-16)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa erilaisten integraatiotekniikoiden käyttömahdollisuuksia automaatiotekniikan alalla. Erityisesti tarkastellaan sekä ohjelmistokomponenttimallien mukaista että XML-tekniikoihin ...
 • Laukkanen, Tero (2011-12-07)
  Tämä tutkimus käsittelee modernien työkoneiden tuotannon laatuongelmia. Työ on saanut alkunsa laitteiden ohjausjärjestelmän integrointialustan (CANopen) vastaisesta kritiikistä. Kritiikki on perustunut oletukseen uuden ...
 • Rouvali, Juha (2000-03-15)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda automaatio- ja sähkölaitteiden tiedonhallinta kunnossapitojärjestelmään. Työssä käytettiin kunnossapitojärjestelmä MAXIMO:a, joka on kaikissa Suomen ABB Service Oy:n Full Service-kohteissa ...
 • Kilpua, Janne (2007-04-18)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tukea kohdeyrityksen liikkeenjohdon päätöksentekoa siten, että tutkimustulosten perusteella liikkeenjohto pystyy tekemään perustellun päätöksen suositeltavan automaatioinvestoinnin toteutuksesta. ...
 • Havupalo, Markus (2006-01-18)
  Työssä selvitetään automaation etäylläpitomenetelmiä ja suomalaisen automaatioteollisuuden kaukokäytön kehitystarpeita. Etäoperoinnissa perinteisesti käytetyn lankapuhelinverkon ylläpito on muuttumassa langattomien ...
 • Välimäki, Antti (1986)
  Automaatiojärjestelmän konfigurointia käyttävät useat erityyppiset käyttäjäryhmät. Näillä ryhmillä on erilaisia vaatimuksia konfigurointijärjestelmän käyttäjäliitynnälle. -Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa käyttäjäliitynnän ...