.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Talonrakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Pirinen, Juhani (1987)
  Tämän työn perustana on ollut ajatus liittää tiililaattakuori solupolyuretaanieristeeseen uretaanin valmistusvaiheessa eli vaahdotuksessa. Syntyvää tiili-uretaani-yhdistelmää on lähdetty työssä toisaalta ideoimaan ja ...
 • Airola, Juha (1986)
  Puutteellisen ääneneristävyyden aiheuttamat ongelmat asuintuotannossa ovat yhä useammin syynä valituksiin ja korjausvaateisiin. Äänen eristämiseksi tehdyt toimenpiteet suunnittelussa ja rakentamisessa on usein laiminlyöty ...
 • Viitala, Pekka (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu AutoCad-ohjelman soveltuvuutta seinäelementtien suunnitteluun. AutoCad lienee yleisin Suomessa käytettävä CAD-ohjelma. Se on melko suppea, mutta se toimii lähes kaikissa mikrotietokoneissa. ...
 • Virtanen, Vesa (1982)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut laatia rakennesunnitteluohjeet nykyisin paljon rakennetuille BES-taloille. Varsinainen diplomityö muodostui tämän tyyppisen rakennuksen konstruoinnista ja sitten edellä mainituista ...
 • Kauppinen, Raija (1985)
  Tässä työssä on tutkittu betoni-terässekarakennetta, jossa palkit ovat kohdeyrityksen tuottamia hitsattuja THQ-teräspalkkeja ja kantavana pystyrakenteena ovat teräsbetonipilarit. THQ-palkkeja on tutkittu kahdella korkeudella, ...
 • Käkönen, Heikki (1990)
  Tutkimuksen lähtökohtana on ollut havainnot siitä, että betoni-sandwich -ulkoseinärakenteen kestävyys ja toimivuus on osoittautunut osittain puutteelliseksi. Alkavia korroosiovaurioita on havaittu varsinkin tapauksissa, ...
 • Aro, Jussi (1990)
  Tämä diplomityö on tehty TTKK:n Talonrakennustekniikan laitoksella osana keväällä 1989 aloitettua teräskerrostalotutkimusprojektia. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää sekä elementtitehtaan tuotevalikoimaa että teräsosia ...
 • Silvennoinen, Petri (1989)
  Tämä diplomityö on osa Sitran, kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston sekä Tekesin rahoittamaa julkisivujen pintakäsittely- ja lisäeristys-projektia 1986...1990. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena oli yhtäältä ...
 • Iso-Mustajärvi, Pertti (1993)
  Diplomityön tavoitteena on tutkia eri betonien ja betoniterästen jäännöslujuusominaisuuksia, joiden perusteella on mahdollista luoda tarkastelumalli tulipalon jälkeisten betonirakenteiden kelpoisuudesta. Koekappaleet ...
 • Mäkelä, Kimmo (1996-06-05)
  Työssä tutkittiin betonin tutkimusten yhteydessä käytettäviämikroskooppisia menetelmiä ja pyrittiin määrittelemään, minkälaisiintilanteisiin niitä voidaan soveltaa.
 • Raiski, Timo (1996-05-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää realkalointiin liittyviä kysymyksiä,joilla on vaikutusta menetelmän käyttökelpoisuuteen erityisestisuomalaisissa rakenteissa ja olosuhteissa.
 • Uusi-Vähälä, Jorma (1985)
  Betonirunkoisen pientalon rakentamiskustannukset ovat usein korkeammat kuin vastaavan puurunkoisen talon. Vallitsevien määräysten vuoksi betonipientalot joudutaan suunnittelemaan eräiltä osin tarpeettoman raskaiksi. Myös ...
 • Kaivonen, Juha-Antti (1991)
  Tämä diplomityö on tehty osana "Betonipinnan uudelleen alkalisoituminen sementtipohjaisen käsittelyn vaikutuksesta" -projektia. Projekti on mukana yhteiseurooppalaisessa COST-yhteistyössä (509, Corrosion and protection of ...
 • Majahalme, Tapio (1986)
  CAD-tekniikka on jo pitkään ollut käytössä eräillä tekniikan osa-alueilla. Rakennusteknisiä CAD-sovellutuksia on otettu käyttöön vasta muutamien viimeisten vuosien aikana. Käytäntö ei ole vakiintunutta, eikä kokemukseen ...
 • Turunen, Tommi (1996-05-15)
  Tavoitteena oli kehittää kuormituslaite ja valmisdemonstraatiosarjakoesarja, joiden avulla voidaan havainnoillistaa puunkäyttäytymistä erilaisissa kuormitustilanteissa.
 • Jussila, Esko (1989)
  Työn tarkoituksena oli tutkia CAD-tekniikan mahdollisuuksia teräsbetonielementtien suunnitteluprosessissa sekä laajentaa jo valmiina ollutta elementin piirtojärjestelmää kattamaan myös mitoituksen ja raudoituksen suunnittelun. ...
 • Leppälehto, Markku (1983)
  Elementtirakentamisen osuus talonrakennustuotannostamme on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Elementtirakentamiselle on ominaista toimintojen eriytyminen niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. ...
 • Suvanto, Tomi (1993)
  Korjausrakentamisen osuus rakennusinvestoinneista tulee lähivuosina entisestään kasvamaan. Eräs painopistealue on rakennusten julkisivujen korjaus, etenkin 60- ja 70-luvulla rakennettujen elementtikerrostalojen julkisivut. ...
 • Manninen, Juha (1983)
  Diplomityön muodostaa suunnittelutehtävä. Siinä käydään läpi erään teräsbetonisen kahden raiteen rautatiesillan rakennesuunnittelu, jonka pohjalta on laadittu rakennepiirustukset. Sillan staattinen systeemi on kolmiaukkoinen ...
 • Välimaa, Mika (1991)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia esijännitetyn liitospultin vaikutusta kehän ominaisuuksiin. Aiemmassa tutkimuksessa käytettyä tietokoneohjelmaa kehitettiin siten, että se ottaa huomioon myös pultin vaikutuksen pilarin ...