.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aho, Anttiolli (2007-12-10)
  Tehtävänpurkujärjestelmät ovat nousseet merkittävään rooliin nykyaikaisessa sotilaslentäjien koulutuksessa. Aikaisemmin hyödynnetty tähtäinkamera on korvautunut monipuolisella tehtäväntallennusjärjestelmällä, joka käyttää ...
 • Peltonen, Markus (2007-03-14)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tehtäväsuunnitelmien kehittäminen työmaaoloihin. Työvaiheiden osalta tutkimuksen piiriin kuuluvat paikallavalettu perustus, Soklex-perustusjärjestelmä, betoni- ja puuelementtirunko sekä ...
 • Ahosuo, Reetta (2013-05-15)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä tienpidossa. Työ oli rajattu käsittelemään kuivatusta ja paikkausta päällystetyllä tieverkolla. Tavoitteena oli tutkia kuivatuksen ja ...
 • Kutinlahti, Lauri (2012-09-05)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniikan akateemisten ammattikunnassa vallitseva ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteitä ja kannusteita. Tutkimus suoritettiin Tekniikan ...
 • Mänty, Virve (1994-10-19)
  Analyysi oppilaitoksen laadunhallinnan nykytilanteesta sekä toimenpide-ehdotuksia SFS-ISO 9000 laatujärjestelmän rakentamista varten. Kriittisten toimintojen määrittelyssä noudatetaan SFS-ISO 9004-2 -standardin ohjeita. ...
 • Aalto, Hannu (2009-05-06)
  Työn tavoitteena oli selvittää teknisen tietämyksenhallinnan sovellettavuutta mikroyrityksiin sekä teknisen tietämyksenhallinnan järjestelemän soveltamista rajoittavia tekijöitä ja vaatimuksia. Tutkimuksessa käsitellään ...
 • Tuominen, Risto (1982)
  Työssä tarkastellaan työjärjestelmien/-prosessien ja teknisten laitteiden työturvallisuuden tutkimista sen rakennetta, sisältöä, menetelmiä ja tietolähteitä. Samalla kehitetään yleinen systemaattinen toimintamalli järjestelmien ...
 • Tyynelä, Pentti (1990)
  Tutkielmassa kuvataan ja analysoidaan toimintatutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on määritellä tietojärjestelmä kohteena olevaan toimistoon lähtökohtana käyttäjä. Näkökulma on sosiotekninen ja työ on toteutettu ...
 • Toijonen, Jari (2013-11-08)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutuksia rakennuksen kantavassa rungossa pääasiallisesti käytettyihin materiaaleihin. Päärakennusmateriaaleilla tässä tapauksessa tarkoitetaan betonia, terästä ...
 • Aaltonen, Laura-Kaisa (2014-04-09)
  Tämä diplomityö on tehty osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Diplomityö keskittyy teknisten muovien mekaaniseen kierrätykseen ja menetelmiin, joilla voitaisiin ...
 • Alaranta, Maria (2006-09-13)
  Teollisessa pesussa, kuten autojen pesukoneissa käytettävät harjat likaantuvat käyttöolosuhteissa. Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää oikea kemikaali ja oikea pesumenetelmä harjojen puhtauden edistämiseksi. Likaantumiseen ...
 • Jussila, Pekka (1991)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli teknologiakeskustoiminnan yleisten periaatteiden, tärkeimpien teknologiakeskus Hermian sidosryhmien ja keskuksen yritysten odotusten pohjalta määrittää Hermian toiminnalle selkeät ...
 • Virta, Jarmo (1982)
  Työssä tarkastellaan käytetyn ja vaurioituneen nostovyön murtovoimia verrattuna uuteen vyöhön. Työn tavoitteena on määritellä nostovöiden tarkastusmenetelmä ja määrittää raja-arvot vyön hylkäämisperusteille. Teorian ...
 • Ränkman, Esa (2011-01-12)
  Nokian kaupungin tekopohjavesilaitos hyödyntää Maatialanharjun I luokan pohja-vesialuetta raakavesilähteenään. Luontaisen muodostumisen lisäksi pohjavettä syntyy rantaimeytymisen ja Viikinharjulla tapahtuvan tekopohjaveden ...
 • Palkonen, Jyrki (2012-04-04)
  Vuosien varrella ohjelmistokehittäjille kertyy paljon vanhoja sovelluksia ja ohjelmistokomponentteja, joille voisi olla käyttöä uusissa projekteissa. Korkean tason kielet lupaavat helppoa siirrettävyyttä ympäristöstä ...
 • Saari, Tommi (2013-06-05)
  Työssä tutkitaan multimodaalista käyttöliittymää, jonka osina toimivat graafinen modaliteetti ja puhemodaliteetti. Tutkimuksen kohteena on selvittää miten modaliteetit tulisi yhdistää käytettävyyden maksimoimiseksi siten, ...
 • Kaappa, Emma (2008-12-03)
  Diplomityö tehtiin elektroniikan laitoksen Kankaanpään yksikössä, jossa tutkitaan ja kehitetään muun muassa älyvaatteita. Työ tehtiin JOUSTE-projektissa, jota rahoittaa TEKES ja neljä yritystä. Kankaanpään yksikkö keskittyi ...
 • Sipilä, Auli (2001-08-22)
  Työssä on aluksi esitelty tiivistetysti tekstiilien märkäprosessit, kemikaalien ympäristöhaitallisuuden tarkastelu sekä jätevesien ongelmakohtia jätevedenpuhdistamon kannalta. Tekstiilien märkäprosessoinnissa käytettäviä ...
 • Mähönen, Mika (2013-06-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia tekstin luokittelua ja avainsanojen poimintaa. Tähän tarkasteluun tärkein yksittäinen tekijä on datan rakenne, jonka avulla työssä perusteellaan luokittelun tarpeellisuutta. ...
 • Järvinen, Petteri (1990)
  Työssä laadittiin ohjelma, joka lukee tekstitiedoston ja luo siitä indeksin. Tämän indeksin avulla voidaan tekstistä nopeasti hakea mikä tahansa sana tai sanapari. Ohjelma laadittiin aluksi DOS-käyttöjärjestelmään, josta ...