.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Miettinen, Tarja (1987)
  Kilpailun kiristyessä telealalla on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota tuotannonohjaukseen. Alan tuotantotoiminta on kuitenkin melko ainutkertaista verrattuna kappaletavaratuotantoon, jolle tuotannonohjausjärjestelmiä ...
 • Koirikivi, Mikko Tapio (2013-05-08)
  Tässä työssä on tutkittu paperitehtaalla tapahtuvien telojen kunnossapitotöiden suorittamista telahuoltoverstaan sijaan paperikoneella irrottamatta teloja niiden laitepaikoilta. Tutkimuksessa perehdyttiin ensin ...
 • Hadgu, Rassu (1984)
  Results obtained from this experiment and literatureinformation were analyzed to define and evaluate the effects of temperature variation on the performance efficiency and some fundamental biological kinetic coefficients. ...
 • Hiitelä, Kai (2001-02-14)
  Tässä diplomityössä tutkitaan silmän verkkokalvon pigmenttikerroksen lämpökäyttäytymistä lasersäteilytyksen vaikutuksesta sekä säteilytyksen aiheuttamaa lämpövauriota. Työssä pyritään luomaan malli, jolla voidaan simuloida ...
 • Luoma, Kalle (1997-04-16)
  Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöinen teollinenmoduulirakentamisjärjestelmä huoltoasemille alhaisininvestointikustannuksin.
 • Koskela, Janne (2001-04-11)
  Teoreettinen viitekehys on toteutettu lähinnä yrityksen tilinpäätöstietojen, vision ja nykyisen toimintamallin kautta. Näistä on johdettu yrityksen tämän hetken toiminnan ohjauksen suuntaviivat ja keskeiset tekijät, jotka ...
 • Nummi, Juhani (1991)
  Nykyinen kevyiden julkisivujen tuotantotekniikka perustuu joko paikallarakentamiseen tai työmaalla vaativaan työpanokseen. Teollista tuotantotekniikkaa ja nopeaa asennusta ei pystytä käyttämään hyväksi. Tilanne tänään on ...
 • Karjalainen, Janne (1997-08-20)
  Työssä esitellään erityyppisiä teollisoikeuksia ja niiden merkitystä.Patenttiasiamiesten toimintaa esteellisenä arvioidaan laajan aineistonpohjalta.
 • Aaltonen, Anna-Leena (1990)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää teollisten kylmälaitosten kaukovalvonnan teknisiä ja taloudellisia perusteita. Kylmälaitosten kaukovalvonnalla tarkoitetaan yhdestä valvontakeskuksesta suoritettavaa kylmälaitosten ...
 • Uski, Kristina (1983)
  Työn yleisenä tavoitteena on käytännön suunnittelutehtävän nojalla ja sen osana tarkastella teollistuvan rakennustuotannon puitteissa pientalosuunnittelun lähtökohtien, tarkastelukulmien ja suunnitteluprosessin kehittämistehtävää. ...
 • Aaltonen, Pasi (1982)
  Työssä käsitellään hiilen jauhatusta ja polttoa teollisuuskattilassa, jonka lämpöteho on 190 MW. Työ jakaantuu kahteen melko paljon toisistaan poikkeavaan osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään typpioksidien muodostumista ...
 • Laakso, Veikko (1987)
  Yleismaailmallisesti käsitteellä innovointi tarkoitetaan uudistamista. Teollisuudessa sitä tapahtuu monilla alueilla, esimerkiksi organisaatioiden muodostamisessa, markkinoinnin suunnittelussa ja tuotekehitystoiminnassa. ...
 • Järvinen, Olli-Pekka (1993)
  Eri maissa käytetään teollisuuden keskijänniteverkon relesuojauksessa eri suojauskäytäntöjä. Esimerkiksi pohjoismaissa käytetään yleisimmin maasta erotettua keskijänniteverkkoa, jonka relesuojaus on toteutettu käyttäen ...
 • Savolainen, Lauri (2014-05-07)
  Poistoilmavirtojen lämmöntalteenottolaitteet ovat jo vuosikymmeniä olleet osa ilmanvaihdon suunnittelua. Laitteiden käytön rajoittava tekijä on järjestelmien hinta ja haastavat toimintaolosuhteet. Vaikeimmin toteutettavissa ...
 • Katainen, Maija (2007-08-22)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella teollisuuden palveluita ja niiden kehittämismahdollisuuksia elintarvikealan yrityksessä. Tarkoituksena oli myös luoda mahdollisuuksien mukaan uusia palveluideoita, joita elintarvikealan ...
 • Lehtonen, Olli (2001-06-06)
  Työssä tarkastellaan teollisuuden sähkönjakelujärjestelmän käyttövarmuuden hallintaa ja selvitetään käytöntukijärjestelmän soveltuvuutta käyttövarmuustarkasteluihin.Tekijän mukaan työssä paneudutaan erityisesti dokumenttien ...
 • Koskinen, Timo (1996-10-16)
  Diplomityössä on kerätty tietoa teollisuuden alle 1000 V sähköverkonsuunnittelun apuvälineeksi. Suunnittelukohteina ovat oikosulkulaskenta,kosketusjännite- ja ylivirtasuojaus.
 • Pakola, Hannu (1994)
  Tässä diplomityössä tutkittiin teollisuusympäristön siltanosturin siirtoliikkeen taajuusmuutttajakäytön aiheuttamia ja siihen kohdistuvia sähkömagneettisia häiriöitä. Työn tarkoituksena oli kehittää teollisuusnostureiden ...
 • Sarin, Kimmo (1999-04-14)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia painopaperikoneen uusintainvestoinnin toteutuskelpoisuutta. Kyseessä on mittava strateginen investointihanke. Yritysten toimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammassa tahdissa on ...
 • Rantanen, Eero (2003-11-12)
  Teollisuudessa tarvitaan useita erilaisia tuotemerkintöjä, niin tuotannon tarpeisiin kuin lopputuotteisiinkin. Tällaiset merkinnät tehdään nykyään yleisesti tarratulostimilla. Näiden tulostimien pitäisi olla täydellisesti ...