.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aura, Samuli (2006-01-18)
  Radiomodeemeja käytetään silloin, kun on tarpeen siirtää langattomasti tavallisesti langallisten asiakasverkkojen liikennettä. Niitä käytetään moniin tarkoituksiin teollisuudessa ja julkishallinnossa. Diplomityössä ...
 • Tenhunen, Antti (1991)
  Actionet on uusi kanavien yhteiskäyttöön perustuva radiopuhelinjärjestelmä. Järjestelmän perustana ovat Britannian Kauppa- ja Teollisuusministeriön antamat suositukset. Kanavien yhteiskäytöllä pyritään tehokkaaseen taajuuksien ...
 • Rantanen, Heikki (1986)
  Diplomityössä on selvitetty radiopuhelinpohjaisen tekstinsiirtolaitteen ohjelmallista toteutusta. Ohjelmisto on toteutettu modulirakenteisena ja sen kuvaamiseen on käytetty pseudo-kieltä. Tekstinsiirtolaitteen hardware-toteutusta ...
 • Kentala, Tero (2007-12-12)
  Radiotaajuinen signaali ei yleensä kuulu elektronisen laitteen taajuuskaistalle, johon se on päässyt vahingossa kytkeytymään. Tasasuuntauksen ansiosta se voi kuitenkin muuttua taajuuskaistalle kuuluvaksi. Tasasuuntautuminen ...
 • Rajala, Markku (1984)
  Energian hinnan nousun seurauksena on myös ilmanvaihdosta aiheutuvaa energiankulutusta pyritty pienentämään, mikä saattaa joissain tapauksissa johtaa puutteelliseen ilmanvaihtoon. Tästä voi olla seurauksena sisäilman laadun ...
 • Laaksonen, Jyrki (1987)
  Radonpitoisuuden mittaus on muodostunut tärkeäksi sisäilman laadun mittariksi. Haluttaessa selvittää radonin kokonaisvaikutusta, on lisäksi tiedettävä sen lyhytikäisten hajoamistuotteiden pitoisuus ja käyttäytyminen. ...
 • Lahtinen, Sami (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin ultraäänimenetelmän soveltuvuutta raekoonmäärittämiseen kupariputkesta ja verrattiin sitä nykyisin käytössä olevaanmikroskooppiseen tarkasteluun. Kriittisimmät tuloksiin vaikuttavat tekijätovat putkien ...
 • Turunen, Ari (1986)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää raidesepeliksi soveltuvan kiviaineksen haurausarvon raja-arvo, jotta raaka-aineen lujuus voidaan jatkossa ottaa huomioon sepeliaineksen kelpoisuustutkimuksissa. Tutkimuksessa ...
 • Nurmikolu, Antti (2000-03-15)
  Työssä selvitetään tukikerroksena käytettävän kiviaineksen jauhautumiseen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti tarkastellaan kiviaineksen lujuuden merkitystä raidesepelin jauhautumiseen, tukikerroksen kestoikään ja ...
 • Sampo, Arto (2000-02-09)
  Diplomityössä tutkitaan rainanmuodostusta hitaalla koepaperikoneella. Työn tarkoituksena oli selvittää millaisella laiteratkaisulla voidaan hitaalla koepaperikoneella tuottaa sellaista paperia, joka tärkeimmiltä ominaisuuksiltaan ...
 • Omwenga, John Maurice (1984)
  Although the term Rainwater Harvesting includes the collection of natural precipitation from various prepared watersheds, I have only confined my discussion to the collection of precipitation from roof catchments. An ...
 • Mattila, Ilmari (1995-03-30)
  Työn kohteena oli Turun naapurikaupunkina olevan Raision ydinkeskustan laajentumisvaihtoehtojen tutkiminen yleiskaavassa osoitettuja alueita lähtökohtana käyttäen.Tavoitteina Raision keskustan kehittämiselle olisi ...
 • Jaatinen, Mika (1996-05-22)
  Työssä tutkittiin tilantarvetta, joka aiheutuu digitaalisentiedontallennuksen ja -siirron lisääntymisestä kirjastoissa.
 • Räihä, Ulla (1985)
  Raision Torikeskus on 1960-luvulla suunniteltu ja rakennettu liikekeskus, jonka toteutus on jäänyt keskeneräiseksi. Työn tavoitteena on Raision keskustan kaupunkikuvallinen eheyttäminen. Työ sisältää kaupunkikuva- analyysin ...
 • Aramo, Marjut (1995-05-30)
  Tavoitteena oli tutkia uimahallisuunnittelun ongelmakenttää kokonaisuutena. Tehtävä oli muodostaa Raision kaupungille uimahallin laajennus- ja muutossunnitelma.
 • Hirvonen, Heidi (1996-12-11)
  Työssä esitetään raidegeometrian laskennan yleiset matemaattiset perusteetja luodaan katsaus ulkomaisiin raidegeometriaohjelmistoihin. Työssäkonstruoitiin käyttöliittymä suomalaiseen raidegeometriasuunnitteluunsovellettavaksi.
 • Kumanto-Kooni, Krista (2013-10-09)
  Mielikuvat raitiotiestä ovat usein peräisin vuosikymmenten takaa. Kun auto alkoi sodan jälkeen edustaa yksilön vapautta, vanhentuneita raitioteitä lakkautettiin kaikkialla. Linja-autoihin perustuva joukkoliikenne oli ...
 • Hakala, Petri (2014-09-03)
  Tässä diplomityössä tutkitaan raitiotien kytkeytymistä liikennevalojärjestelmään. Työn alussa tutustutaan liikennevalojen, raitiotien ja niitä yhdistävien tekijöiden teoriaan. Tämän jälkeen tutkimusta tehdään perehtymällä ...
 • Mätäsniemi, Teija (2010-04-07)
  Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2009 Kylät kehällä -hankkeessa tehtyyn maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmaan Haukilan alueelle. Sen päämääränä oli löytää rakennuspaikkoja yksityisten mailta, jotta alueelle saataisiin uusia ...
 • Kankaala, Kari (1987)
  Rajapinnoilla tapahtuvan adsorption tunteminen on tärkeää ohutkalvojen kasvatuksen kannalta. Tässä työssä tarkastellaan varsin uutta ilmiötä - kastumista - ja sen yhteyttä rajapinnoilla tapahtuvaan kasvuun. Aluksi selvitetään ...