.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Mittaustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Niemi, Pekka (1986)
  Voimalaitosten automatisoinnissa on viime vuosina siirrytty analogisista järjestelmistä digitaalisiin. Tässä työssä vertaillaan erilaisten järjestelmien ominaisuuksia, lähinnä suunnittelun ja käyttöönoton ja käytön kannalta. ...
 • Tamminen, Teija (1993)
  Inrapuna-absoptiotekniikkaa käytetään yleisesti anestesiakaasujen analysoinnissa. Analysoinnin perustana on Lambert-Beerin laki, joka perustuu oletukselle, että säteily on monokromaattista ja tarkasteltavana on yksittäinen ...
 • Maaninen, Ari (1995)
  Uudella toimintamallilla esikäsittelyverstaalle tavoitellaan selkeämpää tiedonkulkua, lyhempää toimitusaikaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Lisäksi esikäsittelyverstas pyrittiin saamaan entistä itsenäisemmäksi ja nopeammin ...
 • Jussila, Pekka (1985)
  Diplomityössä tutkittiin höyrylaatikon käyttömahdollisuuksia pehmopaperin kosteusprofiilin säädössä. Työn tarkoituksena oli rakentaa kosteusprofiilin säätöohjelma pehmopaperikone 9:lle. Työssä pyrittiin selvittämään ...
 • Lampinen, Ossi (1981)
  Työssä tutkittiin instrumentoinnin vaikutusta voimalaitoksen käyttötalouteen ja kartoitettiin instrumentoinnin keinoja käyttötalouden parantamiseksi. Aihepiiristä suoritettiin kirjallisuustutkimus ja tähän liittyen ...
 • Ylinen, Markku (1983)
  Tässä työssä tarkastellaan mikroprosessoripohjaisten automaatiojärjestelmien yhteen liittämistä. Esimerkkijärjestelmänä on tarkasteltu kohdeyrityksen Damatic-järjestelmää. Tavoitteena oli selvittää menetelmiä joilla pienempi ...
 • Tiitta, Jari (1995-06-07)
  Diplomityö liittyy läheisesti Kohdeyrityksen Fastpro-projektiin, jonka alle on koottu yrityksen kokonaistoiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Työn ensisijaisena tavoitteena on kuvataa kaikille toimipisteille yhteisen ...
 • Mononen, Markku (1981)
  Kodin kylmälaitteiden melu on usein häiritsevää, varsinkin hiljaisella seudulla ja yöaikaan. Työn tarkoituksena on tutustua melusta luotuihin teorioihin, suorittaa mittauksia muutamilla kylmälaitteilla ja näiden perusteella ...
 • Helin, Minna (1994)
  Diplomityön tavoitteena oli etsiä kuumahierreprosessin häiriötekijöitä ja ajo-optimia. Erilaisten mallien avulla voidaan hierremassan laatua ennustaa ja käyttää siten hyväksi säädössä. Prosessista kerättyjen mittaustulosten ...
 • Välimaa, Harri (1994)
  Lähiverkkojenn yhdistäminen on kasvanut jyrkästi 80-luvun lopusta lähtien. Useimmissa tapauksissa yhdistämispalvelu ostetaan palveluntarjoajilta, mikä on täten vaikuttanut myös dataverkkojen kehittymiseen ja kasvamiseen. ...
 • Moilanen, Kalle (1994)
  Kattilalaitoksen toiminnan kannalta mittaukset muodostavat tärkeän osa-alueen. Paitsi, että mittaukset liittyvät olennaisena osana laitoksen toimintaa ohjaavaan säätöautomatiikkaan, niin mittaukset ilmaisevat myös ...
 • Virtanen, Jorma (1991)
  Paperikoneella tapahtuvan pintaliimauksen tehtävänä on tehdä paperista mahdollisimman tasalaatuista sekä kone-, että poikkisuunnassa. Pintaliimaus on perinteisesti tehty liimapuristimella, joka on rajoittanut hienopaperikoneiden ...
 • Sorsa, Heli (1994)
  Suurten tiedosto- ja datamäärien hallinta ja käsittely eri signaalianalyysitehtäviä varten on perinteisillä MATLAB-menetelmillä vaivalloista ja aikaa vievää. Tämä hidastaa pääsyä käsiksi varsinaiseen analyysitehtävään ja ...
 • Kalamo, Pasi (1992)
  Tämä diplomityö on tehty "Tietämyspohjainen sellun ja paperinlaadun hallintajärjestelmä" -osaprojektissa. Projektissa on kehitetty graafipohjaista analyysijärjestelmää paperiradan poikkisuuntaisten vaihteluiden analysointiin. ...
 • Kaljunen, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana tutkimusprojektia "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Siinä on tutkittu tietämystekniikan soveltamista monikanavaisten signaalianalyysimenetelmien avulla saatavien tulosten tulkintaan. ...
 • Takala, Markku (1984)
  Työssä tarkastellaan tietosysteemiin kuuluvan ohjelman sekä siihen liittyvän näytönkäsittelyjärjestelmän rakenteeseen ja toimintaan liittyviä tekijöitä keskustelevassa tietokoneenkäytössä. Alan yleistä taustaa vasten ...
 • Saari, Esa (1994)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun koneosaston lämpötekniikan laitokselle. Työ on laitoksen projektista "Kuumalanka- & laslaser-dopleranemometrimittaukset, KLA & LDA ".Diplomityön yhtenä tarkoituksena ...
 • Savolainen, Asko (1994)
  Kunnonvalvonta parantaa tuottavuutta ja sen avulla voidaan säästää huoltokustannuksissa. Tämä työ on osa laajempaa projektia, jonka tavoitteena on selvittää sopivat mittaussuureet ja analysointimenetelmät pyörivien koneiden ...
 • Hopeaharju, Arto (1983)
  Diplomityössä tutkittiin digitaalisen mittaustekniikan suomia mahdollisuuksia suurmuuntajien osittaispurkausmittauksessa. Vaikka osittaispurkausmittaus on nykyisin muuntajakoestuksessa erikoiskoe, on sen merkitys varsin ...