.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Theses

 

Recent Submissions

 • Perho, Mika (2015-04-08)
  Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on ollut kolmen yrityksen muodostama toimittajaverkoston osa, jonka keskinäisiä yrityssuhteita, niin kutsuttuja relationaalisia suhteita, on kohdeyrityksen toimittajaverkostossa ...
 • Moglia, Luca (2015-04-08)
  Mobile networks are in a middle of big changes. Requirements for scaling the networks while data and subscriber amounts are rapidly increasing make current network architectures too ossified. Current way of deploying mobile ...
 • Sanjeev, Poudel Chhetri (2015-03-04)
  The growing importance of traditional text-based image retrieval is due to its popularity through web image search engines. Google, Yahoo, Bing etc. are some of search engines that use this technique. Text-based image ...
 • Joshi, Pratik (2015-03-04)
  Vehicle manufacturers have adopted this technology to assist the drivers drive their car like alarming the driver if he is close to some object while driving or safely parking the car to name a few. However, the main ...
 • Vilenius, Stiina Maria (2015-03-04)
  Työn tavoitteena oli arinakattilan hyötysuhteen ja siihen vaikuttavien osatekijöiden määrittäminen jätteen energiahyödyntämisessä. Työn teoreettisessa osuudessa keskitytään arinatekniikkaan ja sen ominaispiirteisiin, kun ...
 • Mardoukhi, Yousof (2015-03-04)
  The complexity of physical systems in nature is an obstacle for human desire and curiosity to explore new realms of knowledge. As we go further and further, more powerful computers with higher capability both in processing ...
 • Hanninen, Matti (2015-03-04)
  Rakennusalan tuottavuuden kehittyminen on ollut heikkoa pitkällä aikavälillä. Vuodesta 1975 vuoteen 2005 rakennustuotannon kokonaistuottavuus ei ole käytännössä kasvanut lainkaan. Osasyynä tähän on tuotteen monimutkaistuminen ...
 • Europaeus, Heikki (2015-03-04)
  In recent years, mobile technology has taken huge steps in equipment as well as network-side development. This has made possible to develop new type of mobile services and applications. Therefore the requirements for data ...
 • Sallinen, Lasse (2015-03-04)
  Liikenneviraston hallinnoimilla rata-, tie- ja vesiväylillä olevat kallioleikkaukset määritellään suurelta osin taitorakenteiksi, joille Liikennevirasto on kehittämässä yhteistä rekisteriä ja kunnonhallinnointijärjestelmää. ...
 • Nykanen, Simo (2015-03-04)
  Olemassa olevia väyliä parannetaan ja muutetaan, ja lisäksi siltojen kuormitustaso muuttuu. Nämä tekijät aiheuttavat nykyisille silloille toiminnallisia puutteita, joita on tarve poistaa korjaamalla. Lisäksi Suomen silloista ...
 • Lahtinen, Emil Juho Aukusti (2015-03-04)
  Web services have become to play an important role in people's everyday life. Along with their importance requirements and expectations for web services have risen and they will continue to grow in the future. Session ...
 • Tommila, Henrik (2015-03-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia erään pumppuohjatun ratkaisun soveltuvuutta ja ominaisuuksia sylinterin ohjauksessa. Järjestelmä on sähköhydrostaattinen ja se sisältää kaksi rinnankytkettyä vakiotilavuuksista ...
 • Deverashetty, Veerendra Kumar (2015-03-04)
  The digital era has accomplished new kinds of learning spaces, where learners engage in different kinds of learning activities. Thus different learners are gaining various learning experiences from heterogeneous learning ...
 • Löfgrén, Arttu Eevert (2015-03-04)
  Market- ja liikenneasemakiinteistöt kuluttavat suuren määrän sekä lämpö- että sähköenergiaa. Uusien sekä uudistusta tarvitsevien kiinteistöjen teknisten järjestelmien vertailu ja valinta perustuu eri asiantuntijoiden ja ...
 • Naskali, Liisa (2015-03-04)
  Nonlinear microscopy is used for investigating a variety of biological systems and artificial materials. The contrast achieved in this imaging technique relies on the detected signals that arise from nonlinear interactions ...
 • Kirkanen, Mikko (2015-03-04)
  Tässä diplomityössä esitellään järjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata kaikki työsuoritukseen liittyvien vaiheiden tehtävät. Näitä ovat työn ilmoittaminen, sen hakeminen, työsopimuksen tekeminen, tehdyn työn laskutus, ...
 • Parviainen, Roope (2015-03-04)
  Tuoterunko tuo ohjelmistokehitykseen omat erityispiirteensä. Tietovarastojen toteutus on monesti täysin räätälöity toteutus asiakkaan vaatimuksista, kun taas ohjelmistotuoterunko pyrkii vastaamaan useiden samanaikaisten ...
 • Lindström, Olli-Jussi Mikael (2015-03-04)
  Tiedonkeruujärjestelmiä ollaan hyödynnetty tuotantoprosessien tuottaman datan keräämisessä jo pitkään. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin tyypillisesti olleet erillisiä järjestelmiä, eikä dataa ole voitu kuljettaa hyödynnettäväksi ...
 • Araiza Leon, Julio Cesar (2015-03-04)
  We are entering into a new computing technological era where communications are established not just user to user, or user to machine, but also machine to machine (M2M), machine to infrastructure, machine to environment. ...
 • Laine, Antti (2015-03-04)
  Suprajohtimen valmistusprosessissa johtimen molempiin päihin muodostuvat niin sanotut muutosvyöhykkeet, joissa johtimen alfa-arvo sekä filamenttien muoto ja koko vaihtelevat. Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten nämä ...

View more