.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lahti, Sakari (2002-03-13)
  Kiinteille pinnoille tarttuneiden molekyylien tai molekyyliryppäiden sijainti ja suuntautuneisuus eivät suoraan paljastu STM-menetelmällä vaan todellisen geometrisen rakenteen paljastaminen vaatii teoreettisia laskuja. ...
 • Viljanen, Milla-Riina (2010-11-03)
  Nykyään lasereita käytetään mm. kotona DVD-soittimissa, teollisuudessa hitsaamiseen ja lääketieteessä silmäkirurgiaan. Viime aikoina myös yhdellä aallonpituudella toimivien eli yksimuotoisten laserien käyttö on yleistynyt ...
 • Häkkinen, Leea (1984)
  Työn tavoitteena oli löytää menetelmä, jonka avulla voidaan parantaa polystyreenimaljojen pinnan ominaisuuksia siten, että tumallisten eli eukaryoottisolujen adheesio alustaan on mahdollista. Käsittelyllä saavutettujen ...
 • Rossi, Miia (2003-08-23)
  Pintakäsittelylaitosten jätevesiä ei voida laskea käsittelemättöminä yleiseen viemäriin tai vastaanottavaan vesistöön korkeiden raskasmetallipitoisuuksien vuoksi. Käsittelyn tavoitteena on raskasmetallien erottaminen vedestä ...
 • Lavonen, Juho (2008-11-05)
  Hyvien adheesio- ja painatusominaisuuksien saavuttamisen kannalta ongelmana ovat paperinjalostuksessa käytettävät paperi- ja polymeerimateriaalit, joilla on huono kastuvuus ja alhainen pintaenergia. Näitä ominaisuuksia ...
 • Rehmonen, Mikael (1991)
  Diplomityö tehtiin yrityksen tuotannonkehitysosaston tarpeisiin. Tutkimuskohteena oli laivojen pintakäsittelyprosessi. Pitkän tähtäimen suunnittelu vaatii toimintansa tueksi eri tuotanto-osastojen toimintojen tarkan ...
 • Liehu, Antti (2008-05-07)
  Diplomityö on tehty kohdeyrityksen yksikölle, jonka päätoimialana on paperikonevalmistus. Diplomityön tarkoituksena oli parantaa kohdeyrityksensä tehokkuutta ja kilpailukykyä tutkimuskohteensa pintaliimauslaiteyrityksen ...
 • Vienonen, Juha (2000-03-15)
  Diplomityössä käsitellään oppilaitokseen perustettavan oppimisympäristön rakentamista. Oppimisympäristö laaditaan vastaamaan normaalia elektroniikkateollisuuden tuotantoympäristöä. Oppimisympäristö on tuotantolinja, jossa ...
 • Paavilainen, Päivi (2004-05-12)
  Työn tavoitteena oli suunnitella pintavesiin kohdistuvan kokonaisfosforikuormituksen arviointityökalu kunnalliseen käyttöön. Kunnallisiin tarpeisiin tulevan työkalun pitää olla laskennaltaan läpinäkyvä ja joustava sekä ...
 • Franssila, Sami (2015-05-06)
  Työssä tutkittiin Kyrönjoen jokiveden kemiallisessa saostuksessa muodostuvan rautapitoisen lietteen kunnostusta, tiivistystä, vedenerotusta ja loppusijoitusta. Lietteen kunnostusta ja tiivistystä tutkittiin nonionisella ...
 • Nikara, Jari (2000)
  Yksi signaalinkäsittelyn yleiskäyttöisimmistä työkaluista on diskreetti kosinimuunnos, jolle tässä työssä on kehitetty uusia rinnakkaisia liukuhihna-arkkitehtuureja. Kehitystyössä on hyödynnetty aikaisemmin esitettyjä ...
 • Altio, Suvi (2012-12-05)
  Tässä työssä testataan Complex Systems Computation Group -tutkijaryhmän kehittämän B-course-ohjelmiston riippuvuuksien mallinnusmenetelmän soveltuvuutta liikenneonnettomuusdatan tutkimiseen. Ohjelmiston datan analysointi ...
 • Puotila, Samuli (2006-11-15)
  Ajatukset ilmailumuseosta Tampereen seudulle ovat lähtöisin 1960-luvulta, jolloin hanketta yritettiin käynnistää ensimmäisen kerran. Viime vuosina kipinä on herännyt uudestaan maamme historiaa kohtaan nousseen kiinnostuksen ...
 • Haapaniemi, Jenni (2008-02-06)
  Diplomityön tavoitteena oli laatia alustava suunnitelma Pirkanmaalle suunniteltavan keskusjätevedenpuhdistamon jätevesien johtamisen meritunnelivaihtoehdolle. Työssä selvitettiin myös vaihtoehtoa, jossa jätevedet johdettaisiin ...
 • Holtari, Seppo (1982)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään Tampereen seutukaava-alueen rautatiekuljetusten nykytilaa (v. 1980) ja odotettavissa olevaa kehitystä. Kuljetusten määrän ja tavaralajijakautuman ohella työssä on kartoitettu myös ...
 • Mäntynen, Jorma (1983)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Pirkanmaan tavaraliikenteen nykytilaa, kuljetustoiminnan ongelmakohtia ja niiden parantamismahdollisuuksia sekä arvioida Pirkanmaan kuljetusten tulevaisuudennäkymiä. Suomen tavaraliikenteen ...
 • Jaatinen, Katri (1985)
  Pirkkalan nykyinen kirkko on jäänyt liian pieneksi ja kauas asutuksesta eikä seurakunnalla ole nykyaikaisen toiminnan vaatimia tiloja kuntakeskuksen alueella. Työssä selvitettiin seurakunnan tilantarve ja etsittiin kirkolle ...
 • Talvio, Reino (1982)
  Kulttuurikeskushanke on kunnassa suunniteltu vaiheittain toteutettavaksi, jolloin ensimmäiseen osaan sisältyy kansalaisopiston ja kulttuuritoimen tilat ja toiseen osaan kirjasto sekä ohjelmaan myöhemmin lisätyt yleiset ...
 • Rautavuori, Kalle (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli Pirkkalan kuntakeskuksen ranta-alueen suunnittelu. Alueen laajuus on noin 10 hehtaaria. Kohteen sijainti on ihanteellinen kuntakeskuksen ja rannan välissä, mutta todella vaikea ilmansuuntien ja ...
 • Soini, Kaisa (1994-12-21)
  Pirunkirkko on rakennussuunnitelma, joka on luonteeltaan ja näkökulmaltaan teoreettispainotteinen. Työ kostuu teoriataustasta, jossa myös suunnitteluprosessi on esitetty sekä rakennusehdotuksen piirustuksista (kahdeksan ...