.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaarnametsä, Joonas (2001-08-22)
  Työn tavoitteena oli arvioida vaatimuksia, jotka säätöventtiilin suorituskyvyn ja huoltotarpeen automaattinen määrittäminen asettaa sekä analyysijärjestelmälle että venttiilin diagnostiikka mittauksille. Vaatimusten pohjalta ...
 • Palonen, Henry (1990)
  Tavoitteena on selvittää, kuinka asiantuntijajärjestelmillä voidaan parantaa yrityksen päätöksentekoa ja siten vaikuttaa yritystoimintaan ja asiakassuhteisiin. Tavoitteeseen on pyritty säätöventtiilin valinnan yhteydessä ...
 • Cederlöf, Harri (1994)
  Koska säätöventtiilit ovat säätöpiirien kriittisiä komponentteja, on niiden kunnossa pysyminen tehtaan tehokaalle käytölle tärkeää. Tämä johtaa usein siihen, että varmuuden vuoksi huolletaan myös täysin toimivia säätöventtiilejä. ...
 • Kemppainen, Raija (1993)
  Diplomityössä tarkasteltiin kirjallisuuden ja laskelmien avulla sähkö- ja magneettikenttien lähteitä sekä kenttien vähentämiskeinoja. Sähkö- ja magneettikenttien lähteitä ovat mm. voimalaitokset, sähköasemat, sähkön siirto- ...
 • Mustaparta, Jari (1996-05-15)
  Tarkoituksena oli kehittää sähköasema-automaatiota. Työn painopiste olikeskijänniteverkon relesuojauksen uusimistarpeesta tehtävä selvitysteknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.
 • Keskinen, Antti (2008-06-04)
  Sähköasemien sisäiset, informaatiota tuottavat, digitaalitekniikkaan perustuvat automaatiojärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina valtavasti. Suuren informaatiomäärän siirto vaatii tietoliikennetekniikalta paljon. ...
 • Kiiveri, Timo (1991)
  Työssä on tarkasteltu voimajohdoille kehitetyn kunnonhallintajärjestelmän soveltuvuutta sähköasemaympäristöön sekä arvioitu järjestelmän kannattavuutta. Kunnonhallintajärjestelmällä tarkoitetaan ATK-järjestelmää, jolla ...
 • Koskinen, Mikko (1990)
  Vanhojen tehdaskaupunkien, kuten Tampereen, keskustoissa on tehdasrakennuksia, jotka halutaan kulttuurihistoriallisin tai arkkitehtoorisin perustein säilyttää. Teollisuusrakennusten uudelleenkäyttö on ongelmallista. Tähän ...
 • Markkula, Joni Juhani (2013-02-06)
  Sähköautojen tulemista on ennustettu useaan kertaan, mutta vielä odotukset eivät ole toteutuneet. 2010-luku tarjoaa sähköautoille uuden mahdollisuuden. Tekniikka on kehittynyt, hinnat ovat laskeneet ja energiakysymykset ...
 • Mäkelä, Sari (1994-10-19)
  Lasketun mahdollisen sähköautokannan vaikutuksia liikennejärjestelmään koko maan mittakaavassa. Lisäksi tarkastellaan autojen edellyttämiä muutoksia kaupunkeihin ja vaikutuksia ilmansaastepäästöihin. Päästöjen vähentymisestä ...
 • Pellinen, Esa (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyisten sähköautojen tekniikkaa ja perehtyä niiden energiankulutukseen kirjallisuustutkimuksen avulla. Sähköauton kehityksen ongelmakohtana on energiatiheydeltään ja kapasiteetiltaan riittävän ...
 • Sivenius, Juhani (2006-08-16)
  Polymeeri- ja elastomeerimateriaaleihin voidaan saada aikaan aistivuutta ja tätä kautta ”älykkyyttä” materiaalien muutokseen liittyvien tai erillisten anturien tuottamien signaalien avulla. Materiaalien ominaisuuksien ...
 • Stranden, Janne (2008-03-05)
  Nyky-yhteiskunnan eri toiminnot ovat varsin riippuvaisia sähköenergiasta, ja tämä riippuvuussuhde vain vahvistuu teknologian yhä kehittyessä. Täten sähköhuollon luotettavuudelle asetetaan yhä korkeampia edellytyksiä. Vuonna ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
 • Salminen, Mika (1993)
  Työn tarkoituksena oli tarkastella suuntaservoventtiilillä toteutettua sähköhydraulista voiman säätöä. Tarkoituksena oli muodostaa hydraulisen voimaservon epälineaarinen matemaattinen malli sekä johtaa hydraulisen voimaservon ...
 • Vesanen, Mirja (1983)
  Työssä on suunniteltu sähköhydraulisille servoventtiileille kokeilulaitteet, joilla voidaan mitata servoventtiilien staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia. Työn lähtökohtana on ollut standardi ISO/DIS 6404, joka käsittelee ...
 • Känsälä, Sari (2003-06-04)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen valmistaman sähköisen alipaineimpaktorin (ELPI) kalibrointia ja kehiteltiin mahdollista toteutustapaa ELPI:n elektrometrien testauksen automatisointiin tuotannossa. Lähtökohta oli ...
 • Kouvo, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään erilaisia hybridivoimansiirtoja sekä sähköisiä energian talteenottojärjestelmiä. Työn tavoitteena on selvittää näiden järjestelmien rakenteita, ominaisuuksia sekä soveltuvuutta liikkuviin työkoneisiin. ...
 • Arvola, Hanna (2005-02-09)
  Diplomityö käsittelee sähköisen ostamisen käytettävyysnäkökohtia mobiilikontekstissa. Työssä tutkittiin Series 60-sarjan mobiilipuhelimeen tehdyn sovelluksen käytettävyyttä. Tuotettu ohjelma on sovelluskehitin, jonka avulla ...
 • Hakala, Tomi (2000-05-10)
  Kohdeyrityksessä alkoi 1999 Supply Chain Management-projekti, jonka yhteydessä tämä diplomityö tehtiin. Tulokset pohjautuvat henkilökunnan haastatteluihin sekä teoriaan. Käytännön osuus koostuu tutkimustuloksista, joita ...