.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Jarno (2011-10-05)
  Bioliuotus on yleistyvä menetelmä arvometallien erottamiseksi sulfidisista malmeista. Kyseinen tekniikka perustuu kemiallisiin reaktioihin sulfidimalmin ja ferriraudan sekä protonien välillä. Mikrobit hapettavat syntyneen ...
 • Pietari, Jaana (1996)
  Biological activated carbon (BAC) filtration was studied in pilot-scale reactors operated at Rusko water treatment plant, Tampere, from the beginning of July, 1995, until the beginning of March, 1996. The main objectives ...
 • Määttä, Kirsi (2007-08-22)
  AB3:Työn tarkoituksena oli tutkia inertin kivikasan soveltuvuutta Sotkamon Talvivaaran bioliuotuskasalta lähtevän bioliuotusnesteen biologiseen raudan hapetukseen. Laboratoriokokein tutkittiin kivien partikkelikoon ja ...
 • Tast, Niila (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja mitoittaa kokonaistypen poistoon soveltuva puhdistuslaitteisto. Työssä selvitettiin denitrifikaatioon soveltuvan puhdistusyksikön mitoitusperusteet ja yksikön liittämismahdollisuudet ...
 • Gain, Emmanuelle (1998)
  The aim of the study was to test the efficiency of different biofilters to reduce the odorous level of the air emitted from composting piles. /Kir11
 • Melin, Esa (1991)
  Tutkimuksessa on kehitetty leijupetitekniikkaan perustuva biologinen prosessi kloorifenoleja sisältävän jäteveden tai saastuneen pohjaveden puhdistamiseen. Tutkimuksessa käytettiin laboratoriomittakaavaan leijupetirireaktoreita, ...
 • Raitanen, Vesa (1999-05-12)
  Työssä selvitetään biologisen typenpoistoprosessin toimivuutta laboratoriossa tehtyjen panoskokeiden sekä olemassa olevaa terästehtaan koksaamon jäteveden puhdistamoa jäljittelevin pilot-kokein. Typenpoistomenetelmänä ...
 • Saari, Laura (2006-04-12)
  Itämeri on osittain suljettu merialue, jonka valuma-alue on lähes viisinkertainen sen pinta-alaan nähden. Itämeren tilan huonontuminen ja yleinen ympäristön tilan seuranta ovatkin kiristäneet esimerkiksi jätevesille ...
 • Ketola, Veli-Pekka (1985)
  Tämä työ liittyy TTKK:n elektroniikan laboratorion biomagneettisia ilmiöitä tutkivaan projektiin. Työn tarkoituksena oli optimoida näissä mittauksissa käytettävät gradiometrit signaalikohinasuhteen kannalta. Toinen tavoite ...
 • Soini, Sari (1997-10-15)
  AB3:Vedenkäsittelyprosessin tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa vettä, jonka laatu täyttää juomavedelle asetetut tavoitteet ja myös säilyttää saavutettu laatu jakeluverkostossa. Mikrobien kasvu vesijohtoverkostossa on jo ...
 • Hedman, Merja (2008-05-07)
  Gasification is a promising biomass conversion process. It is considered to be the conversion of solid or liquid into a gas, which can be used for energy production. Since tars, produced by the partial reaction of biomass, ...
 • Nieminen, Johanna (2013-09-04)
  Tuhkan sulaminen ja tulipesän seinille osuvien tahmeiden tuhkapartikkelien aiheuttama kuonaantuminen synnyttävät ongelmia polttoprosesseissa. Seinillä olevat kerrostumat huonontavat lämmönsiirtoa, aiheuttavat korroosiota ...
 • Sinn, Janne (2008-05-07)
  Biolääketieteen opiskelijoiden tulee biomateriaalitieteen laajasta kentästä hallita biomateriaalien mittausmenetelmien fysiikka. Biolääketieteen laitos järjestää aiheesta kaksi kurssia. Jälkimmäinen, Biomateriaalien ...
 • Hackspik, Markus (2007-10-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia, onko biohajoavien polymeerien laserhitsaaminen toisiinsa mahdollista sekä tehdä kirjallisuusselvitys biomateriaalien laserliittämisestä. Tutkittavaksi valitut materiaaliparit valittiin ...
 • Huttunen, Assi (2006-10-11)
  Työssä tutkitaan kahden prototyyppiasteella olevan pikosekuntipulssilaserin soveltuvuutta biomateriaalien lasermikrotyöstöön. Lisäksi työhön sisältyy kirjallisuusselvitys työssä käytettyjen biomateriaalien lasertyöstöis ...
 • Pohja, Valpuri (2012-08-15)
  Dry eye syndrome (DES) is disease of the eye surface, where tear film is ruptured and lubrication or moistness of the corneal and conjunctival epithelia do not work properly. DES is most common in older people, but also ...
 • Ahoranta, Sarita (2013-03-06)
  Ferrous iron oxidation and sulphur oxidation are two of the main metabolic functions in acidophilic microorganisms present in bioleaching environments. Metals recovery from sulphide ores is based on oxidation of an insoluble ...
 • Alpua, Jussi (2011-12-07)
  Päästörajoituksien kiristyessä on etsittävä uusia keinoja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla biopolttoaineilla. Yksi vaihtoehto on alentaa biopolttoaineiden kosteuspitoisuutta termisellä kuivauksella, ...
 • Roppo, Juha (1999-12-08)
  Sekoittuminen on fysikaalisena ilmiönä leijukerroksen sisällä vaikeasti mitattava. Mittauksia varten kehitettiin uudentyyppiset optiset sondit.Työssä on verrattu suoraan kuumassa reaktorissa mitattujen kuplien kokoja ja ...
 • Wahlman, Janne (2006-10-11)
  Työ tehtiin osana Tekesin hanketta: "Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen". Turpeen luokittelu uusituvaksi polttoaineeksi tai hitaasti uusiutuvaksi polttoaineeksi ei ole ...