.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niukkanen, Marjo (2001-01-17)
  Tutkimuksessa on selvitetty yhden yrityksen takaalastattavien jäteautojen kuljettajien käyttämiä turvallisia ja ei-turvallisia työtapoja sekä näiden ei-turvallisten työtapojen taustalla vaikuttavia syitä.Kuljettajien ...
 • Ruoppila, Vesa (1991)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen oppivan säädön perustutkimusta, jonka yhtenä osa-alueena on neuraaliverkkojen soveltaminen mallipohjaiseen säätöön. Tässä työssä tutkitaan ...
 • Hakula, Anna (2012-12-05)
  Takapihasta julkisivuksi - Työkalupakki Porin Aittaluodon muuttuvaan teollisuusympäristöön on paikallisuudesta ammentava suunnitelma kaupungin monessa mittakaavassa. Työn alussa suunnittelualueeseen tutustutaan historian ...
 • Tuunanen, Lauri (1983)
  Työssä pyritään selvittämään takomon uunienenergian säästömahdollisuudet sekä mahdollisuudet muuttaa höyryvasarat paineilmakäyttöisiksi ja luopua kokonaan höyryn käytöstä konepajalla. Tehtävänä on myös muutoksesta aiheutuvien ...
 • Elomaa, Marja-Riitta (1991)
  Helsingin Taliin, Huopalahden rannalle, ollaan suunnittelemassa uutta, n. 900 asukkaan asuntoaluetta. Keväällä 1989 hyväksytyssä asemakaavassa on asuntokortteleiden keskelle jäävät vanhat vedenpuhdistamorakennukset on ...
 • Iso-Sipilä, Juha (1996-12-11)
  AB3:Puheentunnistusteknologia on tulossa ihmisten jokapäiväiseen käyttöön lähiaikoina. Tietokonelaitteiston ja puheentunnistusalgoritmien kehitys on ollut voimakasta viimeisten vuosien aikana. Menetelmät, joita voitiin ...
 • Mäntylä, Risto (2010-05-05)
  Tämän diplomityön tarkoitus on ollut tutustua tallennusverkkojen toimintaan ja kehittää tallennusverkon hallintaa ja monitorointia erään yrityksen datakeskuksessa. Työssä on otettu käyttöön HP Storage Essentials SRM ...
 • Piililä, Antti (1981)
  Talonrakennusalan tapaturmatiheys on suurin kaikista toimialoista, kaksinkertainen kaikkien alojen keskiarvoon verrattuna. Huolimatta ilmeisestä tutkimustarpeesta alan tapaturmien tutkimustyö on kuitenkin ollut melko ...
 • Kari, Valtter (1992)
  Suomessa on viime vuosina tehty merkittävää työtä talonrakennushankkeiden kustannusohjauksen alueella. Suunnittelun ohjauksen apuvälineissä ei ole tapahtunut vastaavaa kehitystä. Käyttökelpoista toimintamallia suunnitteluprosessin ...
 • Laurikka, Petri (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia toimintamalli talonrakennushankkeen toteutusjärjestyksen suunnittelulle kokonaissuunnittelutasolla sekä kuvata suunnittelussa käytettäviä periaatteita ja menetelmiä. Tutkimuksessa ...
 • Perälä, Anna-Leena (1981)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää: - tärkeimpien rakennusmateriaalien energiasisällöt ja käytettyjen energialähteiden kotimaisuusaste, - pientalojen, kerrostalojen sekä teollisuushallien energiasisällöt ja ...
 • Airas, Antti (1987)
  Talonrakennustuotannon ja rakennesuunnittelun yhteistyön tarkoituksena tulee olla saada aikaan rakennesuunnitelmat, joiden avulla voidaan toteuttaa rakennuttajan toiveet sekä lait ja normit täyttävä rakennus. Siten hyvä ...
 • Paavola, Jouni (1990)
  Asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten kehittymisessä on ollut ristiriita. Asuntojen hinnat ovat voimakkaasti nousseet ja syytä siihen on etsitty rakennuskustannusten noususta. Rakennuskustannusten kehitys on ...
 • Koski, Hannu (1983)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää talonrakennustuotannon määrän ja panosten käytön suhdannevaihtelu pääkaupunkiseudulla vuosina 1972...1981. Uudistuotannon määrä on selvitetty talonrakennustilastoon perustuen ...
 • Eskola, Pekka (2000-08-23)
  Tässä tutkimuksessa on tunnistettu tavallisimmat talonrakennustyömaan ympäristövaikutukset ja etsitty keinoja niiden hallitsemiseksi. Lisäksi tässä tutkimuksessa on rakennettu YIT:n toimintajärjestelmään työmaatason ...
 • Lehtonen, Risto (1990)
  Diplomityössä selvitetään, mikä on Suomen talonrakentamisen kustannusrakenne, - taso ja -kehitys. Päätarkoituksena oli tutkia komponenttirakentamisen vaikutukset kustannusrakenteeseen. Tätä varten ohjelmoitiin tietokoneelle ...
 • Tetri, Tuula (1982)
  Helsingin kaupunki osti vuonna 1966 Sipoon kunnan alueella sijaitsevan Talosaaren kartanon maat. Helsingin kaupunginhallitus asetti vuonna 1977 komitean, jonka tehtävänä oli tutkia Talosaaren käyttömahdollisuuksia. Vuonna ...
 • Uotila, Juha (2002-08-21)
  Tutkimus käsittelee talotekniikkaurakan aikataulun valvontaa ja ohjausta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää talotekniikan ajalliseen ohjaukseen käyttökelpoinen malli, joka mahdollistaa tarkan aikataulusuunnittelun, ...
 • Reivonen, Samuli (2000-04-12)
  Työssä keskitytään LonWorks-teknologiaan perustuvaan hajautetun tietojärjestelmän tutkimiseenja suunnitteluohjeen laadintaan. LonWorks on Echelon-nimisen yrityksen kehittämä tietojärjestelmä.Työn tuloksena saatiin kuvaus ...
 • Lappalainen, Minttu-Maaria (2015-05-06)
  Helen Sähköverkko Oy (HSV) halusi selvittää tämän diplomityön avulla mitä ja millaisia taloteknisiä järjestelmiä sähköasemalle vaaditaan sekä miten sähköaseman tilan käyttö voidaan optimoida. Tutkimuksen aihepiiriin ovat ...