.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Myllymäki, Timo (1994)
  Mikroprosessoriohjatut suojareleet ovat tulleet yhä monipuolisimmiksi ja niiden tyyppitestaukselle asetetaan suuria vaatimuksia. Tavanomainen käsin tapahtuva testaus on hidasta ja sisältää paljon virhemahdollisuuksia. ...
 • Pajunen, Päivi (1993)
  Töissä, joissa erilaiset kuumuusrasitukset aiheuttavat vaaraa työntekijöille, suojavaatetuksen tarkoitus on alentaa iholle siirtyvän lämmön nopeutta siten, että käyttäjällä on aikaa reagoida vaaratekijään. Terästeollisuudessa ...
 • Tulonen, Joonas (2012-09-05)
  Betonin ja teräksen liittorakenteet ovat siltojen ja muiden rakenteiden suunnittelussa yleisiä, koska ne pystyvät tehokkaasti käyttämään molempien materiaalien parhaimpia puolia kuormien kuljettamisessa päällysrakenteelta ...
 • Valtonen, Timo (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää suomalais-venäläisen rakennusliikkeen kustannuslaskentajärjestelmää. Sivutavoitteena on koota ja järjestää toimeksiantajan nykyisen kustannusseurantajärjestelmän mukaisia kustannus- ...
 • Haase, Antti (2006-03-08)
  Suomalaisen dokumenttielokuvan 1990-luvulla alkanutta kansainvälistä menestystä kutsutaan suomalaisen dokumenttielokuvan kultakaudeksi. Tällä tarkoitetaan sekä elokuvien laadun että niiden määrän kasvua. Dokumenttielokuvien ...
 • Laxell, Linda (2008-12-03)
  Diplomityön tarkoitus oli aloittaa suomalaisen offshoreteollisuuden ja erityisesti kohdeyrityksen osakkaista muodostuvan yritysverkoston Venäjän ja Kaspian alueen strategiatyö. Tavoitteena oli löytää verkostolle parhaat ...
 • Laine, Joonas (2011-10-05)
  Työn aiheena on ketterän kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen olemassa olevien kokonaisarkkitehtuurimenetelmien pohjalta suomalaisten keskisuurten organisaatioiden tarpeisiin. Ketterälle kokonaisarkkitehtuurimenetelmälle ...
 • Takala, Joose (2013-10-09)
  Nykyisissä standardeissa ISO 140-4 ja ISO 140-7 mittaustulokset joko normalisoidaan tai standardisoidaan. Normalisoinnilla tarkoitetaan mittalukuun lisättävää korjaustermiä jolla mitattu huoneen absorptioala muutetaan ...
 • Luukkanen, Niklas (2014-08-13)
  Mittaustiedon roolia osana johdon ohjausjärjestelmiä on tutkittu viime vuosina paljon. Johdon ohjausjärjestelmiin kuuluvien erilaisten ohjausmekanismien välisistä yhteyksistä on kuitenkin löydettävissä vähän kirjallisuutta ...
 • Roitto, Juho-Matias Olavi (2013-05-15)
  Suorituskyvyn mittaamisen tutkimuksessa kypsyysmallit ovat selkeästi viime vuosina kasvanut tutkimuskenttä. Tämän diplomityön puitteissa pyrittiin selvittämään, miten parhaiten arvioida mittaamisen ...
 • Ahtola-Marks, Raija-Leena (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Moskovan rakennus- ja suunnittelumarkkinoita Moskovaan suunnitteluvientiä käynnistävien suomalaisten suunnittelu- ja konsulttialan yritysten strategisen suunnittelun ja päätöksenteon ...
 • Bungers, Ari (1997-06-04)
  Suurlähetystöt ovat sekä maamme näyteikkunoita että työ- ja asuinpaikkoja.Lisävaatimuksia syntyy turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Myös vuodenajatja ilmasto asettavat vaatimuksia. Tekijä mainitsee lähtökohdistaanläpinäkyvyyden ...
 • Kumpulainen, Sami (1997-12-10)
  Työ perustuu alkukeväällä 1997 järjestetyn yleisen arkkitehtuurikilpailunohjelmaan. Rakennus on kaksikerroksinen rinnetalo, jonka yläkerros onnostettu pilareille. Pintamateriaalina käytetty käsittelemätön puu muuttaarakennuksen ...
 • Löfgren, Arto (1997-12-10)
  Työ perustuu yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Tontti sijaitsee Yarralumlanlähetystökaupunginosassa lähellä Australian parlamenttirakennusta.Suunnitelmassa tekijä sijoittaa rakennuksen itä-länsisuuntaiseksi,Rakennuksen ...
 • Lahti, Jani (1999-06-02)
  Toimistorakennuksen suunnitelma, joka on ottanut osaa arkkitehtikilpailuun. Ekologinen ratkaisumalli kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä uusia teknisiä ratkaisuja käyttäen.
 • Tuomisto, Jarmo (1998-11-11)
  Työ on markkinatutkimus, jossa kohteena ovat Suomen graafisen teollisuuden kaikki suuret yritykset, 5-50 henkilöä työllistävistä on myöskattava otos. Tutkimus suoritettiin kirjekyselynä, jota täydennettiinpuhelinhaastatteluin. ...
 • Koivunen, Aino (2015-12-09)
  Diplomityöni käsittelee modernin museorakennuksen sijoittumista historialliseen ympäristöön kaupungin ydinkeskustassa. Työni jakaantuu kahteen osaan. Suunnitelmaosassa esitän Suomen Historian museon Turun keskustassa ...
 • Kaartinen, Katja Pauliina (2013-10-09)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomen lentoliikenteen nykytilaa, arvioida sen kehittymistä tulevaisuudessa sekä luoda sille neljä erilaista skenaariota vuoteen 2030. Tutkimuksen puitteissa haastateltiin ...
 • Naatula, Sami (2000-12-13)
  Tämän diplomityön tavoitteena on jaotella ja selvittää Suomen lentoliikenteeseen vaikuttavia kysyntätekijöitä sekä arvioida niiden merkittävyyttä muutostekijöinä. Kysyntätekijöillä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, jotka ...
 • Järveläinen, Tomi (2011-06-08)
  Kuljetusten merkitys suomalaiselle metsäteollisuudelle on erittäin suuri. Tämä johtuu metsäteollisuuden tuotteiden viennistä ja raaka-aineen sijainnista laajalla alueella Suomessa. Ympäristöarvojen korostuminen yhtiöiden ...