.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ponomarjovs, Antons (2013-08-14)
  Management of big organizations cannot be imagined without enterprise applications, such as ERP, SCM, and CRM. Nowadays, almost every company owns various software solutions provided either by internal IT departments or ...
 • Lukkarinen, Pia (1997-11-12)
  AB3:Kyseessä on teollisen tuotteen ostoprosessi, joka kohdistuu sairaalanhankintoihin. Haastattelututkimukset on suoritettu suomalaisissa,hollantilaisissa ja englantilaisissa sairaaloissa.
 • Vahala, Mika (1989)
  Sovellusten kustannukset ovat siirtyneet lähes kokonaan laitepainotteisesta ohjelmistopainotteiseksi. Uusien sovellusten tarve ei ole tasapainossa ohjelmistotuotannon kanssa. Ainoina mahdollisuuksina nähdään sovellustuotannon ...
 • Aalto, Juha-Markus (1989)
  Ohjelmistotyön tuottavuutta ja ohjelmistotuotteiden laatua voidaan parantaa kehittämällä henkilöstöä, työmenetelmiä ja työvälineitä. Tässä diplomityössä keskitytään tietokoneohjelmiston kehittävään prosessiin, joka menetelmiä ...
 • Väisänen, Henri (2011-12-07)
  The formation of an adherent layer of inorganic deposition on the surfaces of process equipment is called scaling. Scaling is a major problem in many industries using large quantities of water. One of these industries is ...
 • Kallio, Juha (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä keinoja, jolla KE:n CAD-järjestelmää voitaisiin käyttää laitos- ja laitesuunnittelussa. Lisäksi pyrittiin selvittämään parhaiten CAD:lle soveltuvat kohteet. Työssä luodaan katsaus ...
 • Hiltunen, Seppo (1984)
  Työssä on tutkittu tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän soveltamista lujuusopin elementtimenetelmän esi- ja jälkikäsittelytarkoituksiin. Suunnittelujärjestelmänä on ollut Tampereen teknillisen korkeakoulun ...
 • Mustonen, Martti (1984)
  Tämä työ on osa kohdeyrityksen Strömberg Projektit-tulosyksikön CAD-järjestelmän hankinta- ja toteutusprojektia. Työn tavoitteena on tutustua sähköistyssuunnitteluun ja hankittavaan CAD-järjestelmään. Tavoitteeseen pyritään ...
 • Elo, Marko (1993)
  VERTEX CAD -järjestelmä on aikaisemmin tukenut UNIX-työasemaympäristöä. PC-tietokoneiden ja niiden käyttöjärjestelmien kehityksen myötä tuli mahdolliseksi VERTEXin sovitus myös PC-ympäristöön. VERTEXin ajoympäristöksi ...
 • Halonen, Veli (1992)
  Tietotekniikan laitteisto- ja ohjelmistokehitys on tuonut tietokonepohjaiset suunnittelujärjestelmät kaikkien yritysten saataville. Kehitys on johtamassa siihen, että yritysten sisäisten järjestelmien integroimisen ohella ...
 • Koponen, Matti (1990)
  Diplomityö on osa VTT:n tutkimusohjelmaa "Konepajatuotteiden integroitu suunnittelu". Diplomityön tavoitteena on kahden järjestelmän (CATIA ja ANVIL-5000) välisen IGES-tiedonsiirron ongelmien ratkaiseminen. Tiedonsiirtoa ...
 • Hurri, Lauri (2010-06-02)
  Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
 • Rautjärvi, Risto (1985)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Intergraphin putkistosuunnitteluohjelmistoa PIPING. Sen rakenne sallii monipuolisen yrityskohtaisen sovellutustyön. Lisäksi ohjelmistossa on muutamia kohteita, jotka vaativat yrityskohtaista ...
 • Majahalme, Tapio (1986)
  CAD-tekniikka on jo pitkään ollut käytössä eräillä tekniikan osa-alueilla. Rakennusteknisiä CAD-sovellutuksia on otettu käyttöön vasta muutamien viimeisten vuosien aikana. Käytäntö ei ole vakiintunutta, eikä kokemukseen ...
 • Kärki, Kari (1985)
  Tässä työssä on selvitetty CAD/CAM:n käyttömahdollisuuksia ohutlevyosien valmistuksessa ja suunnittelussa sekä on sovitettu CALMA CAD/CAM-järjestelmän sijoitteluohjelmisto ja taivutetun ohutlevyn levitysohjelmat kohdeyrityksen ...
 • Lind, Jukka (1985)
  Elektroniikan ja tietokonetekniikan kehitys on tuonut numeerisesti ohjatut työstökoneet pieniinkin konepajoihin. Viime vuosina on kasvavasti kiinnitetty huomiota numeeristen työstökoneiden tehokkaaseen ja joustavaan ...
 • Koivuniemi, Mikko (1997-11-12)
  Muotti on aina yksilöllinen, joten CAD/CAM- järjestelmien käytöstä onmahdoton antaa täsmällisiä ohjeita. Tässä työssä annetaan ohjeet siitä,miten CAD-järjestelmällä saadaan mahdollismman stabiili ja käyttökelpoinenmalli.
 • Rainio, Timo (1993)
  Tämä diplomityö liittyy hirsituotantokoneiden kehittelytyöhön. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet toteuttaa CAD/CAM-ohjattu hirsituotantoyksikkö ja suorittaa järjestelmän luonnostelu mekaniikan toimintojen osalta. ...
 • Lahtinen, Markku (1983)
  Työssä on tarkasteltu pienen ja keskisuuren teollisuuden mahdollisuuksia käyttää hyväkseen tietokoneavusteista suunnittelua ja valmistusta. Tavoitteena on taloudellisten CAD/CAM:n käyttökohteiden etsimisen lisäksi kartoittaa ...
 • Bärlund, Kari (1984)
  Työssä on tarkasteltu tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen sovellusmahdollisuuksia erään muovimuotteja valmistavan työkalutehtaan tuotannossa. Työn tarkoituksena on kirjallisuustutkimuksen avulla perehtyä, ennen ...