.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Tietotekniikka, Pori"

Sort by: Order: Results:

 • Degerholm, Markku (1991)
  Työn tarkoituksena oli selvittää lähiverkkojen yhdistämispalvelun tarvetta, eri vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi, alueverkkomarkkinoitten suuruutta, sen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja käytännön toteuttamista Porissa. ...
 • Flink, Risto (1991)
  Asennus ja sen läpimenoaika on noussut paperikoneuusinnoissa varsin merkittävään asemaan paperikonetoimittajien välisessä kilpailussa. Läpimenoajat ovat lyhentyneet murto-osaan 15 vuoden takaisista vaatimuksista. Usein on ...
 • Mikkola, Matti (1991)
  Telealan päätelaitemyynnin vapauttaminen ja kilpailutilanteen muuttuminen teleyritysten toimilupien laajetessa ovat aiheuttaneet muutoksia teleyritysten asiakaspalvelutoiminnassa. Asiakassuuntautuneisuus näkyy organisaat ...
 • Kaunismaa, Petri Juhani (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut selvittää, mitä asianohjaus on ja millaisia ominaisuuksia tulee suuren organisaation asianohjausjärjestelmän sisältää. Toisena yhtä tärkeänä tarkoituksena on ollut esitellä prosessikeskeisen ...
 • Kyllönen, Sakari (1991)
  Tässä työssä on suunniteltu ohjelmisto betonielementtien raudoitteiden interaktiivista suunnittelua varten. Se toimii osana laajempaa suunnitteluohjelmistoa, jolla suunniteltavasta kohteesta luodaan kolmiulotteinen tuotemalli. ...
 • Halonen, Veli (1992)
  Tietotekniikan laitteisto- ja ohjelmistokehitys on tuonut tietokonepohjaiset suunnittelujärjestelmät kaikkien yritysten saataville. Kehitys on johtamassa siihen, että yritysten sisäisten järjestelmien integroimisen ohella ...
 • Pesonen, Iiro (1991)
  Tämä diplomityö on tehty osana aikuiskoulutuksen kehitystyötä. Oppimisympäristöt ovat kehittymässä yhä monivivahteisimmiksi. Yhä suurempi tiedon määrä on saavutettavissa tietoteknisen kehityksen myötä. Tämän vuoksi on ...
 • Uusitalo, Erkki (1989)
  CASE-välineet ovat tällä hetkellä vilkkaassa kehitysvaiheessa. Espoon kaupugilla on käytetty CorVision CASE -välinettä muutamissa systeemin suunnitteluprojekteissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää CorVision ...
 • Saarikko, Juha-Pekka (1993)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa tiedonkeruujärjestelmää piinauhailmaisimille. Työ on tehty Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa CERNissä käynnistetyn tutkimus- ja kehitysprojektin puitteissa. ...
 • Freese, Esko (1992)
  Työssä tutkittiin digitaalisen monipalveluverkon käyttäjäosan testausta. Nykyistä keskusten testausprosessia lähestyttiin laaja-alaisesti, koko ajan kuitenkin tarkentuen kohti automaattista toimintotestausta sekä siinä ...
 • Ukkola, Jari (1992)
  Työn tavoitteena on selvittää miten organisaatioiden välistä elektronista tiedonvaihtoa (EDI/OVT) voidaan hyödyntää Pori copperin liiketoiminnan kehittämisessä. Tarkastelun kohteeksi liiketoiminnan osa-alueista otettiin ...
 • Taivassalo, Esa (1992)
  Tietokoneavusteisen piirtämisen merkitys kohdeyrityksessä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti suuren CAD-investoinnin ansiosta. Samaan aikaan teknisen laskennan ohjelmisto- ja laitteistokanta on uusittu lähes täysin. ...
 • Kohijoki, Ritva (1991)
  Tarkasteltaessa ympäristön tilaa ja arvioitaessa yempäristön vaikutuksia kootaan paljon tietoa, joita käytetään päätöksenteon tukena. Ympäristöministeriö on käynnistänyt projektin ympäristötietojärjestelmän kehittämiseksi. ...
 • Koskinen, Jussi-Pekka (1992)
  Puhelinyhtiöt joutuivat miettimään lähiverkkojen markkinointistrategiaansa uusien toimittajien tullessa kilpailemaan asiakkaista 1990-luvun alussa. Uudet parikaapeliin perustuvat verkkotuotteet mursivat puhelinyhtiöiden ...
 • Multanen, Tero (1992)
  Kohdeyrityksessä käynnistettiin vuonna 1991 tiedonhallinnan uudistamisprojekti, jonka yhtenä osaprojektina on käyttönoton tietämysjärjestelmän kehittäminen. Käyttöönottotoiminta perustuu vahvasti alan perustiedon ja ...
 • Lappalainen, Pauli (1991)
  Diplomityön kohteena oli kohdeyrityksen puhtaana- ja kunnossapitotoimialan huolto- ja korjaustoiminnan kehittäminen. Koska korjaustoiminnan palvelutaso mitataan yhä useammin korjauskustannuksiin uhratulla rahamäärällä, ...
 • Ketola, Tuula (1992)
  Tämä diplomityö on osa Porin Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnan kehittämistä. Sen yhtenä tavoitteena on koulutuksen laadun alkumittaus ja toimenpide-ehdotusten tekeminen. Toisena tavoitteena on oppilaitoksen ...
 • Leimi, Esko (1993)
  Työn tarkoituksena oli arvioida kohdeyrityksen laatujärjestelmää ja laatia ehdotus laatujärjestelmän kehittämiseksi. Arvioinnin pohjana oli kansainvälinen laatujärjestelmästandardi ISO 9002. Tehtaan laatujärjestelmää ...
 • Franck, Matti (1991)
  Materiaalikustannukset muodostavat suurimman osan kokoonpanoteollisuuden kustannuksista. Kova kilpailutilanne, sijainti syrjässä päämarkkina-alueestaan ja toimittajistaan sekä kilpailijoihin verrattuna pieni koko ovat ...
 • Halkonen, Tiina (1990)
  Häiriöt koneiden toimintakunnossa aiheuttavat yleensä ylimääräisiä tuotantoseisokkeja. Värähtelymittauksiin perustuvien kunnonvalvontamenetelmien avulla saadaan ajoissa varoitus vikaantumisesta, jolloin kyetään toteuttamaan ...