.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Viitala, Jarkko (1997-06-04)
  Työ on osa TTKK:ssa tehtävää projektia "Avoimen automaatiojärjestelmänkehittäminen". Tavoitteena työssä on toteuttaa fuzzy-toimilohko ja eräitämuita toimilohkoja uuden automaatiojärjestelmän prototyypille. /Kir10
 • Koivisto, Tommi (1990)
  Sulatettu tietokonejärjestelmä on sähkömekaanisen kokonaisjärjestelmän osa ja sen viat aiheuttavat yleensä myös kokonaisjärjestelmän vikaantumisen. Diagnostiikan avulla sulautetun tietokonejärjestelmän vika voidaan havaita ...
 • Osa, Markus (2008-08-13)
  Tietojärjestelmien sisältämien tietoturvakriittisten ohjelmistokomponenttien toteutuksissa piilevät suunnittelu- ja toteutusvirheet voivat vaarantaa koko järjestelmän tietoturvan. Tietoturvakriittisiä komponentteja toteutetaan ...
 • Lavonen, Leena (2009-05-06)
  Metallipitoisia jätevesiä syntyy kaivostoiminnassa ja metalliteollisuuden prosesseissa. Yleensä jätteet, joita ei voida käyttää uudelleen, toimitetaan kaatopaikoille. Diplomityön teoriaosuudessa perehdytään erilaisiin ...
 • Ahlberg, Arto (1984)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuuksia hävittää sulfaattisellutehtaan jätekaasuja polttamalla. Pääasiallisena tavoitteena oli saada kaasujen sisältämä lämpöenergia hyväksi käytettyä sekä minimoida ympäristölle aiheutuvat ...
 • Leskinen, Mikko (2009-02-04)
  Työn pääasiallinen tarkoitus oli kehittää tuotannonohjaussovellus, joka ohjaa sellutehtaan haihduttamon, soodakattilan, kaustisoinnin sekä meesauunin tuotantoja koordinoidusti. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensin käsitellään ...
 • Sipilä, Konsta (2013-02-06)
  Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus aiotaan tehdä ruotsalaisen KBS-3-konseptin mukaan. Konseptissa hapettomasta ja fosforiseostetusta kuparista (OFP-kupari) valmistetun ulkokuoren omaava loppusijoituskapseli ...
 • Anttila, Helena (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena oli tutkia saastuneen pohjaveden bioteknisen in situ -kunnostuksen edellytyksiä laboratoriomittakaavassa. Laboratoriokokeet muodosuivat kolmesta osasta.Saastuneen pohjaveden biologinen in situ -kunnostus ...
 • Virtanen, Jari (1991)
  Soodakattila on erottamaton osa sellutehtaan prosessia. Soodakattilan toimintaan liittyy paljon käyttöä rajoittavia tekijöitä, joita ovat kattilan ja savukaasukanaviston likaantuminen ja tukkeutuminen savukaasuvirtauksen ...
 • Auvinen, Essi (2015-12-09)
  CPTU-kairauksessa kärkivastusta, vaippakitkaa ja huokospainetta mittaavaa kärkeä pu-ristetaan vakionopeudella maahan. Kärkien mittaustarkkuus on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, mikä on lisännyt CPTU-kairauksen ...
 • Räsänen, Ilpo (1989)
  Työ käsittelee maaradioliikenteeseen tarkoitettua radiopuhelinta, jonka toimintalogiikka perustuu mikroprosessoriohjaukseen. Laite on tässä esitettynä versiona tarkoitettu käytettäväksi voimayhtiöiden omistamassa, koko ...
 • Alminoja, Jyrki (1993)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella.Työssä on tutkittu sumeaa logiikkaa ja säätöä ja sen soveltamista epätahtikoneen ohjaukseen. Oikosulkumoottorin pyörimisnopeuden tarkka ...
 • Niemelä, Esa (1992)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksella. Diplomityössä tutkittiin sumeaan logiikkaan (fuzzy logic) perustuvan säätäjän soveltuvuutta servokäyttöön. Työn alussa ...
 • Pitkäniemi, Veijo (1995-06-07)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen projektia laitoksen tislauskolonnin automaatiojärjestelmän uusimiseksi ja kehittämiseksi. Tässä työssä on toteutettu automaatiojärjestelmän ...
 • Makkonen, Arto (1994)
  Tyypillisesti sumea säätäjä viritetään kokeellisesti yrityksen ja erehdyksen kautta, ja systemaattisten viritysmenetelmien puute on merkittävä sumean säätäjän viritystä hidastava tekijä. Tässä diplomityössä sovelletaan ...
 • Montonen, Timo (1997)
  Sumean säädön ominaisuudet sopivat avoimen automaationalgoritmivaihtoehdoksi perinteisten PID-algoritmien rinnalle. Tavoitteenaon kehittää sumean säätimen konfigurointityökalu säädinkortille ja testatasen ominaisuudet.
 • Konnunaho, Tuomo (1994)
  Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin sumean tietokoneen rinnakkainen laitteistototeutus. Laitteisto koostuu isäntätietokoneesta ja oheisprosessorikortista. Isäntätietokone ohjaa laitteiston toimintaa. Se suorittaa ...
 • Mustonen, Kari (2009-11-04)
  Diplomityöni sisältää Sunilan tehtaan asuntoalueen Valliniemen lämpökeskuksen rakennushistoriallisen selvityksen, ajantasamittauksen ja ajantasapiirtämisen sekä rakennuksen uuden käyttömahdollisuussuunnitelman. Tämän lisäksi ...
 • Koivuluoma, Mikko (1997-03-19)
  Suunnittelun kohteena on uudentyyppinen suodatinpankkirakenne, jollapyritään välttämään laskostumisesta aiheutuvat ongelmat. Tämä tapahtuukäsittelemällä erikseen ne taajuuskaistan komponentit, jotka ensisijaisestiaiheuttavat ...
 • Tiainen, Piia (2001-12-12)
  Suodatuksessa käytettäviä tekstiilirakenteita ovat lähinnä kudotut kankaat ja kuitukankaat. Niiden huokoisuus ja huokoskokojakauma ovat merkittäviä ominaisuuksia arvioitaessa kankaan soveltumista suodatusprosessiin. ...