.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Timo (1987)
  Diplomityö liittyy laajempaan Tampereen teknillisessä korkeakoulussa tehtävään tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan vanhojen, tuotantokäytöstä vapautuneiden tehdasrakennusten uudelleen käyttöä. Aaltosen kenkätehdas on ...
 • Happonen, Matti (1987)
  Tämä diplomityö liittyy laajempaan Tampereen teknillisessä korkeakoulussa tehtävään tutkimushankkeeseen, jossa käsitellään vanhojen tuotantokäytöstä vapautuvien tehdasrakennusten uudelleen käyttöä. Lapinniemen vanha kehräämö ...
 • Hirsmäki, Antti (2008-10-08)
  Teollisuussähköverkot rakennetaan usein pala kerrallaan, jolloin myöhemmin liitettävät osat ovat komponenteiltaan eri-ikäisiä ja verkon rakenteessa esiintyy erikoisia ratkaisuja. Työssä pyrittiin selvittämään vaneritehdaskohteen ...
 • Oksanen, Jukka (1991)
  Graafisella esitystavalla pystytään simuloimaan reaalimaailmaa, sen ilmiöitä ja käsitteitä, paremmin kuin merkkipohjaisella tavalla. Moniin eri laite- ja käyttöjärjestelmäympäristöihin on toteutettu graafisia käyttöliittymiä, ...
 • Leppimaa, Harri (1987)
  Teollisuusuuneista poistuvat savukaasut ovat usein hyvin kuumia ja sisältävät hyödynnettävissä olevaa energiaa. Tässä työssä on kehitetty savukaasujen lämmön talteenottoon liittyviin kannattavuusselvityksiin soveltuva ...
 • Paatola, Jani (1998-04-15)
  Työn tavoitteena oli lyhentää kohdeyrityksen kokoonpanon läpäisyaikaa, vähentää kokoonpanossa ilmeneviä poikkeamia sekä kehittää uuteen vaihdesarjaan kokoonpanomenetelmiä, joilla saavutetaan tavoitteena oleva lyhyempi läpäisyaika.
 • Maksimainen, Ville (2001-01-17)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää TTKK:n teollisuusverkkolaboratorioon mittausjärjestelmä ja tutkia sen avulla sähkön laadun häiriöitä. Teollisuusverkkolaboratorion verkko koostuu pääkeskuksesta, oikosulkumoottorikäytöstä, ...
 • Tallinen, Pasi (1999-08-18)
  Teollisuusverkkojen erilaiset häiriötilanteet vaikuttavat merkittävästi teollisuusverkkojen sähköntoimituksen luotettavuuteen ja turvallisuuteen. Työssä selvitettiin teollisuusverkkojen rakennetta ja eri häiriötilanteita ...
 • Oksala, Virpi (1998-10-14)
  Työssä selvitettiin yrityksen Kaukoitä-ostoprosessin kehittämistä. Häiriöitä havaittiin ilmaantuvan toimitusajasssa ja yrityskulttuuriin liittyvissä tekijöissä.
 • Tarkkonen, Petteri (1983)
  Tehokkaalla hankintatoimella voidaan saavuttaa erittäin merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi suomalaisissa teollisuusyrityksissä materiaalikustannukset ovat keskimäärin yli 50 % kaikista kustannuksista, joten pienelläkin ...
 • Heikkilä, Annika (2008-01-16)
  Tutkimuksen päätavoite on mitata ja arvioida kohdeyrityksen kunnossapidon suorituskykyä. Tällä hetkellä kohdeyrityksellä on paljon historiapohjaista informaatiota kunnossapidosta ja sen tarpeesta. Ongelmaksi on kuitenkin ...
 • Marjamäki, Jukka (1992)
  Tietojenkäsittelyjärjestelmällä voidaan teollisuusyrityksessä saavuttaa kustannussäästöjä ja strategisia etuja. Tietojenkäsittelyjärjestelmän laatu, erityisesti sopivuus yrityksen liiketoimintaan, vaikuttaa oleellisesti ...
 • Ehrnrooth, Henry (1982)
  Työn tavoite oli aikaansaada ultraääniluotaimen prototyyppi,jonka pääasiallisimmat käyttökohteet tulevat olemaan öljysäiliöiden, paineastioiden ja hitsausliitosten tarkastukset. Työssä on käsitelty mittausmenetelmää ja ...
 • Vaksila, Janne (2012-09-05)
  Tutkimustyön tavoitteena oli löytää keinoja kehittää Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikön teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun toimintaa. Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikkö tekee teräksen esikäsittelyä, ...
 • Venno, Harri (1997-01-22)
  Työssä vertaillaan betonirakenteita muihin rakennusmateriaaleihin,käsitellään rakenteille asetettavia vaatimuksia sekä esitelläänrakennevaihtoehtoja.
 • Hyvärinen, Teemu (2008-02-06)
  Eurokoodien määrittämät ohjeet palomitoitukseen eivät pyri antamaan yksityiskohtaisia ohjeita, vaan tarkempi tarkastelu jätetään asiantuntevien suunnittelijoiden harkintaan. Palotilassa kuumenevan teräksen lämpötilakehitystä ...
 • Heikkinen, Marko (1999-08-18)
  Etsitään teoreettinen malli laserkarkaisuprosessille. Määritetään Imaform-terästen laserkarkaistavuus sekä tutkitaan lämmönjohtumismallin soveltuvuutta käytetyille karkaisulaitteille. Alhaisesta hiilipitoisuudesta johtuen ...
 • Ala-Luhtala, Juha (2011-05-04)
  Teräksessä esiintyvillä suurilla sulkeumilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus teräksen väsymisominaisuuksiin. Työn tarkoituksena on selvittää väsymismurtuman aiheuttaneiden sulkeumien koon tilastollinen jakauma ja ...
 • Mantere, Matti (2000-08-23)
  Työn tavoitteena oli tutkia ohutseinäputkien pinnankarheuden ja -laadun kehittymistä rullamuovauksessa sekä pinnanlaadun vaikutusta kromaustulokseen koristekromauksessa. Lisäksi tutkittiin pinnoitepaksuuksien vaikutusta ...
 • Isohaka, Janne (2015-01-14)
  Peruskallioon ulottuvat suurpaalut ovat yleinen perustustapa siltapaikan sijaitessa huonosti kantavalla maaperällä. Paalut kiinnittyvät sillan rakenneosiin joko nivelellisesti tai monoliittisesti ja ovat usein myös ...