.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Panttila, Jussi (1999-10-13)
  Työn tarkoituksena oli selvittää Suomen ympäristöhallinnon säännöstelypatojen uudistamiseen liittyviä teknisiä ja projektinhoidollisia ongelmia. Lisäksi tavoitteena oli työn ainakin osittainen käytettävyys käsikirjana ...
 • Happonen, Merja (2002)
  Työn tavoitteena oli laatia ohjeistus kohdeyrityksen Sähkö-, automaatio- ja instrumentointiosastolle kiertopetikattilan säätöventtiileiden mitoitukseen. Työssä keskitytään syöttöveden säätöventtiilin sekä tuorehöyryn ...
 • Kaarnametsä, Joonas (2001-08-22)
  Työn tavoitteena oli arvioida vaatimuksia, jotka säätöventtiilin suorituskyvyn ja huoltotarpeen automaattinen määrittäminen asettaa sekä analyysijärjestelmälle että venttiilin diagnostiikka mittauksille. Vaatimusten pohjalta ...
 • Palonen, Henry (1990)
  Tavoitteena on selvittää, kuinka asiantuntijajärjestelmillä voidaan parantaa yrityksen päätöksentekoa ja siten vaikuttaa yritystoimintaan ja asiakassuhteisiin. Tavoitteeseen on pyritty säätöventtiilin valinnan yhteydessä ...
 • Cederlöf, Harri (1994)
  Koska säätöventtiilit ovat säätöpiirien kriittisiä komponentteja, on niiden kunnossa pysyminen tehtaan tehokaalle käytölle tärkeää. Tämä johtaa usein siihen, että varmuuden vuoksi huolletaan myös täysin toimivia säätöventtiilejä. ...
 • Kemppainen, Raija (1993)
  Diplomityössä tarkasteltiin kirjallisuuden ja laskelmien avulla sähkö- ja magneettikenttien lähteitä sekä kenttien vähentämiskeinoja. Sähkö- ja magneettikenttien lähteitä ovat mm. voimalaitokset, sähköasemat, sähkön siirto- ...
 • Lötjönen, Mika (2015-10-07)
  Sähköajoneuvojen, niiden latauslaitteiden ja muun ohjattavan kuormituksen määrä jakeluverkoissa on kasvanut. Sähköajoneuvojen voimajärjestelmävaikutuksia ei juuri ole tutkittu, koska sähköajoneuvokanta on pieni. ...
 • Mustaparta, Jari (1996-05-15)
  Tarkoituksena oli kehittää sähköasema-automaatiota. Työn painopiste olikeskijänniteverkon relesuojauksen uusimistarpeesta tehtävä selvitysteknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.
 • Jokela, Ville (2014-12-03)
  Teknologian jatkuva kehittyminen ja laitteiden digitalisoituminen ovat lisänneet tuotettavan datan määrää. Sama on havaittavissa myös sähköasemalla, jossa nykyaikaiset suojalaitteet kykenevät tuottamaan niin normaalitilanteeseen ...
 • Keskinen, Antti (2008-06-04)
  Sähköasemien sisäiset, informaatiota tuottavat, digitaalitekniikkaan perustuvat automaatiojärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina valtavasti. Suuren informaatiomäärän siirto vaatii tietoliikennetekniikalta paljon. ...
 • Kiiveri, Timo (1991)
  Työssä on tarkasteltu voimajohdoille kehitetyn kunnonhallintajärjestelmän soveltuvuutta sähköasemaympäristöön sekä arvioitu järjestelmän kannattavuutta. Kunnonhallintajärjestelmällä tarkoitetaan ATK-järjestelmää, jolla ...
 • Koskinen, Mikko (1990)
  Vanhojen tehdaskaupunkien, kuten Tampereen, keskustoissa on tehdasrakennuksia, jotka halutaan kulttuurihistoriallisin tai arkkitehtoorisin perustein säilyttää. Teollisuusrakennusten uudelleenkäyttö on ongelmallista. Tähän ...
 • Markkula, Joni Juhani (2013-02-06)
  Sähköautojen tulemista on ennustettu useaan kertaan, mutta vielä odotukset eivät ole toteutuneet. 2010-luku tarjoaa sähköautoille uuden mahdollisuuden. Tekniikka on kehittynyt, hinnat ovat laskeneet ja energiakysymykset ...
 • Mäkelä, Sari (1994-10-19)
  Lasketun mahdollisen sähköautokannan vaikutuksia liikennejärjestelmään koko maan mittakaavassa. Lisäksi tarkastellaan autojen edellyttämiä muutoksia kaupunkeihin ja vaikutuksia ilmansaastepäästöihin. Päästöjen vähentymisestä ...
 • Pellinen, Esa (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyisten sähköautojen tekniikkaa ja perehtyä niiden energiankulutukseen kirjallisuustutkimuksen avulla. Sähköauton kehityksen ongelmakohtana on energiatiheydeltään ja kapasiteetiltaan riittävän ...
 • Sivenius, Juhani (2006-08-16)
  Polymeeri- ja elastomeerimateriaaleihin voidaan saada aikaan aistivuutta ja tätä kautta ”älykkyyttä” materiaalien muutokseen liittyvien tai erillisten anturien tuottamien signaalien avulla. Materiaalien ominaisuuksien ...
 • Lehtinen, Annakaisa (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutkitaan sähköbussien käyttöönottoa pilottilinjoilla Turun seudulla. Diplomityö on tehty osana Turun kaupungin ja Siemens Osakeyhtiön kolmevuotista strategista yhteistyötä ja on osa yhteistyöhön ...
 • Aalto, Hanna (2015-06-03)
  Viime vuosina myrskyjen aiheuttamat sähköhuollon suurhäiriöt ovat yleistyneet Suomessa. Laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakeluverkon häiriöt koettelevat etenkin taajaman ulkopuolella asuvia lähes vuosittain. Myrskyjen aikana ...
 • Stranden, Janne (2008-03-05)
  Nyky-yhteiskunnan eri toiminnot ovat varsin riippuvaisia sähköenergiasta, ja tämä riippuvuussuhde vain vahvistuu teknologian yhä kehittyessä. Täten sähköhuollon luotettavuudelle asetetaan yhä korkeampia edellytyksiä. Vuonna ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...