.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hellevaara, Riku (2013-01-09)
  Kiinnostus älykkäiden ja autonomisten työkoneiden käyttämisestä teollisuudessa on kasvanut vuosi vuodelta. Antureiden ja laskentakapasiteetin edullistuminen ovat osaltaan mahdollistaneet eri mittalaitteiden integroimisen ...
 • Jansson, Hans (1983)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää sekä plasma-avusteisen typetyksen (ioninitraus) soveltuvuutta ruiskupuristusmuotin pintakarkaisuun että muotin valmistuksesta aiheutuvia kustannuksia. Työn alussa tutkittiin ...
 • Kiljunen, Matti (2014-08-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ruiskutettavan Ekospray-polyuretaanieristeen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta korjausrakentamisessa laskennallisin keinoin. Laskennallisissa tarkasteluissa pyrittiin ...
 • Lampinen, Johanna (1994)
  Työssä tutkittiin ruiskuvaletun pitkäkuitulujitetun yhtymäsauman lujuutta ja kuituorientaatiota kolmella eri muottigeometrialla ja erikokoisilla yhtymäsauman aiheuttajilla. Ruiskuvaluparametrit pidettiin mahdollisimman ...
 • Valtonen, Mari (2000-12-13)
  Tässä työssä on käsitelty lyhyesti simuloinnin käyttöä ruiskuvalussa sekä sen merkitystä prosessin kannalta. Työssä on tarkasteltu myös ruiskuvalukappaleen kutistumiseen ja vääntyilyyn vaikuttavia tekijöitä sekä niiden ...
 • Välipakka, Elina (2004-05-12)
  TARKOITUS: Tutkittiin ruiskuvaluprosessin eri parametrien muutosten vaikutusta kappaleen mikrorakenteeseen. MENETELMÄ: Rakennemuutoksia selvitettiin kahden morfologisesti erilaisen materiaalin osalta. Toinen materiaaleista ...
 • Halima, Tommi (1999-09-08)
  TTKK:n muovitekniikan laitoksella on tarkoituksena käynnistää ruiskuvalukappaleiden tietokoneavusteinen suunnittelu. Tätä varten on hankittu laitokselle I-DEAS Master Series 6.0 -mekaniikkasuunnitteluohjelmisto ja siihen ...
 • Harjunpää, Kimmo (1990)
  Diplomityössä tutkittiin ruiskuvalumuotin täyttymisen simulointia. Muotintäyttyminen ja siinä esiintyvät häiriöt on tärkein ruiskuvalukappaleen laatuun vaikuttava tekijä. Nykyisillä kaupallisesti saatavilla olevilla ...
 • Väätäinen, Otto (1992)
  Tämä diplomityö on osa ruiskuvalun laatuasioita tutkivaa projektia, jossa vertaillaan erilaisia kaupallisia ruiskuvalun simulointiin tarkoitettuja ohjelmia ja tutkitaan niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia löytää tuotteen ...
 • Vesanto, Heli (2000-02-09)
  Työ on osa Tekesin Rapid-hanketta. Tutkittavina kappaleina olivat kohdeyrityksen kaukosäädin, Campus-koesauva ja kolmiulotteinen kotelokappale.Tavoitteena oli etsiä mekaanisten ominaisuuksien välisiä korrelaatioita, jotta ...
 • Lainpelto, Jari (1997-11-12)
  Työssä selvitetään muotinvalmistus- ja ruiskuvaluprosessien vaikutuslopputuotteen mittoihin. Työ keskittyy kahteen erilaiseentapaustutkimukseen: ensimmäisessä kipinätyöstöllä valmistettava muotti japieni ohutseinäinen ...
 • Ylikoski, Tero (2003-10-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimintamalli ja rajata reunaehdot rullaimen vaihtamiseksi 72 tunnissa. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään potentiaalinen asiakasryhmä rullainasennukselle. Tutkimustuloksena ...
 • Alanen, Marko (1991)
  Osa postin kirjekuljetuksista kuljetetaan kuljetuslaatikoissa. Laatikot ovat kuljetuksen aikana rullalavakoissa siten, että yhdessä lavakossa on kaksi laatikkoa rinnakkain ja viisi päällekkäin. Laatikon maksimipaino on ...
 • Nieminen, Hannu (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut kehittää automaattisella paperirullan pakkauslinjalla sijaitsevaa taittolaitetta mekatronisesti ongelmattomampaan suuntaan. Taittolaitteen tehtävänä on taittaa pakkausmateriaalina ...
 • Waldén, Juho (2014-12-03)
  Taivekartonki on pakkauskartonkia, jonka käyttökohteet asettavat sille erilaisia vaatimuksia. Sen on oltava pinnaltaan painokelpoista ja materiaaliominaisuuksiltaan vahvaa. Pituusleikkaus on tehtaan viimeisimpiä ...
 • Ranta, Kari (1983)
  Tässä työssä on tutkittu keskiörullaajan paperin päänviennin automatisointimahdollisuuksia. Lähtökohtana on ollut valmis keskiörullaaja, jossa päänvienti on suoritettu käsiohjauksin. Keskiörullaajan paperinviennin ...
 • Järvinen, Mikko (2010-07-02)
  Asiakastarpeet ovat nykypäivän liiketoiminnassa elintärkeitä yrityksen toiminnalle. Tuotteiden kehitys tulee olla asiakaslähtöistä ja tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat koko liiketoiminnan perusta, ...
 • Järä, Juha (2008-09-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvaan Älykkäät koneet -tutkimukseen liittyvässä projektissa suunnitellaan runko-ohjatusta pienkuormaajasta etäohjattu ja myöhemmin autonomisesti liikkuva. Diplomityössä käytiin läpi ...
 • Pulli, Riku (1999-01-20)
  Työssä kerättiin tietoa erilaisista teleoperointitekniikoista, valittiinniistä kiinnostavimmat ja suoritettiin vertaileva tutkimus niidensoveltuvuudesta runko-ohjatun kaivoskoneen operointiin.
 • Hämäläinen, Raimo (1992)
  Kohdeyrityksessä on käytetty NAPA-ohjelmistoa projektien alkusuunnittelussa ja lopullisten luovutusaineistojen tekemisessä. Ohjelmisto on tyypillinen erikoisalan asiantuntijan työkalu, joka perustuu pääasiallisesti ...