.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Nikander, Ari (1991)
  Tämän työn lähtökohtana oli 20 kV:n verkossa tapahtunut kaksoismaasulku ja sen televerkolle ja -laitteille aiheuttamat vahingot. Tarkoituksena oli kaksoismaasulun ja siihen liittyvien vaarajännitekysymysten tarkastelu sekä ...
 • Ellä, Ville-Tapani (2001-02-14)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusia biohajoavia kuitulujitettuja komposiittilevyjä. Levyjen tuli olla ominaisuuksiltaan muovattavia, helppoja taivuttaa ja lujempia kuin jo olemassa olevat levyt. Vertailuna ...
 • Suhonen, Anssi (2004-05-12)
  Tavoitteena oli kehittää uudentyyppinen offsetpainokoneen värikaukalo ja selvittää olisiko sen säätäminen toteutettavissa MSM-toimilaitteella.Kirjallisuuden avulla esitellään nykyiset painokonetekniikat, mukana on myös ...
 • Koskinen, Jukka (1992)
  Selluloosateollisuus kehittyy kohti integroituja paperin- ja kartongintuotantoyksiköitä. Soodakattilan keskeinen asema selluloosatehtaan kemikaalihuollossa ja koko tehtaan prosessihöyryn ja sähköenergian tuottajana asettaa ...
 • Ahvenjärvi, Sauli (1982)
  Työ liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella meneillään olevaan tutkimusprojektiin, jossa pyritään uusilla säätömenetelmillä parantamaan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ...
 • Ristimäki, Jussi (2003-03-12)
  In the last ten years there has been increasing interest towards pharmaceutical end personal care product (PPCP) traces in the environment. PPCP residue concentrations, which have been found, are usually in the ng/l range, ...
 • Antola, Satu (1998-02-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kalkkikivisuodatusta nopeamman ja tehokkaamman kalkkikivipohjaisen alkalointimenetelmän kehittäminen. Tutkimuksen pilot-kokeet tehtiin Ahveniston pohjavedenottamolla Ylöjärvellä.
 • Pitkänen, Olli (1986)
  Diplomityön aiheena on kuvataiteilijan työtila yhdistettynä asuntoon. Ateljeeasunnot on tuotu Helsingin kantakaupunkiin kerrostalomaisena kokonaisuutena valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Ateljeetalossa on painotettu ...
 • Viinikkala, Mika (2002-06-05)
  The objective of this thesis is to evaluate XML technologies in integration of automation design information management during an automation project. This is accomplished by specifying, designing, and implementing a software ...
 • Hirvonen, Heidi (1996-12-11)
  Työssä esitetään raidegeometrian laskennan yleiset matemaattiset perusteetja luodaan katsaus ulkomaisiin raidegeometriaohjelmistoihin. Työssäkonstruoitiin käyttöliittymä suomalaiseen raidegeometriasuunnitteluunsovellettavaksi.
 • Uuttu, Tero (1987)
  Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kotimaisten polttoaineiden laboratorion projektiin "Energian käytön tehostaminen tulitorvi- tuliputkikattiloiden lämpöteknistä laskentaa kehittämällä" liittyen oli työn tarkoituksena ...
 • Raneda, Albert (1998-02-11)
  This work is a part of TUT/IHA's ITER project (International Thermonuclear Experimental Reactor) in the area of the divertor cassette refurbishment tools. The scope of the refurbishment prjoect is to demonstrate that the ...
 • Sinkko, Raimo (1987)
  34 Mbit/s videokoodekin tehtävänä on koodata videosignaalijakelulaatuisena digitaaliseen 34 Mbit/s siirtokanavaan. Koodaus perustuu videosignaalin redundanssiin. Se lisää signaalin herkkyyttä siirtovirheille, joten signaalin ...
 • Korjonen, Lassi (1996)
  AXE 10 ohjelmistosuunnittelussa ollaan siirtymässä Application Modularity (AM) arkkitehtuuriin, jossa tiettyyn sovellukseen kuuluvat lohkot on koottu samaan moduliin. - Tässä työssä on kuvattu yleisesti ohjelmistoarkitehtuurin ...
 • Keränen, Jaana (1996-09-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen ympäristönäkökohtia, suorittaaesivalmistelevat toimet ja laatia suunnitelmat ympäristöasiainhallintajärjestelmän käyttöönotolle.Henkilöhaastattelut sekä yrityksen ympäristönsuojeluun ...
 • Kärki, Antti (1991)
  Työ on tehty osaselvitykseksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitossa tehtävään kadun geometrian ja katutilan suunnittelu -ohjeeseen. Työssä pyrittiin selvittämään normaalityyppisen sekä piha- ja hidaskatutyyppisen kadun ...
 • Sunila, Arto (1990)
  Yrityksessä oli kartoitettu tuotannonohjausta sekä sen ongelma-alueita. Tuotannonohjauksen karkean tason suunnittelun katsottiin olevan hyvässä kunnossa, mutta hienosuunnittelun todettiin olevan huonoimmassa hoidossa. Tämän ...
 • Konttinen, Mauri (2003-06-04)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen sähkösuunnitteluosastolla. Työssä perehdyttiin teollisuuden erilaisten projektien sähköistysdokumentoinnin tarpeeseen, tekemiseen ja käyttöön. Työn aikana havaittiin, että sähköistysten ...
 • Paavolainen, Esa (1994-10-19)
  Määritetty kuuden tarralaminaatin mittausmenetelmän mittausepävarmuudet koekappale-, mittauslaite-, mittaaja- ja olosuhdekomponenttien avulla. Tutkittu laajentamalla riittävästi kunkin osatekijän arvoa normaalin käyttöalueen ...
 • Letonsaari, Ari (1998)
  Current formal design and specification tools are capable of automatically generating executable code for target platforms, which enables system development from high-level description to a working implementation. In this ...