.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Riku-Matti (1992)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkimuksen alkuvaiheessa rakentaa kohdeyritykseen ISO 9000-mukainen laatujärjestelmä ja laatukäsikirja työ- sekä menettelytapaohjeineen. Työn edetessä tutkimus laajennettiin käsittämään ...
 • Kannosto, Jonna (2004-06-09)
  Dieselmoottoreiden päästöt koostuvat suurimmalta osin noesta ja hiiliyhdisteistä. Ihmisen terveyteen, ilmanlaatuun sekä ilmastoon vaikuttavat hiukkasten elinaika, niiden kulkeutuminen ilmakehässä ja niiden valontaitto-om ...
 • Paukio, Rosa (2012-06-06)
  Diplomityöni tarkastelun kohteena on Turun Tikkumäen vanha tehdasmiljöö ja sen uudisrakentaminen. Työssäni esitän vaihtoehtoisien suunnitelmien avulla erilaisia massoittelun sekä erityisasumisen muotoja alueella. ...
 • Ylönen, Katri (2008-06-04)
  Diplomityö pohjautui Vantaan seurakuntayhtymän vuonna 2006 järjestämään Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun tehtyyn ehdotukseen. Kilpailun tarkoituksena oli löytää Tikkurilan keskustaan ...
 • Karhumaa, Esa (1991)
  Diplomityön aihe on Tikkurilan teatteritalo. Vantaan kaupunki on laatinut 62 kaupunginosan asemakaavan, joka on vahvistettu 12.12.1984. Asemakaavassa on varattu tontti teatterirakennusta varten. Alue sijaitsee Tikkurilan ...
 • Räsänen, Markku (1992)
  Puhelinverkon kuormittumisasteen kasvaessa on pyrkimys kohti yhä tehokkaampaa tilaajaverkon hyväksikäyttöä. Nykyaikaiset signaalinkäsittelymenetelmät tarjoavat mahdollisuuden nostaa tilaajaverkon kupariparikaapeleilla ...
 • Lunnas, Teppo (1983)
  Tässä työssä on tarkasteltu nykyisen puhelintilaajaverkon digitalisointia ja siihen liittyviä ongelmia. Tutkimuksen kohteena on ollut kohdeyrityksen tilaajaverkko. Työhön kuuluu sekä lähdemateriaaliin että TKPL:n tilaajaverkossa ...
 • Koskinen, Minna (2011-10-05)
  Mitä on miniarkkitehtuuri? Mitä merkitystä sillä on kaupunkiympäristössä? Nämä kaksi kysymystä muodostavat rungon tälle diplomityölle. Työn ensimmäisessä osassa niitä pohditaan kirjallisesti historiallisten ja nykyaikaisten ...
 • Pylkkänen, Kaisa (2015-01-14)
  Luonnonilmiöt, kuten tuuli, myrsky ja lumikuormat, aiheuttavat sähkönjakeluverkkoon laajoja suurhäiriöitä jopa useita kertoja vuodessa. Sähköverkko on yksi yhteiskunnan kriittisimmistä infrastruktuureista ja sen häiriöt ...
 • Kapanen, Lasse (2013-09-04)
  Lämpöä ja sähköä tuottavat voimalaitokset ovat yhteiskunnan kulmakivi. Voimalaitoksia tarvitaan asutuksen ja teollisuuden läheisyyteen, mutta niiden suunnitteleminen on haasteellista ja työlästä. Laitosten suunnittelun ...
 • Leppäkoski, Jari (1990)
  Työssä on suunniteltu tilasäätöjärjestelmä voimalaitoksen tärkeimpien pääsuureiden säätöön. Voimalaitoksen sijasta on laitoksen mallinnukseen käytetty kattavaa simulaattoria. Työssä on tutkittu deskreetin tilasäätimen ...
 • Hirvonen, Jari (1996-09-18)
  Positroniemissiotomografia on menetelmä, jolla voidaan tutkia aivojenfysiologista toimintaa ja paikallistaa aktivoitumista ulkoisen ärsykkeenjohdosta. Työn tavoitteena oli kirjallinen selvitys siitä, mitentilastollista ...
 • Rasku, Jussi (2010-04-07)
  Konenäkölaadunvalvonnalla pyritään takaamaan valmistettavien tuotteiden ja tuotannon laatu. Automatisoitu virheidentunnistus ja luokittelu parantaa laadunvalvonnan luotettavuutta, vaikeiden ongelmien ratkaisukykyä ja ...
 • Altonen, Janne (1993)
  Sähkönjakeluverkkojen pitkän aikavälin suunnitteluun eli yleissuunnitteluun liittyy monia epävarmuustekijöitä. Näistä tekijöistä kuormitusennusteen epävarmuudella on suurin vaikutus suunnitelman toimivuuteen, koska juuri ...
 • Taipalinen, Jenni (2006-05-10)
  Laadun merkitys yritysten kilpailutekijänä korostuu jatkuvasti. Laatuun kiinnitetäänkin kasvavassa määrin huomiota yrityksissä ja erilaisia menetelmiä sen parantamiseen kehitetään jatkuvasti. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ...
 • Ahokas, Pekka (1993)
  Elektroniikkatuote on kyettävä monissa sovelluksissa valmistamaan yhä pienempään kokoon. Piiriratkaisujen integrointiaste kasvaa, jolloin pintaliitostekniikka yleistyy. Läpiladottavaan teknologiaan verrattuna pintaliitostekniikka ...
 • Savolainen, Elina (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää suomalaiselle paperi- ja kartonkiteollisuudelle tyypillisten tilaus-toimitus-ketjujen nykytilat sekä antaa kehitysehdotuksia niissä havaituille ongelmille. Tutkimus suoritettiin ...
 • Mekkonen, Katri (2009-09-09)
  Tuotantoympäristöissä resurssit jakautuvat usein epätasaisesti. Tästä seuraa odottelua ja varastointia. Tällöin materiaalit sitovat varastotilaa ja pääomia. Lean-menetelmän tavoitteena on poistaa arvoa tuottamaton työ sekä ...
 • Takala, Sini (2014-06-04)
  Yrityksen kokonaiskustannuksista noin 50-80 prosenttia muodostuu yrityksen ulkopuolelta hankituista resursseista. Erityisesti monissa pk-yrityksissä hankinnat muodostavat suuren osuuden yrityksen liikevaihdosta, mikä kertoo ...
 • Iivari, Juha (2001-04-11)
  Työssä 3D-CAD -teknologiaa tarkasteltiin tuotekehitysprosessia tehostavana työkaluna. 3D-CAD -teknologian avulla oli mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja perinteiseen 2D-CAD -teknologiaan nähden, mutta toisaalta joitain ...