.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salonen, Teemu (2001-01-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja kehittää reaaliaikaiseen henkilönostinsimulaaattoriin soveltuva puomistomalli. Simulaattorin reaaliaikainen toiminta ja virtuaaliympäristö asettavat lisävaatimuksia perinteiseen toimilaite- ...
 • Kuusisto, Jarmo (1985)
  Toimitusaikakilpailun kiihtyessä on tuotannon toimittava entistä joustavammin ja nopeammin. Tamrock Drillsin laitekokoonpanoa palveleva puomiverstas ei ole tässä suhteessa toiminut odotetulla tavalla. Tästä johtuen on tämän ...
 • Kaartoluoma, Virve (1990)
  Keväällä 1989 järjestettiin Helsingissä yleinen arkkitehtuurikilpailu, jossa tehtävänä oli löytää ratkaisu muistolehdon ja uurnapuutarhan toteuttamiseksi Puotilan kappelin alueelle Itä-Helsinkiin. Diplomityö on tehty ...
 • Ylitalo, Jarmo (1993)
  Työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Ragnar Granit Instituutissa. Aihe työhön on saatu Tampereen yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikalta, jonne valmis prototyyppi myös sijoitetaan. Tämän diplomityön ...
 • Ulmala, Ola (1991)
  Työn tarkoituksena oli kehittää porakonekairausta siten, että maaperästä saataisiin nopeasti riittävät tiedot alustaviin pohjatutkimuksiin. Näin voitaisiin jättää nykyisiä päällekkäisiä paino-, heijari- ja porakonekairauksia ...
 • Nyyssönen, Olli (1997-06-04)
  Paperikoneilla esiintyy CD-profiilivirheitä. Työssä kehitettiinmittausinformaatiosta ohjelmisto, joka auttaa löytämään paperissa olevienprofiiliongelmien syyt.
 • Mäkinen, Eerikki (2003-06-04)
  Paperin laadun ja puristimen toiminnan kannalta oleellinen suure on nippipaineen tasaisuus puristintelojen välisessä kontaktissa. - Tämän diplomityön tavoitteena oli määrittää tärkeimmät bombeerausmuotoon vaikuttavat ...
 • Kylliäinen, Jorma (1999-02-10)
  Työssä tutkittiin puskusaumojen käyttömahdollisuutta lamellipuupaarteiden ja uumavanerien jatkamiseen. Puristus-, veto-, ja taivutuskokeiden perusteella huolellisesti tehtypuskusauma soveltuu puristetun paarteen jatkamiseen. ...
 • Rajakallio, Timo (1991)
  Itselujittuneiden polymeerien soveltuvuutta sulatyöstöön on tutkittu erittäin vähän, joten tässä diplomityössä saadut kokemukset ja tulokset itselujittuneen polyeteeniputken valmistuksesta ovat uusia. Itselujittuneiden ...
 • Karhu, Jukka (1981)
  Kallistuva energia ja kiristyvät ympäristön suojelulle asetettavat vaatimukset ovat tehneet putkivuodot entistä ei-toivottavammiksi. Työssä esitetään kirjallisuustutkimuksen perusteella laadittu, mahdollisimman täydellinen ...
 • Paloniemi, Marko (1995-01-18)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää menetelmä putkikäyrien automatisoidulle viimeistelylle. Tehtävänä oli kehitellä puolivalmiin käyrän liikaaineen poistomenetelmä, käyrän päiden viimeistelymenetelmä ja päiden ympyrämäisyyden ...
 • Kallonen, Miika (1990)
  Tässä työssä on perehdytty putkilämmönvaihtimen laippaliitokseen, sen mitoittamiseen sekä liitoksen tiiviyteen vaikuttaviin tekijöihin. Aluksi työssä on käyty läpi muutama laippaliitoksen mitoitusstandardi ja eri standardien ...
 • Jaakkosela, Jussi (2014-01-15)
  Teollisuusputkistoa kannattelevat siltarakenteet altistuvat kuormituksille, jotka syntyvät putkiston ja sillan omasta painosta, putkiston ja sillan eriaikaisesta lämpöliikkeestä, putkistossa virtaavien aineiden aiheuttamista ...
 • Pekkala, Jarmo (1998-03-11)
  Tutkimuksessa on selvitetty maainjektoinnin soveltuvuutta putkisillan korjausmenetelmäksi. Maainjektoinnin tarkoituksena on lujittaa putkisillan ympärystäyttö siten, että putken katkeamisen jälkeen rasitukset siirtyvät ...
 • Laaksonen, Jukka (1994-10-19)
  Tutkitaan käyvällä laitoksella esiintyvää putken ominaisvärähtelyongelmaa, mittauskohteena GB-10404 -kompressori ja MP494 -putkilinja. Teoriaosuudessa on yleistä värähtely- ja moodianalyysin teoriaa. Ratkaistaan useamman ...
 • Kataja, Keijo (2006-05-10)
  Vesivoimassa käytetään hyväksi veden potentiaalienergiaa muuttamalla se veden liike-energian kautta mekaaniseksi pyörimisliikkeen energiaksi ja sitä kautta sähköenergiaksi. Vesivoiman hyötyjä ovat pienet käyttökustannukset, ...
 • Pajunen, Jarno (1999-08-18)
  Tutkimus keskittyy tapaturmien analysointiin, asennekyselyyn putoamissuojainten käytöstä ja markkinoilla olevien putoamissuojainten arviointiin.Tapaturma-analyysit osoittavat telinerakentamisen olleen puutteellista eikä ...
 • Nieminen, Jyri (1983)
  Työn tarkoituksena on tutkia lämpöeristetyn betonipuupalkkirakenteen kosteusteknistä toimintaa vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa. Ongelmaa on pyritty selvittämään rakennuksen ulkovaipassa olevan kosteuden teorian sekä ...
 • Pouta, Jussi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on tutkia valon ekstinktioon perustuvan menetelmän soveltuvuutta puuhierteen määrän mittaamiseen.Työssä tarkastellaan yleisellä tasolla valon etenemisen teoriaa ja optisia menetelmiä aineen koostumuksen ...
 • Kryssi, Elmeri (2014-01-15)
  Maailmanlaajuiset ympäristönsuojelukysymykset ja perinteisen puuteollisuuden kuihtuminen ovat aiheuttaneet muutoksen Suomen kerrostalorakentamisessa. Ne ovat asettaneet entistä painavammat perusteet puun käytölle, koska ...