Now showing items 61-80 of 85

  • Riihimäen kauppatorin ja linja-autoaseman korttelin muutos ja täydennysrakentaminen 

   Korkeamäki, Anniina (2009-11-04)
   Diplomityön aiheena on Riihimäen kaupungissa sijaitsevan korttelin uudelleenkäyttösuunnitelma. Korttelissa on sijainnut linja-autoasema ja kauppatori. Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä uuteen Matkakeskukseen keväällä ...
  • Saaristolaiskylä 

   Pennanen, Tarja (2010-01-13)
   Diplomityöni aiheena on lounaissuomalainen saaristolaiskylä. Tutkin aihetta sekä perinteen että nykypäivän näkökulmasta. Nykypäivän saaristorakentamiseen vaikuttavina asioina selvitän valtio- ja Eu-politiikan vaikutuskeinoja ...
  • Sappee: hiihtokeskuksesta ympärivuotiseksi matkailukohteeksi 

   Vallius, Sampo (2009-06-03)
   The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
  • Satamakadun sukkatehdas. Tampereen sosiaalivirastotalon, entisen Suomen Trikoon sukkatehtaan uudiskäyttösuunnitelma 

   Kormu, Marko (2010-06-23)
   Diplomityössäni tutkin Tampereen Satamakadulla sijaitsevan entisen sukkatehtaan uudiskäytön mahdollisuuksia. Rakennus on laajennettu nykyiseen muotoonsa useassa eri vaiheessa 1900-luvun aikana ja sisältää ajallisia kerrostumia ...
  • Saukonmäen kerrostaloalueen lisärakentaminen ja kehittäminen 

   Savela, Petra (2010-04-07)
   Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
  • Statens naturhistoriske museum 

   Ahokas, Harri (2010-06-23)
   Statens Naturhistoriske Museum on kesällä 2009 käyty avoin, Tanskan valtion järjestämä arkkitehtuurikilpailu. Kilpailu oli luonteeltaan aatteellinen / hankesuunnittelutasoinen, varsinaiseen toteutussuunnitteluun käyty ...
  • Sunilan vanha lämpökeskus ja sen lähiympäristö 

   Mustonen, Kari (2009-11-04)
   Diplomityöni sisältää Sunilan tehtaan asuntoalueen Valliniemen lämpökeskuksen rakennushistoriallisen selvityksen, ajantasamittauksen ja ajantasapiirtämisen sekä rakennuksen uuden käyttömahdollisuussuunnitelman. Tämän lisäksi ...
  • Suunnittelutyökalut arkkitehtuurikasvatuksen välineenä 

   Hauru, Jaakko (2010-05-05)
   Uudet tietomallipohjaiset suunnittelutyökalut on otettu yleisesti osaksi suunnitteluprosessia. Seurauksena suunnittelun aikana kerätyn ja luodun tiedon määrä on kasvanut, ja sen hallinta parantunut. Suunnittelutyö on ...
  • Suvelan asuinalueen kehittäminen täydennysrakentamisen keinoin 

   Otranen, Patrik (2009-04-08)
   Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Espoon keskuksessa sijaitsevan Suvelan asuinalueen kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Työ täydentää osaltaan virallista Suvelan kehittämisprojektia, mikä tähtää alueen ...
  • Textile in Architecture 

   Kuusisto, Terhi Kristiina (2010-06-09)
   The use of textile in architecture has become increasingly popular in the recent years. Therefore there is a growing demand for texts introducing this exciting topic. The aim of this thesis is to have a look at the ...
  • Tietomalliprosessi – tietomallitiedon käyttö suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa 

   Palos, Salla (2010-06-09)
   Tietomallien käyttö on mahdollistanut tiiviimmän yhteistyön rakennuttamisprojektin sidosryhmien välillä. Asiakkaan päätöksentekoprosessista on tullut tehokkaampi, suun-nitteluprosessista joustavampi ja toteuttajasta ...
  • Toimistorakentamista Jyväskylän Tourulaan : Suunnitelma Kivääritehtaan yrityspuiston laajennukseksi ja tutkielma 

