.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Tie- ja liikennetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Lehtimäki, Jukka (1991)
  Työssä tutkittiin asfaltin yhtä mekaanista ominaisuutta, jäykkyysmodulia ja siihen vaikuttavia seikkoja. Asfaltti on viskoelastinen materiaali ja sen käyttäytymiseen vaikuttavat kimmoinen kiviaines ja viskoelastinen bitumi. ...
 • Pelkonen, Heli (1993)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Suomen elintarvikkeiden jakelun nykytilaa sekä vaihtoehtoisia jakelujärjestelmiä. Vaihtoehtoisia järjestelmiä tarkasteltiin STAN-ohjelmiston avulla. Nykytilalle vaihtoehtoisina ...
 • Heinonen, Kimmo (1992)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut ratkaista Budapestin neljän eteläisen kaupunginosan (Ferencvaros, Kispest, Pesterzsebet ja Csepel) katu- ja joukkoliikenneverkon ongelmia. Lisäksi työssä esitetään yksityiskohtaisempi ...
 • Asumalahti, Hannu (1983)
  Tavoitteena oli selvittää Savonradan oikaisun välillä Lahti - Mikkeli (Helemi-radan) toteuttamisen edellytykset ja vaikutukset. Helemi-radan liikenteellisten vaikutusten alue käsittää radan pohjoispäässä Savon, Kainuun ja ...
 • Vehmas, Juha (1990)
  Huono vedenläpäisevyys on jalkapallokenttiemme yleisin ongelma. Syynä on se, että kenttänurmen kasvukerros sisältää nykyisin liikaa hienoa ainesta. Kasvualustan vesipitoisuus on korkea ja huokoisuus pieni. Hidas kevätkasvu, ...
 • Karvonen, Tapio (1990)
  Joutsan-Hirvensalmen maantieyhteyden kehittäminen kuuluu Keski-Suomen tiepiirin Tie 2000 ohjelmaan. Tässä työssä on selvitetty hankkeen eri vaihtoehtojen liikennetaloudellista edullisuutta sekä käsitelty suppeasti vaihtoehtojen ...
 • Kärki, Antti (1991)
  Työ on tehty osaselvitykseksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitossa tehtävään kadun geometrian ja katutilan suunnittelu -ohjeeseen. Työssä pyrittiin selvittämään normaalityyppisen sekä piha- ja hidaskatutyyppisen kadun ...
 • Kantonen, Jouko (1986)
  Katujen ja rakennuskaavateiden talvikunnossapitotutkimus kuuluu osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston SITRAn, ympäristöministeriön ja kuntien keskusjärjestöjen vuonna 1983 yhteistyössä aloittamaan katujen ...
 • Lumiaho, Aki (1993)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kaupunkien kevyiden raideliikennejärjestelmien ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta suomalaisten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen sekä tehdä ...
 • Väliharju, Reijo (1994)
  Liikennemallit ovat aina yksinkertaistettuja kuvauksia todellisuudesta. Liikennemallit esitetään yleensä matemaattisten funktioiden muodossa, joiden muuttujina käytetään tärkeimpinä pidettyjä todellisuutta kuvaavia tekijöitä. ...
 • Lintilä, Janne (1994)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kevyen liikenteen järjestelyjen edullisuusvertailua. Tavoitteena oli tutkia kevyen liikenteen järjestelyjen vaikutuksia ja hankkeiden keskinäistä vertailua. Tämän pohjalta muodostettiin omat ...
 • Pitkänen, Risto (1982)
  Olennaista kevyen liikenteen teissä ja risteämisjärjestelyissä on se, että niitä myös käytetään. Suunniteltaessa ja rakennettaessa sellaisia kevyen liikenteen ratkaisuja, joiden käyttöaste on heikko ei saavuteta ...
 • Jormalainen, Sirpa (1991)
  Kiertoliittymien käyttö on Suomessa ollut hyvin vähäistä. Muissa maissa niiden käyttö on selvästi yleistynyt ja saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut käytännön suunnittelutyössä todettu ...
 • Taivainen, Yrjö (1981)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia koulujen päivittäisten työaikojen porrastamisella on tasata joukkoliikenteen ruuhkahuippuja. Samalla tutkimuksen piiriin kuuluu mahdollisten porrastusvaihtoehtojen ...
 • Porkka, Marjo (1983)
  Tämän kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on esittää keskeisimmät perusteet liikennettä koskevien toimenpiteiden taloudelliselle tarkastelulle. Käsittely painottuu voimakkaasti liikennetalouden puolelle. Jatkossa käsitellään ...
 • Numminen, Petri (1991)
  Tutkimuksen tavoitteena on tehdä periaatteellinen ehdotus tietokoneavusteisesta liikennesuunnittelumenetelmästä ja siihen käytettävistä ohjelmistoista. Nykyisiin liikennesuunnittelumenetelmiin liittyy runsaasti epätarkkuutta, ...
 • Salminen, Hanna-Kaisa (1993)
  Liikenneinfrastruktuuri on se osa logistiikkaan vaikuttavista tekijöistä, johon julkisella hallinnolla on eniten vaikutusmahdollisuuksia. Tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan sellaisia liikenneinfrastruktuurin ominaisuuksia, ...
 • Kanerva, Kirsi (1989)
  Tutkimuksessa on selvitetty liikenneverkon välillisiä vaikutuksia paikkakunta- ja aluetasolla. Tutkimuksen pääpaino on tieliikenneinvestoinneissa, koska tieliikenne on merkitykseltään hallitseva liikennemuoto. Vaikutuksina ...
 • Korpela, Kari (1993)
  Tutkimuksessa on selvitetty liikenteen työllistävä vaikutus ja sen muutoksia EY- ja ETA-säädösten, polttoaineen hinnan nousun ja tieverkon kehittämisen seurauksena. Tie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen henkilötyövuodet ...
 • Kalenoja, Hanna (1993)
  Liikenteen vaikutus yhdyskunnan toimintoihin ja yhdyskuntarakenteeseen on merkittävä. Samalla liikenne on eräs suurimmista ilman epäpuhtauksien päästölähteistä. Hiilimonoksidipäästöjen pääasiallinen lähde on liikenne. ...