.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtinen, Jouni (1996-06-12)
  Työssä on kehitetty menettelytapa, jolla sähkönjakeluverkon investointienkannattavuutta voidaan arvioida. Työssä arvioitiin erilaistenkannattavuuslaskentamenetelmien soveltuvuutta erilaisiinlaskentatilanteisiin.
 • Keipi, Mikko (1995)
  Työn tarkoituksena oli tutkia ja vertailla sähkönjakeluverkossa sallittavan kokonaisjännitteen aleneman jakamiseksi soveltuvia menetelmiä. Käytännön verkonsuunnittelua varten sallittu kokonaisjännitteen alenema on jaettava ...
 • Korpi, Esa (1999-01-13)
  Työssä käsiteltiin kunnonhallinnan osa-alueet ja ominaisuudet sekäsähkönjakeluverkon eri komponenttien kunnossapito ja huolto ottaen huomioon teollisuussähköverkkojen erityisvaatimukset.
 • Hannula, Markku (1993)
  Sähkölaitoksen toiminnan painopiste on siirtymässä yleisen rakentamisen laantuessa ja jakeluverkon ikääntyessä verkoston uudisrakentamisesta verkoston kunnossapitoon. Tämän työn lähtökohtana oli tarve luoda sähkönjakeluverkon ...
 • Vatanen, Mauri (1981)
  Työssä on tavoitteena vertailla pylväiden lahoisuustarkastusmenetelmiä, tarkastella eri pylväshuoltotoimenpiteitä ja niiden valintaa sekä suunnitella tietojenkäsittelymenettely, jossa jakeluverkoston mekaanisen kunnon ...
 • Laine, Maija (2015-10-07)
  Suomessa sähkömarkkinalain uudistuksen myötä myös toimitusvarmuuskriteerit tiukentuivat ja kaapelointi on useissa paikoissa ollut yksi tärkeimmistä ratkaisukeinoista. Kuitenkin myös ilmajohtoverkon tulee täyttää samat ...
 • Mutanen, Antti (2008-04-09)
  Jakeluverkon tilaestimoinnissa tavoitteena on tuottaa paras mahdollinen arvio jakeluverkon tilasta hyödyntäen saatavilla olevaa tietoa. Verkon tilaa kuvaavat jännitteet ja kuormitusvirrat. Nykyään tavallisimmat tilaestimoinnissa ...
 • Jussila, Juho (2002-11-13)
  Työn tavoitteena on tutkia sähkönjakeluverkon yleissuunnittelua, sen tehtävänasettelua ja kehittämisperiaatteita. Työssä tarkastellaan sähkönjakeluverkon luotettavuuslaskentaohjelmiston soveltuvuutta yleissuunnitteluun ja ...
 • Kumpulainen, Lauri (1987)
  Kunnossapidon tietojärjestelmä on osa verkkotietojärjestelmää. Sen avulla pyritään ohjaamaan verkoston kunnossapitoa luotettavuustason optimoimiseksi ja taloudellisuuden saavuttamiseksi verkosto-omaisuuden hoidossa. ...
 • Ahonen, Jukka (1996-12-11)
  Sähköyhtiöt johtavat verkkotoimintaansa liiketoimintana. Työssämääritellään verkkoliiketoiminnan päämäärät ja perustehtävät sekäselvitetään sähköyhtiön verkostotyöt sekä määritellyt töiden hallinnantehtävät ja tavoitteet. ...
 • Laitinen, Ossi (2000-04-12)
  Työn tavoitteena on selvittää Stora Enson Varkauden tehtaiden sähköverkon yleistä tilaa. Työssä keskitytään osaan tehtaan sähköverkosta, josta on tutkittu lähinnä jännitteen ja virran muutoksia sekä yliaaltoja. Lisäksi on ...
 • Hautaniemi, Olli (2014-08-13)
  Sähkönsiirtorakenteet koostuvat voimajohdoista ja niitä yhdistävistä sähköasemista. Yhdessä ne muodostavat koko maan kattavan sähköverkon ja yhden tärkeimmistä infrastruktuureista. Sähkönsiirtorakenteita voidaan pitää ...
 • Pitkänen, Petteri (1994)
  Tämän diplomityön lähtökohtana oli kehittää nykyaikaista laskentyökalua hyödyntävä, havainnollinen ja opettavainen laboratoriotyö sähkönsiirtoverkkojen opetukseen. Diplomityössä esitellään laboratoriotyö "Sähkönsiirtoverkon ...
 • Dahlman, Janne (1995-04-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja vertailla sähkönsiirtoverkon jännitestabiilisuuden laskentamenetelmiä. Jännitestabiilisuus tarkoittaa sähkövoimajärjestelmän kykyä ylläpitää joka hetki hyväksyttävää jännitetasoa ...
 • Yli-Heikkilä, Mari (2000-08-23)
  Työn tarkoituksena on optimoida paperitehtaan voimalaitoksen sähköntuotantoa siten, että etsitään kannattavin tapa tuottaa paperikoneella käytettävä höyry. Case-laitoksena on Kiinaan suunniteltava hienopaperitehdas. Työssä ...
 • Tamminen, Anna (1996-09-18)
  Sähköpaloissa saa Suomessa tilastojen mukaan vuosittain surmansa enemmänihmisiä kuin sähköiskun seurauksena. Työn tavoitteena oli tuottaa uuttatietoa sähkön aiheuttamista palovahingoista päätöksenteon pohjaksi. Työssäkartoitettiin ...
 • Kurki, Teemu (1993)
  Sähköpostijärjestelmien käytön yleistyessä asetetaan niiden luotettavuudelle entistä suurempia vaatimuksia. Tämän vuoksi sähköpostijärjestelmien toiminnan ylläpidosta vastaavat henkilöt tarvitsevat entistä tehokkaampia ja ...
 • Heikkinen, Matti (2007-10-17)
  Mobiililaitteisiin on kehitetty erilaisia sähköpostiohjelmia siitä lähtien kun PDA- ja matkapuhelinlaitteilla on ollut mahdollisuus kytkeytyä internetiin. Nykyaikaisessa matkapuhelimessa on sähköpostin lisäksi viestintämuotoina ...
 • Riihilahti, Jari (1989)
  Tämä työ käsittelee sähköservon mallinnusta ja säätöä. Kitka, välys ja kyllästyminen aiheuttavat servojärjestelmän dynamiikkaan epälineaarisuuksia, jotka vaikeuttavat järjestelmän säätöä. Ottamalla epälineaarisuudet huomioon ...
 • Kulmala, Olli Matti (2015-10-07)
  Tämä diplomityö tehtiin Sandvik Mining and Construction Oy:n Tampereen toimipisteeseen ja sen tarkoituksena oli kehittää sähkösolun toimintaa. Sähkösolun nimikkeitä ulkoistettiin ja toimintaympäristöä paranneltiin, minkä ...