.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kohtamäki, Timo (1989)
  Teräsputkipaaluille sallittu suuri geotekninen ja rakenteellinen kantavuus aiheuttavat erityisvaatimuksia paalutuksen suunnittelua ja itse paalutustyötä varten tehtäville pohjatutkimuksille. Vähimmäisvaatimuksena voidaan ...
 • Shrestha, Shweta (2012-03-07)
  Indoor positioning and tracking is gaining more and more interest in the research field, motivated on one hand by the desire to achieve seamless ubiquitous positioning and, on the other hand, by the potential of huge ...
 • Sulkakoski, Johannes (2013-03-06)
  RT-Kortistossa on määritelty betonipinnan tasaisuuden mittaamisen menetelmä, jossa mittaustapahtuma suoritetaan mekaanisesti yksinkertaisella asteikollisella kappaleella. Tulokset kirjataan paperille ja ne siirretään ...
 • Hellevaara, Riku (2013-01-09)
  Kiinnostus älykkäiden ja autonomisten työkoneiden käyttämisestä teollisuudessa on kasvanut vuosi vuodelta. Antureiden ja laskentakapasiteetin edullistuminen ovat osaltaan mahdollistaneet eri mittalaitteiden integroimisen ...
 • Jansson, Hans (1983)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää sekä plasma-avusteisen typetyksen (ioninitraus) soveltuvuutta ruiskupuristusmuotin pintakarkaisuun että muotin valmistuksesta aiheutuvia kustannuksia. Työn alussa tutkittiin ...
 • Kiljunen, Matti (2014-08-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ruiskutettavan Ekospray-polyuretaanieristeen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta korjausrakentamisessa laskennallisin keinoin. Laskennallisissa tarkasteluissa pyrittiin ...
 • Lampinen, Johanna (1994)
  Työssä tutkittiin ruiskuvaletun pitkäkuitulujitetun yhtymäsauman lujuutta ja kuituorientaatiota kolmella eri muottigeometrialla ja erikokoisilla yhtymäsauman aiheuttajilla. Ruiskuvaluparametrit pidettiin mahdollisimman ...
 • Valtonen, Mari (2000-12-13)
  Tässä työssä on käsitelty lyhyesti simuloinnin käyttöä ruiskuvalussa sekä sen merkitystä prosessin kannalta. Työssä on tarkasteltu myös ruiskuvalukappaleen kutistumiseen ja vääntyilyyn vaikuttavia tekijöitä sekä niiden ...
 • Välipakka, Elina (2004-05-12)
  TARKOITUS: Tutkittiin ruiskuvaluprosessin eri parametrien muutosten vaikutusta kappaleen mikrorakenteeseen. MENETELMÄ: Rakennemuutoksia selvitettiin kahden morfologisesti erilaisen materiaalin osalta. Toinen materiaaleista ...
 • Halima, Tommi (1999-09-08)
  TTKK:n muovitekniikan laitoksella on tarkoituksena käynnistää ruiskuvalukappaleiden tietokoneavusteinen suunnittelu. Tätä varten on hankittu laitokselle I-DEAS Master Series 6.0 -mekaniikkasuunnitteluohjelmisto ja siihen ...
 • Harjunpää, Kimmo (1990)
  Diplomityössä tutkittiin ruiskuvalumuotin täyttymisen simulointia. Muotintäyttyminen ja siinä esiintyvät häiriöt on tärkein ruiskuvalukappaleen laatuun vaikuttava tekijä. Nykyisillä kaupallisesti saatavilla olevilla ...
 • Väätäinen, Otto (1992)
  Tämä diplomityö on osa ruiskuvalun laatuasioita tutkivaa projektia, jossa vertaillaan erilaisia kaupallisia ruiskuvalun simulointiin tarkoitettuja ohjelmia ja tutkitaan niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia löytää tuotteen ...
 • Vesanto, Heli (2000-02-09)
  Työ on osa Tekesin Rapid-hanketta. Tutkittavina kappaleina olivat kohdeyrityksen kaukosäädin, Campus-koesauva ja kolmiulotteinen kotelokappale.Tavoitteena oli etsiä mekaanisten ominaisuuksien välisiä korrelaatioita, jotta ...
 • Lainpelto, Jari (1997-11-12)
  Työssä selvitetään muotinvalmistus- ja ruiskuvaluprosessien vaikutuslopputuotteen mittoihin. Työ keskittyy kahteen erilaiseentapaustutkimukseen: ensimmäisessä kipinätyöstöllä valmistettava muotti japieni ohutseinäinen ...
 • Ylikoski, Tero (2003-10-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimintamalli ja rajata reunaehdot rullaimen vaihtamiseksi 72 tunnissa. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään potentiaalinen asiakasryhmä rullainasennukselle. Tutkimustuloksena ...
 • Alanen, Marko (1991)
  Osa postin kirjekuljetuksista kuljetetaan kuljetuslaatikoissa. Laatikot ovat kuljetuksen aikana rullalavakoissa siten, että yhdessä lavakossa on kaksi laatikkoa rinnakkain ja viisi päällekkäin. Laatikon maksimipaino on ...
 • Nieminen, Hannu (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut kehittää automaattisella paperirullan pakkauslinjalla sijaitsevaa taittolaitetta mekatronisesti ongelmattomampaan suuntaan. Taittolaitteen tehtävänä on taittaa pakkausmateriaalina ...
 • Waldén, Juho (2014-12-03)
  Taivekartonki on pakkauskartonkia, jonka käyttökohteet asettavat sille erilaisia vaatimuksia. Sen on oltava pinnaltaan painokelpoista ja materiaaliominaisuuksiltaan vahvaa. Pituusleikkaus on tehtaan viimeisimpiä ...
 • Ranta, Kari (1983)
  Tässä työssä on tutkittu keskiörullaajan paperin päänviennin automatisointimahdollisuuksia. Lähtökohtana on ollut valmis keskiörullaaja, jossa päänvienti on suoritettu käsiohjauksin. Keskiörullaajan paperinviennin ...
 • Järvinen, Mikko (2010-07-02)
  Asiakastarpeet ovat nykypäivän liiketoiminnassa elintärkeitä yrityksen toiminnalle. Tuotteiden kehitys tulee olla asiakaslähtöistä ja tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat koko liiketoiminnan perusta, ...