.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pohjola, Petri (1995-01-18)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sähköisesti toteutetun lineaariliikkeen toteutustapoja ja kehittää lineaariakseli, joka täyttää korkeat suoritusarvovaatimukset niin nopeuden, kiihtyvyyden kuin toistotarkkuudenkin ...
 • Laitinen, Ari (1994)
  Hiilivoimaloiden savukaasut on perinteisesti suodatettu sähkösuodattimilla. Kaikki hiukkaset eivät kuitenkaan suodatu yhtäläisesti, vaan tietyllä hiukkaskokoalueella suodatustehokkuus jää alle 90%. Tämän vuoksi on pyritty ...
 • Sallinen, Juha (2007-02-14)
  Diplomityön päätavoitteena oli laatia epälineaarinen tietokonemalli SPDT-kytkimen sisältävällä virityspiirillä säädettävälle aktiiviselle matkapuhelinantennille sekä selvittää mallin luotettavuus harmonisten taajuuksien ...
 • Heinonen, Kimmo (1989)
  Työ on tehty osana Tekesin rahoittamaa tutkimusprojektia "Ilmastoinnin sähköiset suodatusmenetelmät". Työssä tutkittiin sähkökentän ja hiukkasten sähköisen varaamisen vaikutusta kuitusuodattimen suodatuskykyyn. Koesuodattimien ...
 • Törmä, Juha (1986)
  Oikosulkumoottorin vektorisäädön sovellutuksissa osa säädön kannalta välttämättömistä suureista joudutaan käytännössä määrittämään mekaanisen mitta-anturin eli takometrin avulla. Takometrin käyttöön liittyvien epäkohtien ...
 • Paavilainen, Antti (2013-06-05)
  Rakennustyömaan tuotannonohjauksesta vastaavien toimihenkilöiden toimenkuva on erittäin haastava ja heidän roolinsa onkin rakennushankkeiden lopputuloksen kannalta merkittävässä osassa. Henkilöiltä, jotka vastaavat työmaan ...
 • Koiranen, Asko (1981)
  Useimmissa tapauksissa edullisin tapa toimittaa sähköenergiaa pienjännitekuluttajalle on yleisesti käytetty muuntoasema-keskijänniteverkko-jakelumuuntaja-pienjänniteverkko -järjestelmä. Maapallolla on kuitenkin laajoja ...
 • Kursi, Jukka (1995)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää voimajohtojen 50Hz sähkö- ja magneettikenttien teoriaa ja soveltaa sitä laskemalla mikrotietokoneelle tehdyillä ohjelmilla esimerkkejä johtojen synnyttämistä kentistä. Tätä varten ...
 • Mäkelä, Hannu (1998-10-14)
  Tutkimuskohteena oli lattialämmityksellä varustetun maavaraisen ja rossipohjarakenteisen lattian lämpötilojen ja -virtojen käyttäytyminen erilaisilla lattiapäällysteillä. Laskennassa käytetyn talon asuinpinta-ala oli 150 ...
 • Jalonen, Tapio (1983)
  Valtionrautatiet on lähes koko maan kattava yritys, jonka tavoitteena on kuljetuspalvelujen tuottaminen. VR:n eri sähkönkuluttajat osallistuvat kukin omalla sektorillaan tämän perustavoitteen toteuttamiseen. Junaliikenteen ...
 • Virtanen, Vesa (1985)
  Polttoaineiden hintojen kohoaminen sekä sähkönkulutuksen tasoittamispyrkimykset ovat tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia sähkölle lämmöntuotantosovellutuksissa. Tämän työn päätavoitteena oli selvittää teknis-taloudellinen ...
 • Joronen, Jouni (1984)
  Lääkintä- ja laboratoriolaitteiden sähköturvallisuutta koskevat viranomaismääräykset ja standardit ovat erilaisia eri maissa. Lääkintälaitteiden suunnittelulle, valmistukselle ja markkinoinnille aiheutuu teknisiä ja ...
 • Haapala, Toni (1999-01-20)
  Tavoite oli tehdä moninippikalanterien sähkökäyttöjen suunnittelua tukeva simulaatio-ohjelmisto. Työssä toteutettiin moninippikalanterin mekaanisen rakenteen, prosessissa mukana olevan liikkuvan paperirainan ja sähkökäyttöjen ...
 • Ali-Löytty, Harri (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin sähkökemiallisesti happopassivoidun AISI 430-laji ferriittisen ruostumattoman teräksen passiivikalvoa. Työn tavoitteena oli selvittää sähkökemiallisesti laimeassa rikkihappoelektrolyytissä eri ...
 • Kurikka-Oja, Jussi (2007-12-12)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, millainen on sähköyhtiöiden 400 kV:n sähköasemilla työskenteleviä henkilöiden altistuminen sähkökentille. Työssä suoritettiin sarja mittauksia kohdeyrityksen kehittämällä ...
 • Sallinen, Reima (2007-02-14)
  Diplomityössä oli tavoitteena tutkia, ylittyvätkö vuonna 2004 voimaantulleessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/40/EY, "terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi ...
 • Siren, Kari (1987)
  Tässä työssä on laadittu kuvaus sähkökeskusten tietokoneavusteiseen suunnitteluun tarkoitetusta suunnittelujärjestelmästä. Kuvaus on tarkoitettu käytettäväksi ohjelmointityön ohjeena sekä suunnitteluperusteena muille saman ...
 • Berkovits, Jani (2005-01-19)
  Työn taustana oli Tekesin rahoittama hankinnan kehitysprojekti jossa asiakasyrityksessä sähkösolun valmistusstrategiaa kehitettiin entisestään. Tavoitteena oli kehittää erityisesti ulkoistamisstrategiaa ja valmistusprose ...
 • Jalonen, Mikko (1998-01-14)
  Työssä tutkitaan mahdollisuuksia kuormitusmallien reaaliaikaiseen tuottamiseen suoraan jakeluverkon (20 kV) sähköasemamittauksia. Erityisesti tarkastellaan regressioanalyysin käyttöä. Tämä sisältää tarpeellisten taustatietojen ...
 • Leppänen, Jarkko (1991)
  Työssä selvitettiin erään sähkölaitoksen mahdollisuuksia leikata sähkön oston tehohuippuja ja siirtää energiaa kalliilta ajalta halvempaan aikaan. Tarkasteltavat vaihtoehdot olivat tariffienohjaus, dieselgeneraattorit, ...