.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokela, Ville (2014-12-03)
  Teknologian jatkuva kehittyminen ja laitteiden digitalisoituminen ovat lisänneet tuotettavan datan määrää. Sama on havaittavissa myös sähköasemalla, jossa nykyaikaiset suojalaitteet kykenevät tuottamaan niin normaalitilanteeseen ...
 • Keskinen, Antti (2008-06-04)
  Sähköasemien sisäiset, informaatiota tuottavat, digitaalitekniikkaan perustuvat automaatiojärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina valtavasti. Suuren informaatiomäärän siirto vaatii tietoliikennetekniikalta paljon. ...
 • Kiiveri, Timo (1991)
  Työssä on tarkasteltu voimajohdoille kehitetyn kunnonhallintajärjestelmän soveltuvuutta sähköasemaympäristöön sekä arvioitu järjestelmän kannattavuutta. Kunnonhallintajärjestelmällä tarkoitetaan ATK-järjestelmää, jolla ...
 • Koskinen, Mikko (1990)
  Vanhojen tehdaskaupunkien, kuten Tampereen, keskustoissa on tehdasrakennuksia, jotka halutaan kulttuurihistoriallisin tai arkkitehtoorisin perustein säilyttää. Teollisuusrakennusten uudelleenkäyttö on ongelmallista. Tähän ...
 • Markkula, Joni Juhani (2013-02-06)
  Sähköautojen tulemista on ennustettu useaan kertaan, mutta vielä odotukset eivät ole toteutuneet. 2010-luku tarjoaa sähköautoille uuden mahdollisuuden. Tekniikka on kehittynyt, hinnat ovat laskeneet ja energiakysymykset ...
 • Mäkelä, Sari (1994-10-19)
  Lasketun mahdollisen sähköautokannan vaikutuksia liikennejärjestelmään koko maan mittakaavassa. Lisäksi tarkastellaan autojen edellyttämiä muutoksia kaupunkeihin ja vaikutuksia ilmansaastepäästöihin. Päästöjen vähentymisestä ...
 • Pellinen, Esa (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyisten sähköautojen tekniikkaa ja perehtyä niiden energiankulutukseen kirjallisuustutkimuksen avulla. Sähköauton kehityksen ongelmakohtana on energiatiheydeltään ja kapasiteetiltaan riittävän ...
 • Sivenius, Juhani (2006-08-16)
  Polymeeri- ja elastomeerimateriaaleihin voidaan saada aikaan aistivuutta ja tätä kautta ”älykkyyttä” materiaalien muutokseen liittyvien tai erillisten anturien tuottamien signaalien avulla. Materiaalien ominaisuuksien ...
 • Lehtinen, Annakaisa (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutkitaan sähköbussien käyttöönottoa pilottilinjoilla Turun seudulla. Diplomityö on tehty osana Turun kaupungin ja Siemens Osakeyhtiön kolmevuotista strategista yhteistyötä ja on osa yhteistyöhön ...
 • Aalto, Hanna (2015-06-03)
  Viime vuosina myrskyjen aiheuttamat sähköhuollon suurhäiriöt ovat yleistyneet Suomessa. Laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakeluverkon häiriöt koettelevat etenkin taajaman ulkopuolella asuvia lähes vuosittain. Myrskyjen aikana ...
 • Stranden, Janne (2008-03-05)
  Nyky-yhteiskunnan eri toiminnot ovat varsin riippuvaisia sähköenergiasta, ja tämä riippuvuussuhde vain vahvistuu teknologian yhä kehittyessä. Täten sähköhuollon luotettavuudelle asetetaan yhä korkeampia edellytyksiä. Vuonna ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
 • Nordfors, Timo (2015-09-09)
  Tämän työn tarkoitus on etsiä useita hydraulisylintereitä sisältävän keskushydraulijärjestelmän tilalle kompaktia ratkaisua, jossa sylinterit korvataan erillisillä itsenäisillä lineaaritoimilaitteilla ja pitkistä putkituksista ...
 • Salminen, Mika (1993)
  Työn tarkoituksena oli tarkastella suuntaservoventtiilillä toteutettua sähköhydraulista voiman säätöä. Tarkoituksena oli muodostaa hydraulisen voimaservon epälineaarinen matemaattinen malli sekä johtaa hydraulisen voimaservon ...
 • Vesanen, Mirja (1983)
  Työssä on suunniteltu sähköhydraulisille servoventtiileille kokeilulaitteet, joilla voidaan mitata servoventtiilien staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia. Työn lähtökohtana on ollut standardi ISO/DIS 6404, joka käsittelee ...
 • Känsälä, Sari (2003-06-04)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen valmistaman sähköisen alipaineimpaktorin (ELPI) kalibrointia ja kehiteltiin mahdollista toteutustapaa ELPI:n elektrometrien testauksen automatisointiin tuotannossa. Lähtökohta oli ...
 • Kouvo, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään erilaisia hybridivoimansiirtoja sekä sähköisiä energian talteenottojärjestelmiä. Työn tavoitteena on selvittää näiden järjestelmien rakenteita, ominaisuuksia sekä soveltuvuutta liikkuviin työkoneisiin. ...
 • Ruskamo, Miika (2015-08-12)
  Yritykset, jotka ovat hankkimassa uutta toiminnanohjausjärjestelmää, vaativat siltä toiminnallisuutta sähköisten laskujen lähettämiseen. Suomessa sähköiselle laskutukselle on oma Finvoice-standardinsa. Sähköisiä laskuja ...
 • Pyykkö, Timo (2014-10-08)
  Tampereen kaupungin kokonaishankinnoista vain kaksi prosenttia tehtiin toiminnanohjausjärjestelmällä vuonna 2013. Järjestelmän matalasta käyttöasteesta johtuen hankintatiedot puuttuvat järjestelmästä, mikä hankaloittaa ...
 • Arvola, Hanna (2005-02-09)
  Diplomityö käsittelee sähköisen ostamisen käytettävyysnäkökohtia mobiilikontekstissa. Työssä tutkittiin Series 60-sarjan mobiilipuhelimeen tehdyn sovelluksen käytettävyyttä. Tuotettu ohjelma on sovelluskehitin, jonka avulla ...