.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laitinen, Vesa (1997-08-27)
  Kuopion yliopistollisen sairaalan teknisen osaston kunnossapito jahuoltotoiminta ovat työssä kehittämiskohteina. Tavoitteena on löytäätarkoitukseen sopiva ohjelmisto, jolla huoltotoimintaan liittyvä runsastietomäärä saadaan ...
 • Kolari, Pentti (1984)
  Nykyaikaiset automaattiset analysaattorit pystyvät tekemään analyysejä entistä nopeammin ja tuottavat suuren määrän tuloksia päivittäin. Liittämällä analysaattorit suoraan tietojärjestelmään, saadaan tulokset joustavasti ...
 • Paananen, Ari-Pekka (1992)
  Sairaalan johtamisstrategian muuttaminen tulosjohtamiseksi aiheuttaa sairaalan kustannusten seurannan tarkentumista. Koska sairaalan suurimmat käyttökustannukset aiheutuvat henkilöstöresursseista, on todennäköistä, että ...
 • Ristimäki, Juha (1992)
  Arkkitehti- ja insinööritoimistoissaon siirrytty tietokoneavusteisten suunnittelujärjestelmien käyttöön teknistenkuvadokumenttien tuottamisessa. Tämä sekä piirustusten huono hallittavuusperinteisellä tekniikalla arkistokaappeihin ...
 • Jokinen, Timo (2007-01-17)
  Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on aloitettu siirtyminen prosessimaiseen toimintatapaan. Toimintaa halutaan kehittää ja olennainen osa kehittämistä on oman toiminnan mittaaminen. Tämä työ esittelee sairaanhoitopiirin huollon ...
 • Kiiskinen, Mika (1993)
  Väestönsuojelusuunnitelma on osa sairaalan valmiussuunnitelmaa, jolla pyritään varmistamaan sairaalan mahdollisimman häiriötön toiminta myös poikkeusolosuhteissa. Väestönsuojelusuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi ...
 • Tarvainen, Niina (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli Suomen toiseksi vanhimman keskussairaalan alue. Tehtävänä oli rakennusinventointi, analysointi, ongelmakohtien paikallistaminen ja parannusehdotus. Aineistona käytettiin tekijän syksyllä 2007 keräämää ...
 • Tuomainen, Tarja (1993)
  Suomessa on vuodesta 1980 lähtien julkaistu vuosittain uudisrakennushankkeiden kustannusohjaukseen Talonrakennuksen kustannustietokirjaa. Kirja on sisältänyt rakennushankkeen kustannuksien tavoitteiden asettelua varten ...
 • Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
  Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
 • Mäenpää, Irinja (2008-09-03)
  Kohteena olevan sairaanhoitopiirin strategian toteutumista seurataan tunnetun suorituskyvyn mittaamisen ja strategisen johtamisen viitekehyksen avulla. Sairaanhoitopiirin ylimmän johdon käyttöön suunniteltu mittaristo ei ...
 • Huhtanen, Juha-Pekka (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut tutkia puukuitususpension ja sakean paperimassan virtausteknisiä ja lämmönsiirto-ominaisuuksia. Puukuitususpension ominaisuuksien tunteminen ja sen virtaustekninen ymmärtäminen ovat paperinval ...
 • Marttinen, Juha (1996-09-18)
  Työ on kuvaus saksalaisesta rakentamiskäytännöstä ja siihen liittyvästäsäädösjärjestelmästä. Tavoitteena oli selvittää rakennusviennissä Saksanmarkkinoille eteen tulevat tekniset esteet, rakennusvaiheen oikeatmenettelytavat, ...
 • Nyman, Anssi (2003-02-12)
  Tutkijan mukaan GSM-järjestelmässä salakuuntelu on noussut yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jota standardoidaan kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Kaikilla uusilla GSM-järjestelmän ominaisuuksilla on yleensä ...
 • Vähä-Sipilä, Antti (1999-03-10)
  Työ on kirjallisuusselvitys nykytilanteesta. Työssä on koottu yhteen standardiehdotuksista ja spesifikaatioista saatu tieto, vertailtu niitä ja esitetty kerätty materiaali yhtenäisesti.
 • Mikkola, Hannu (1990)
  Yksinkertainen tapa suojata tiedonsiirtoväylä siten, että ulkopuoliset evät voi sekaantua väylällä tapahtuvaan tietoliikenteeseen on salakirjoittaa lähetettävä tieto. Vastaanottaja voi luonnollisesti avata viestin vain, ...
 • Äijälä, Markku (1999-01-13)
  Työssä on tehty kysely liikuntatiloista huolehtiville heidän käsityksistään lattiapinnoitteen vaurioitumisesta. Lisäksi työhön sisätyy kehitetty testi, jolla voidaan simuloida mailan vaikutusta lattiapinnotteisiin. ...
 • Sillanpää, Jarmo (2007-02-14)
  Euroopan Unionin tavoitteena on avoimet sähkön sisämarkkinat. Markkinoiden avautuminen on osittain kesken, mutta muutos on jo muuttanut toimintaympäristöä voimakkaasti. Sähköpörsseistä on tullut keskeisiä markkinapaikkoja, ...
 • Reunanen, Timo (1994)
  Työn tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen keskijänniteverkon yleissuunnitelma vuoteen 2010. Työssä laskettiin verkon sähkötekninen tila ja tarkasteltiin saneeraustarvetta, määritettiin verkon luotettavuustekninen tila ...
 • Pentti, Matti (1981)
  Uusissa betoninormeissa on sallittu kahden perusteiltaan ja laskentarutiineiltaan erilaisen mitoitusmenetelmän vaihtoehtoinen käyttö. Menetelmät antavat toisistaan poikkeavia mitoitustuloksia. Työn alkupuolella on selvitetty ...
 • Mäkinen, Pirjo (1983)
  Salon kaupunginkirjasto on sijoitettu kaupungin ydinkeskustaan säilytettävien puurakennusten keskelle. Kirjastoon on hyvät yhteydet sekä ajoneuvoväylältä että kevyen liikenteen väylältä. Kirjasto ja vanhaan rakennukseen ...