.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaseva, Kari (1999-03-10)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa annetuista aiheista ohjelmoitavaan logiikkaan liittyvät laboratoriotyöt TTKK:n automaatio- ja säätötekniikan laitokselle. Laboratoriotöiden avulla kehitetään Automaatio ...
 • Schreurs, Marja (1984)
  Diplomityön aihe on ohjelmoitavan logiikan häiriösuojauksen kehittäminen teollisuusolosuhteisiin. Samaa tietoa voi soveltaa myös muihin elektronisiin laitteisiin. On tarkasteltu sähkömagneettisten häiriöiden teoriaa samoin ...
 • Siirtola, Jouni (1990)
  Tämä diplomityö liittyy VTT:n koneautomaation laboratorion projektiin "Konfiguroitava toimilaiteohjain". Työn tarkoituksena oli toteuttaa prototyyppi toimilaiteohjaimesta, joka voitaisiin ohjelmoida hyvinkin erilaisten ...
 • Utter, Tommi (2015-12-09)
  Sotaoperaatioissa hyödynnetyt laitteet ja niiden tarvitsemat resurssit kasvattavat operaatioista koituvia kustannuksia merkittävästi. Sotaharjoituksissa pyritään jäljittelemään oikeita sotatilanteita, mutta esimerkiksi ...
 • Rämö, Juha (1990)
  Kerrospilarirungon tuotekehitykseen liittyvässä tutkimuksessa tarkastellaan ohuen juotosbetonisauman toimintaa ja kelpoisuutta korkealujuuksisten teräsbetonipilarien ja -palkkien välisissä liitoksissa. Erityisesti tarkastellaan ...
 • Heine, Mari-Ella (2001-02-14)
  Tämä diplomityö liittyy Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen lasertutkimusprojektiin ja tutkimuslaitos hyödyntää omiin tarkoituksiinsa tässä työssä saatuja tuloksia. Työn tarkoituksena oli tutkia lasersäteen ja ...
 • Nieminen, Jouko (1985)
  Ohutkalvon nukleaatio ja kasvu voidaan jakaa kolmeen moodiin: island-, layer- ja layer+island-moodiin. Eri kasvumoodien ominaisuuksia voidaan tutkia fysikaalisen kemian teorian avulla. Nukleaation ja kasvun perustekijöitä, ...
 • Jylhä, Jari (1997-08-20)
  Ohutlevytuotteisiin perustuvassa tuotannossa on vaikea saavuttaakilpailuetua perinteisillä menetelmillä, siksi yritysten on panostettavatuotannon automatisointiin. Kehittämiskohteena on PK-yrityksille sopiva,modulaarinen, ...
 • Ranta, Juhani (1985)
  Työssä on tarkasteltu käytössä olevien ohutlevypintaisten eriste-elementtien kiinnitystapoja rakennuksen runkoon ja kehitetty kiinnitysjärjestelmä laminaattoritekniikalla valmistettavaa polyuretaaniytimistä elementtiä ...
 • Vesa, Martti (1990)
  Asiakasorientoituneen tuotannon luomiseksi aloitettiin vuonna 1985 valmistusystävällisen tuotteen, ADX-automaattihissioven (Automatic Door X), suunnittelu. Arvio tämän hetkisten tuotantomäärien kasvamisesta edellyttää ...
 • Lakso, Aki-Eric (2006-04-12)
  Työn tavoitteena oli kehittää ratkaisuja, joilla voidaan samanaikaisesti nostaa kokoonpanotyön tuottavuutta, parantaa työn ergonomiaa sekä tehostaa tilankäyttöä. Nykytila-analyysissä analysoitiin kokoonpanon nykytila ...
 • Painokallio, Jari (2001-09-12)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyaikaisen ohutlevysuunnittelun CAD-ohjelmistolle asettamat vaatimukset ja laatia Vertex G4 -ohjelmiston ohutlevysuunnittelutoimintojen kehittämissuunnitelma. Tarkoituksena oli keskittyä ...
 • Tukiainen, Ari (1993)
  Ohutlevytuotteita valmistavan yrityksen tuotantostrategian tavoitteen pitäisi olla usean vuoden edellä kilpailijoistaan sekä tuotantoteknologiassa että valmistusjärjestelmissä. Esikuvat tuotannon kehittämiseen tulee hakea ...
 • Viberg, Ville (2011-01-12)
  Pyörtöoikaisu on prosessi, jossa valmistuksen aikana vääntyneet pyöröterästangot oikaistaan jatkokäsittelyiden helpottamiseksi ja tuotevaatimusten täyttämiseksi. Pyörtöoikaisussa tanko kulkee oikaisukoneen rullien välistä, ...
 • Hiula, Marika (2014-06-04)
  Tässä työssä käsitellään vedenpuhdistuslaitteita valmistavan yrityksen tuotekannan supistamista ja oikeiden tuotevariaatioratkaisujen löytämistä olemassa olevan tuotekannan pohjalta. Työn tarkoituksena on löytää ne laitteet, ...
 • Hämynen, Kimmo (1991)
  Uusimpien taajuusmuuttujien säätö perustuu järjestelmästä mitattuun välipiirijännitteeseen ja oikosulkumoottorista mitattuihin vaihevirtoihin. Mittauksista estimoidaan staattorivuota integroimalla staattorijännitettä. ...
 • Kauhanen, Matti (1985)
  Vaihtovirtakäytöt ovat yleistyneet viime vuosina. Tavallisin vaihtovirtakäyttö koostuu staattisesta taajuusmuuttajasta ja oikosulkumoottorista. Taajuusmuuttajan ulostulojännite sisältää yliaaltoja, jotka lisäävät moottorin ...
 • Fyhr, Einari (2001-06-06)
  Työssä on tutkittu emalipinnoitettujen käämilankojen eristysten ja oikosulkumoottoreiden staattorikäämityksen eristysten jännitelujuusominaisuuksia. Eristyksiä on tutkittu osittaispurkausmittausten avulla.Mittausten ...
 • Särkinen, Jari (1987)
  Vakionopeuksisissa puhallinkäytöissä käytetään yleisesti oikosulkumoottoria, jonka mitoituksessa käynnistysvirran ja -momentin tunteminen on moottorin kuormitettavuuden ja verkonjännitteen aleneman kannalta tärkeätä. Tämän ...