.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Naatula, Sami (2000-12-13)
  Tämän diplomityön tavoitteena on jaotella ja selvittää Suomen lentoliikenteeseen vaikuttavia kysyntätekijöitä sekä arvioida niiden merkittävyyttä muutostekijöinä. Kysyntätekijöillä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, jotka ...
 • Järveläinen, Tomi (2011-06-08)
  Kuljetusten merkitys suomalaiselle metsäteollisuudelle on erittäin suuri. Tämä johtuu metsäteollisuuden tuotteiden viennistä ja raaka-aineen sijainnista laajalla alueella Suomessa. Ympäristöarvojen korostuminen yhtiöiden ...
 • Rytkönen, Matleena (2010-11-03)
  Bioenergian käyttöä ollaan lisäämässä merkittävästi energiantuotannon kotimaisuusasteen nostamisen ja puhtaamman energian tuotannon takia. Asetettu bioenergian lisäys-tavoite vuoteen 2020 mennessä on nostaa sen osuus 28,5 ...
 • Kaksonen, Liisa (1994)
  Diplomityön kohde on Kuopion keskustassa sijaitseva, v.1912 valmistunut Suomen Pankin rakennus. Pankkitoiminnan siirryttyä uusiin toimitiloihin v.1993, vanha toimitalo jäi tyhjilleen.Työssä on suunniteltu rakennukseen ...
 • Majamaa, Yrjö (1986)
  Diplomityö perustuu Suomen Pankin Turun konttorin yleisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun ohjelmalle. Rahalaitoksen suunnittelussa esiin tulevia vaatimuksia ovat: turvallisuus, toimivuus ja pankki-instituution ilmeneminen ...
 • Hämäläinen, Päivi (1985)
  Suomessa louhitaan rakennuskiviksi eniten punaisia ja harmaita graniitteja. Rakennuskivinä käytetään myös mustia kiviä, gabroja ja dioriitteja, vaikka niitä käytetään enimmäkseen hautakiviksi. Lapista louhitaan marmoria. ...
 • Vihanta, Joni Samuli (2014-04-09)
  Suomessa oli vuonna 2012 noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista suurin osa on osuuskuntia. Nämä vesiosuuskunnat voidaan jakaa viiteen ryhmään niiden perustamisajankohdan ja tyypin perusteella. Erään näistä ryhmistä muodostavat ...
 • Asola, Ismo (1999-03-10)
  Työssä etsittiin vaikutuksia, joita kaavoituksella tai rakennushankkeella saattaa olla, jos paikallaista perintöä ei huomioida. Tutkimuksessa selvitettiin myös Suomeen rakennettujan ylävesisäiliöiden lukumääräät, vesitilavuudet, ...
 • Viklund, Anders (1999-05-12)
  Työssä kehitettiin suomenkielinen käyttöliittymä kaupallisen etäohjelmointiohjelmiston päälle. /Kir10
 • Vuorenpää, Minna (2016-04-06)
  Diplomityöni jakautuu kahteen osaan; kirjalliseen osaan ja suunnitelmaan. Kirjallinen osa sisältää kohteeni rakennushistoriallisen selvityksen sekä pohdintaosion. Rakennushistoriallinen selvitys on syntynyt tutustumalla ...
 • Kantee, Janne (2008-06-04)
  Diplomityö oli uudelleenkäyttösuunnitelma Pietariin Venäjälle rakennettavalle Suomi-talolle. Suomalainen Pietari-säätiö ja Suomen pääkonsulaatti ovat jo usean vuoden ajan etsineet uusia toimitiloja, joihin muun muassa ...
 • Kuusisto, Tiina (2007-11-14)
  Työssä verrataan matkustaja-autolautan trusterisysteemin toteuttamista taajuusmuuttajakäytöllä tai suoralla moottorikäytöllä. Perinteisesti matkustaja-autolauttojen trusterit eli sivupotkurit on toteutettu suoralla ...
 • Leppänen, Jussi (2001-10-17)
  Tässä työssä tutkitaan ja kehitetään suoraohjausnestekidenäytön harmaasävyohjausta. Markkinoilla olevat suoraohjausnestekidenäytöt ovat tähän asti olleet ns. monokrominäyttöjä, joissa pikselillä on vain kaksi tilaa: päällä ...
 • Eerola, Olavi (1990)
  Ohjelmistojen määrittelyn ja suunnittelun hallitseminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Tähän ovat johtaneet ohjelmistojen koon kasvu ja järjestelmille asetetut suuremmat luotettavuusvaatimukset. DisCo-projektin tavoitteena ...
 • Tinkanen, Oskari (2008-03-05)
  Suoritusjohtaminen on hyvin laaja aihealue. Diplomityössä suoritusjohtamisella tarkoitettiin prosessia, joka auttaa organisaatiota muodostamaan, implementoimaan ja muuttamaan strategiaansa täyttääkseen sidosryhmiensä ...
 • Jungman, Hannu (2002-10-16)
  Yritysten strategisen johtamisen suurimmat ongelmat liittyvät strategian kommunikointiin henkilöstölle ja strategian toimeenpanoon. Syynä näihin ongelmiin ovat strategioiden nopea muuttuminen sekä se, että strategian ...
 • Tikkanen, Paula (1993)
  Työn tarkoituksena oli löytää koneistotehtaan prosessista kehityskohteita. Näihin kohteisiin oli muodostettava mittareita, jotka kuvaavat kehityksen suuntaa. Valitut mittarit oli implementoitava. Työssä oli perusteltava ...
 • Majamaa, Eero Artturi (2014-12-03)
  Autoteollisuuden tarve keventää ajoneuvojen rakenteita on kasvattanut kysyntää korkean lujuuden teräksille. Quenching and partitioning (Q&P) -lämpökäsittelyllä on luotu uuden tyyppinen AHSS-teräs, jonka mikrorakenne koostuu ...
 • Kaartokallio, Antti (1997-03-19)
  Työssä kehitetään pehmeäseinäistä läpäisevyydenmittauslaitteistoa sekäarvioidaan kaatopaikkojen suotovesien laadun vaikutusta mm. kaatopaikkojenpohjarakenteessa käytettävien mineraalisten eristeiden läpäisevyyteen.
 • Laurila, Mika-Matti (2015-12-09)
  Printed electronics (PE) is a novel area of electronics manufacturing where functional inks and suitable ink deposition devices, such as inkjet or roll-to-roll equipment, are used to create electrically functional features. ...