   Kyllönen, Martta (2009-09-09)
   Tämä diplomityö pohjautuu Jyväskylässä syksyllä 2008 järjestettyyn kilpailuun Kivääritehtaan yrityspuiston laajennuksen suunnittelusta. Työ jakautuu kahteen osaan, kirjallisuustutkielmaan ja suunnitelmaosuuteen. ...
  • Turun kauppahallin tontti - visio kaupunkikeskustan tiivistämisestä ja kehittämisestä 

   Lehtonen, Jouni (2010-06-09)
   Diplomityössäni esittelen Turun ydinkeskustassa sijaitsevalle kauppahallin tontille tekemäni ideasuunnittelman. Poikkeuksellinen korttelirakenne sekä potentiaali jatkokehittämistä varten herättivät mielenkiintoni aluetta ...
  • Tykki. Täydennysrakentaminen historiallisella esikaupunkialueella. Kaupunkikuva ja rakentamistapa. 

   Kiianen, Atte (2010-03-03)
   Uudisrakennuksen suunnittelu historiallisesti arvokkaalle alueelle johtaa usein epämieluisaan tulokseen, kun rakennus sopeutuu huonosti ympäristöönsä. Tavallisesti tämä johtuu rakentajan tai suunnittelijan puutteellisesta ...
  • Uinti- ja melontakeskus Jyväskylän Kivelänrantaan 

   Moisala, Antti (2009-06-03)
   Diplomityön lähtökohta perustuu Jyväskylän Kivelänrannan asuntoalueen kansainväliseen ideakilpailuun, jossa entiselle leirintäalueelle haettiin uutta identiteettiä. Belgialaiset Bart van der Velde ja Petra Sorge voittivat ...
  • Ulkoilmateatteri entiseen kivilouhimoon Kirkkonummelle 

   Mero, Minja-Riina (2010-09-08)
   Diplomityöni tarkoituksena on esitellä vaihtoehtoinen jälkikäyttösuunnitelma toimintansa lopettaneelle Hilan luonnonkivilouhimolle. Kirkkonummella Upinniemessä sijaitseva avolouhimo on pinta-alaltaan 1,6 hehtaaria ja ...
  • Unohdetut paikat, katoavat hetket, liikuteltavat tilat- Arkkitehtuurin kokemuksellisuus ja väliaikainen paikanhaltuunotto 

   Paukio, Maria (2010-06-09)
   Diplomityöni tarkastelun kohteena on kokemuksellinen, kokeileva ja väliaikainen arkkitehtuuri kaupunkitilassa. Työni käsittelee tämänkaltaisen arkkitehtuurin puutetta tunteen, nykykulttuurin, tradition ja konseptin ...
  • Urbaani Karjaranta 

   Mikkola, Teemu (2010-06-23)
   Suurteollisuus on hiljalleen poistumassa Porin Karjarannan teollisuusalueelta Kokemäenjoen rannalla. Karjaranta sijaitsee keskustan lähellä ja on yksi harvoja alueita, jonne keskustan kerrostaloalueella vielä on tilaa ...
  • Urban Acupuncture. Eastern Part of Tampere City 

   Joachimiak, Malgorzata (2010-06-23)
   URBAN ACUPUNCTURE Acupuncture cures major health problems by intervention on some specific points that interact with the complex system. Analogically, ‘point’ interventions can have an urban effect at the territorial ...
  • Verla - kyläkeskuksen kehittämissuunnitelma 

   Suontausta, Sini (2010-06-23)
   Diplomityöni käsittelee Pohjois-Kymenlaaksossa sijaitsevan Verlan kyläkeskustan kehittämistä. Verlan puuhiomo ja paperitehdas on UNESCO:n maailmanperintökohde ja toimii nykyisin museona. Tehdasalue muodostaa eheän ja ...