.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saari, Esa (1994)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun koneosaston lämpötekniikan laitokselle. Työ on laitoksen projektista "Kuumalanka- & laslaser-dopleranemometrimittaukset, KLA & LDA ".Diplomityön yhtenä tarkoituksena ...
 • Hylli, Otto (2012-03-07)
  Viime vuosina ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimuksessa on nostettu esiin arkkitehtuuritietämyksen käsite. Arkkitehtuuritietämys kattaa ohjelmiston arkkitehtuurin ja siihen vaikuttavat asiat laajasti, käsittäen perinteisen ...
 • Rantanen, Ilkka (2013-06-05)
  Huurre Group Oy:n Huurre HOT on palvelu kylmäjärjestelmien etävalvontaan, etähallintaan sekä energiaoptimointiin. Palvelun käyttäjät voivat muun muassa nähdä reaaliaikaisen tilanteen kylmäjärjestelmistään sekä ohjata niitä ...
 • Arola, Heli (1997-05-14)
  Ohjelmistojen käytettävyys, hyvät käyttöliittymät sekä helpot ja selkeätohjelmistot ovat henkilökohtaisten tietokoneiden yleistyessä tulleettärkeiksi kilpailutekijöiksi. Työssä arvioidaan Kemi-Arvi -ohjelmankäytettävyys.
 • Kuronen, Markus (2015-12-09)
  Ohjelmiston uudistamisella tarkoitetaan ohjelmiston toiminnallisuuden parantamista ja ohjelmiston päivittämistä vastaamaan nykyisiä ohjelmistolle esitettyjä tarpeita. Ohjelmiston uudistamisella on myös mahdollista saada ...
 • Pylkkänen, Juhani (1989)
  Digitaalisissa keskuksissa tulee tilanteita, jolloin keskuksen ohjelmisto halutaan vaihtaa. Ohjelmiston vaihdon aiheuttamien häiriöiden minimoimiseksi käyttöön otettavan ohjelmiston toimivuus kokeillaan ennen käyttöönottoa ...
 • Karttunen, Elina (2010-12-08)
  Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
 • Vistbacka, Olli (2006-05-10)
  Monissa työmailla käytettävissä laitteissa uuden ohjelmiston päivittäminen yksittäiseen moduuliin tehdään moduulissa olevan sarjaportin kautta. Sarjaportti sijaitsee usein paikassa, johon on kenttäolosuhteissa hyvin vaikea, ...
 • Holmström, Mikael (1990)
  Myynnin tukijärjestelmän tarkoituksena on tehostaa yrityksen myynti toimintoa ja parantaa myynnin ohjattavuutta. Tukijärjestelmältä vaadittavat ominaisuudet perustuvat yrityksen myyntiprosessiin ja myytäviin tuotteisiin. ...
 • Tuominen, Juha (1991)
  Ohjelmistojen koon kasvaessa ja monimutkaisuuden lisääntyessä ohjelmointiprosessin hallittavuus on vaikeutunut. Tästä ovat olleet merkkeinä mm. ohjelmistojen laatu- ja ylläpito-ongelmat. Laadun parantamiseksi ohjelmistoon ...
 • Eskola, Harri (2015-01-14)
  Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalista tietoa, joka on vapaasti saatavissa. Avoimien tietovarantojen hyödyntäminen on nouseva trendi maailmalla. Diplomityön tavoitteena oli toteuttaa elektroninen prosessiopas, joka ...
 • Ahoniemi, Tuukka (2008-06-04)
  Ohjelmistoteknisiä taitoja tarvitaan yhä enemmän eri teknisillä aloilla ja tarpeet muuttuvan ajan kuluessa. Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, mikä on ohjelmistotekniikan merkitys kunkin Tampereen teknillisen yliopiston ...
 • Kytöharju, Juha (2007-09-12)
  Diplomityön tavoitteena oli tuotteistaa kaarihitsausrobottien etäohjelmointijärjestelmän toimitusprojekti. Työ rajattiin koskemaan ohjelmiston toimituksia kaarihitsausprosessiin. Keskeisenä tarkastelun kohteena oli ...
 • Rintanen, Riku (2000-02-09)
  Diplomityössä on tutkittu ohjelmistotuotteen toimitusprojektien kehitysmahdollisuuksia. Kyseessä on yrityksen liiketoimintaa ohjaava toiminnanohjauksen tietojärjestelmätuote, jonka asiakastoimitusten nopeus on tärkeä ...
 • Tuominen, Janne (2008-08-13)
  Kohdeyrityksessä on omia menetelmiä ja prosesseja ohjelmistotuotantoon. Nämä menetelmät ja prosessit ovat kehittyneet vähitellen organisaation elinkaaren aikana täyttäen sen hetkiset tarpeet. Näihin menetelmiin kohdistuu ...
 • Rauvola, Marko (1999-12-08)
  Diplomityö käsittelee toimeksiantajayrityksen toiminnan kehittämistä keskittyen etenkin töiden- ja tehtävienhallinnan ongelmiin. Työn alussa esitellään erilaisia ohjelmistotuotannon prosessimalleja sekä kohdealueen (töiden- ...
 • Kouri, Hanna (2015-05-06)
  Tutkimuksen aiheena oli ohjelmistoyrityksen myynti- ja kehitysosaston välisen tiedon jakamisen kehittäminen. Työn tarkoitus oli selvittää mikä on osastojen välisen tiedon jakamisen nykytila ja miten tiedon jakamista ...
 • Pasanen, Olli (2016-04-06)
  Tutkielmassa tarkastellaan ohjelmistoyrityksen muutosta hierarkkisesta organisaatiorakenteesta matalaan organisaatiorakenteeseen. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten hyvin muutokselle asetetut tavoitteet on saavutettu, ...
 • Mähönen, Timo (2014-11-05)
  Nykyisten ohjelmistoja tuottavien konsulttiyritysten toiminta-alue on todella laaja. Ohjelmistoja tuottavan yrityksen odotetaan asiakkaan näkökulmasta tarjoavan myös monipuoliset tietojärjestelmät ja työkalut, jotka täyttävät ...