.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Turvallisuustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Piispanen, Antero (1992)
  Tämä tutkimus sai alkunsa työsuojeluhallituksen tarpeesta selvittää Eurooppalaisen Standardisointikomitean CENin Teknisen komitean 122 tekemän standardisointityön tämän hetkinen tilanne. Selvitystä tarvitaan, koska ergonomia ...
 • Järvenpää, Marjut (1998-12-09)
  The purpose of this thesis was to design a new customer documentation concept for the Customer Documentation department of the Fixed Access Systems division of Nokia Telecommunications. Received feedback, results of several ...
 • Patkai, Nina (2006-02-08)
  AB3:Järjestelmäturvallisuudella tarkoitetaan yritystä tehdä järjestelmästä niin turvallinen kuin mahdollista aikaisessa vaiheessa sen elinkaarta. Järjestelmäturvallisuuden kehittämiseen käytetään turvallisuusanalyysimenetelmiä. ...
 • Ilvonen, Esa (1999)
  Teknologian nopea kehitys heijastuu standardisoimistyön tarpeessa kaikilla insinöörityön alueilla. Mikroprosessoreiden ja ohjelmistojen laaja-alainen hyödyntäminen lääketieteellisissä sovelluksissa on johtanut IEC 60601-1 ...
 • Vainio, Jenni (1999-01-13)
  Tutkimuksessa esitetään lastauskoneiden elinkaaren ympäristövaikutukset, pohditaan ympäristöasioiden kehitystä ja merkitystä tulevaisuudessa asiakkaiden keskuudessa sekä pohditaan tulevaisuuden vaatimuksia tuottajan vastuusta ...
 • Leino, Antti (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin purkualalla käytettävien iskuvasaran ja leikkurimurskaimen ympäristöasioita asiakasnäkökulmasta. Todettiin lainsäädännön asettaneen uusia paineita, mm. lajitteluvaatimus. Lajitteluvaatimus todettiin ...
 • Juuti, Ulla (1994-09-21)
  On osa Työterveyslaitoksen Työpaikka 2000 -kehitysohjelmaa. Tarkastellaan tulevaisuudessa muotoiltavan työpaikan suunnitteluun liittyviä suuntauksia ja muutostekijöitä. Haastateluissa korostui rauhallisen työpisteen ja ...
 • Luukko, Mika (1999-06-09)
  Katsaus koneturvallisuuden perusteisiin ja sen suunnittelun lähtökohtiin sekä turvallisuussuunnittelun perusteisiin eurooppalaisten turvallisuusdirektiivien valossa. Työ sisältää lisäksi ohjeelliset suuntaviivat turvallistamisen ...
 • Vannas, Vesa (1993)
  Uusien joustavien tuotantojärjestelmien käyttöönotto on kehittyvän konepajateollisuuden kilpailukyvyn edellytys. Inhimillisiä tekijöitä ja niiden vaikutuksia turvallisuuteen on FM-järjestelmien yhteydessä tutkittu hyvin ...
 • Perälä, Maarit (1993)
  FM-järjestelmät ovat yleistymässä Suomessa. FM-järjestelmien käyttöön otolla on pääasiassa myönteisiä vaikutuksia työturvallisuuteen, mutta toisaalta ne tuovat mukanaan aivan uudenlaisia vaaratekijöitä. Tällöin ...
 • Vilkki, Mika (1994-10-19)
  OWAS-, EMG-, ja RPE-menetelmillä tutkitaan kelaajien fyysistä kuormittuimsta. Tehdään ja toteutetaan toimenpide-ehdotuksia. Tulokset osoittavat, että kuormitus vähenee eniten selässä. On mahdollista yksinkertaisin menetelmin ...
 • Rintanen, Kirsi (1994)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida näkyvän varoitusvaatteen merkitystä tapaturman torjuntatoimenpiteenä. Lisäksi selvitettiin heijastemateriaalien käyttöä suomalaisessa työvaatetuksessa. Tutkimuksessa kehitettiin ...
 • Lankinen, Pirje (1997-01-22)
  Suomessa henkilösuojaimia koskevaan lainsäädäntöön kuuluvatturvallisuuslaki (299/58) muutoksineen ja kaksi EU:n direktiiviä. Niitäovat tukemassa yhdenmukaistetut EN-standardit. Tarkempaan tutkimukseenvalittiin joitakin ...
 • Piskonen, Outi (2000-10-11)
  Diplomityö suoritettiin Ekotehdas-projektin alaisena osatutkimuksena. Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda jätehallintamalli kunnossapitoyrityksen asiakkaina toimiville konepajoille. Oikeat jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ...
 • Välisalo, Tero (1997-08-27)
  Paineastialainsäädännön uudistus on valmisteilla. Uudistuksen yhteydessäsaatetaan ajan tasalle ne pykälät, jotka säätävät, milloin ja minkälaistakattilalaitosta saa käyttää miehittämättömänä tai kaukokäytössä. Tämän ...
 • Riikonen, Janna (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset kauppakeskushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille (YVA) sekä tällaiseen hankkeeseen liittyvät potentiaaliset ympäristövaikutukset. ...
 • Niemelä, Tanja (1999-08-18)
  Työssä testataaan käsityökalujen ergonomiaa mittaavaa laboratoriojärjestelmää sekä selvitetään käden koukistajalihaksen aktiivisuuden ja käden puristusvoiman välistä riippuvuutta työskenneltäessä oksasaksilla. Tutkimusmenetelminä ...
 • Väätänen, Antti (2000-02-09)
  Tutkimuksen on tarkoitus selventää käyttäjäkeskeisen suunnittelun toimintamallia, jonka avulla pyritään saamaan käyttäjien odotukset ja toiveet käyttöliittymän ominaisuuksiin, ennen kuin toiminnallista prototyyppiä aletaan ...
 • Sulonen, Ville (2001-12-12)
  SEVESO II-direktiivi velvoittaa erityisesti kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen huomioimaan toiminnassaan suuronnettomuusriskit, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa ...
 • Karppi, Kirsi (1993)
  Suomessa valmistellaan siirtymistä keskitetystä tuotevalvonnasta eurooppalaiseen tuotevalvontajärjestelmään. Koneiden turvallisuuden varmistamisen osalta tämä tarkoittaa, että nykyisistä tyyppitarkastus- ja hyväksyntämenettelyistä ...