.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Konnunaho, Tuomo (1994)
  Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin sumean tietokoneen rinnakkainen laitteistototeutus. Laitteisto koostuu isäntätietokoneesta ja oheisprosessorikortista. Isäntätietokone ohjaa laitteiston toimintaa. Se suorittaa ...
 • Mustonen, Kari (2009-11-04)
  Diplomityöni sisältää Sunilan tehtaan asuntoalueen Valliniemen lämpökeskuksen rakennushistoriallisen selvityksen, ajantasamittauksen ja ajantasapiirtämisen sekä rakennuksen uuden käyttömahdollisuussuunnitelman. Tämän lisäksi ...
 • Koivuluoma, Mikko (1997-03-19)
  Suunnittelun kohteena on uudentyyppinen suodatinpankkirakenne, jollapyritään välttämään laskostumisesta aiheutuvat ongelmat. Tämä tapahtuukäsittelemällä erikseen ne taajuuskaistan komponentit, jotka ensisijaisestiaiheuttavat ...
 • Tiainen, Piia (2001-12-12)
  Suodatuksessa käytettäviä tekstiilirakenteita ovat lähinnä kudotut kankaat ja kuitukankaat. Niiden huokoisuus ja huokoskokojakauma ovat merkittäviä ominaisuuksia arvioitaessa kankaan soveltumista suodatusprosessiin. ...
 • Pietikäinen, Piritta (2000-06-07)
  Elintarviketeollisuuden kylmänhaittoja selvittäneessä tutkimuksessa jopa 89 % vastaajista koki käsiin tai sormiin kohdistuvia kylmänhaittoja jossain määrin tai paljon. Tässä hankkeessa kehitettiin kohdeyritysten ...
 • Autio, Lasse (2007-06-06)
  The goal of this Master of Science thesis was to find out which kind of functions should be integrated to relay control and configuration tool to facilitate the definition of setting parameters.
 • Myllymäki, Timo (1994)
  Mikroprosessoriohjatut suojareleet ovat tulleet yhä monipuolisimmiksi ja niiden tyyppitestaukselle asetetaan suuria vaatimuksia. Tavanomainen käsin tapahtuva testaus on hidasta ja sisältää paljon virhemahdollisuuksia. ...
 • Pajunen, Päivi (1993)
  Töissä, joissa erilaiset kuumuusrasitukset aiheuttavat vaaraa työntekijöille, suojavaatetuksen tarkoitus on alentaa iholle siirtyvän lämmön nopeutta siten, että käyttäjällä on aikaa reagoida vaaratekijään. Terästeollisuudessa ...
 • Tulonen, Joonas (2012-09-05)
  Betonin ja teräksen liittorakenteet ovat siltojen ja muiden rakenteiden suunnittelussa yleisiä, koska ne pystyvät tehokkaasti käyttämään molempien materiaalien parhaimpia puolia kuormien kuljettamisessa päällysrakenteelta ...
 • Valtonen, Timo (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää suomalais-venäläisen rakennusliikkeen kustannuslaskentajärjestelmää. Sivutavoitteena on koota ja järjestää toimeksiantajan nykyisen kustannusseurantajärjestelmän mukaisia kustannus- ...
 • Haase, Antti (2006-03-08)
  Suomalaisen dokumenttielokuvan 1990-luvulla alkanutta kansainvälistä menestystä kutsutaan suomalaisen dokumenttielokuvan kultakaudeksi. Tällä tarkoitetaan sekä elokuvien laadun että niiden määrän kasvua. Dokumenttielokuvien ...
 • Laxell, Linda (2008-12-03)
  Diplomityön tarkoitus oli aloittaa suomalaisen offshoreteollisuuden ja erityisesti kohdeyrityksen osakkaista muodostuvan yritysverkoston Venäjän ja Kaspian alueen strategiatyö. Tavoitteena oli löytää verkostolle parhaat ...
 • Laine, Joonas (2011-10-05)
  Työn aiheena on ketterän kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen olemassa olevien kokonaisarkkitehtuurimenetelmien pohjalta suomalaisten keskisuurten organisaatioiden tarpeisiin. Ketterälle kokonaisarkkitehtuurimenetelmälle ...
 • Takala, Joose (2013-10-09)
  Nykyisissä standardeissa ISO 140-4 ja ISO 140-7 mittaustulokset joko normalisoidaan tai standardisoidaan. Normalisoinnilla tarkoitetaan mittalukuun lisättävää korjaustermiä jolla mitattu huoneen absorptioala muutetaan ...
 • Luukkanen, Niklas (2014-08-13)
  Mittaustiedon roolia osana johdon ohjausjärjestelmiä on tutkittu viime vuosina paljon. Johdon ohjausjärjestelmiin kuuluvien erilaisten ohjausmekanismien välisistä yhteyksistä on kuitenkin löydettävissä vähän kirjallisuutta ...
 • Roitto, Juho-Matias Olavi (2013-05-15)
  Suorituskyvyn mittaamisen tutkimuksessa kypsyysmallit ovat selkeästi viime vuosina kasvanut tutkimuskenttä. Tämän diplomityön puitteissa pyrittiin selvittämään, miten parhaiten arvioida mittaamisen ...
 • Ahtola-Marks, Raija-Leena (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Moskovan rakennus- ja suunnittelumarkkinoita Moskovaan suunnitteluvientiä käynnistävien suomalaisten suunnittelu- ja konsulttialan yritysten strategisen suunnittelun ja päätöksenteon ...
 • Bungers, Ari (1997-06-04)
  Suurlähetystöt ovat sekä maamme näyteikkunoita että työ- ja asuinpaikkoja.Lisävaatimuksia syntyy turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Myös vuodenajatja ilmasto asettavat vaatimuksia. Tekijä mainitsee lähtökohdistaanläpinäkyvyyden ...
 • Kumpulainen, Sami (1997-12-10)
  Työ perustuu alkukeväällä 1997 järjestetyn yleisen arkkitehtuurikilpailunohjelmaan. Rakennus on kaksikerroksinen rinnetalo, jonka yläkerros onnostettu pilareille. Pintamateriaalina käytetty käsittelemätön puu muuttaarakennuksen ...
 • Löfgren, Arto (1997-12-10)
  Työ perustuu yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Tontti sijaitsee Yarralumlanlähetystökaupunginosassa lähellä Australian parlamenttirakennusta.Suunnitelmassa tekijä sijoittaa rakennuksen itä-länsisuuntaiseksi,Rakennuksen ...