Now showing items 1244-1263 of 3291

  • Joukkoistamiseen pohjautuva Web-paikallishakukone 

   Laukkanen, Jesse (2015-06-03)
   Web sisältää valtavan määrän tietoa, jolla on usein maantieteellinen luonne. Samaan aikaan käyttäjät myös etsivät Webistä yhä useammin tietoa omasta ympäristöstään. Vaikka Web-dokumentit sisältävät suoria viittauksia ...
  • Joukkoistamisen hyödyntäminen rakennusalan yrityksen arvon yhteisluonnissa 

   Kuvaja, Jonne (2016-08-17)
   Arvonluonti on muuttunut teknologian kehityksen myötä. Erityisesti ICT, Internet ja Web 2.0 –teknologiat ovat mahdollistaneet uudet tavat luoda arvoa yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuitenkin suhteellisen ...
  • Joukkoliikennemuotojen vertailu Vantaan poikittaisessa runkoliikenteessä 

   Sirniö, Tiina (2012-01-11)
   Vantaan yleiskaavaan on merkitty joukkoliikenteen poikittainen runkolinja, jonka kulkumuotoa ei kuitenkaan ole määritelty. Tässä työssä vertaillaan pikaraitiotietä, johdinautoja ja bussien runkolinjastoa vaihtoehdoiksi ...
  • Joukkoliikenteen edistäminen liikennesuunnittelun keinoin 

   Nieminen, Petteri (2011-04-06)
   Tässä diplomityössä on selvitetty toiminnallisia ja rakenteellisia keinoja joukkoliikenteen nopeuttamiseksi Turun kaupungissa. Turussa, kuten muissakin suomalaisissa kaupungeissa, on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus ...
  • Joukkoliikenteen kysynnän vaihtelut ja niihin vaikuttaminen 

   Haapamäki, Ruut (2016-01-25)
   Kaupunkijoukkoliikenteen kuormituksessa on nähtävissä selvät piikit aamuisin ja iltapäivisin. Piikit aiheutuvat koulu- ja työmatkaliikenteestä. Epätasainen kysyntä ruuhkauttaa joukkoliikennevälineitä ja pakottaa lisäämään ...
  • Joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat tekijät 

   Korhonen, Eveliina (2015-05-06)
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat, mikä niiden merkitys joukkoliikenteen kokonaislaatuun on, miten niitä tutkitaan eri joukkoliikennekaupungeissa sekä miten eri ...
  • Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutukset Tampereella 

   Niittylä, Laura (2012-03-07)
   Tässä työssä tutkitaan Tampereella vuoden 2011 aikana käyttöönotettujen joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksia ajoaikojen ja täsmällisyyden näkökulmasta. Työn alussa käsitellään teoriapainotteisesti ...
  • Joukkoliikenteen matkustajalaskenta Helsingin seudulla 

   Stenroth, Joonas (2015-06-03)
   Joukkoliikenne Helsingin seudulla, tarkemmin HSL-alueella, muodostuu kuudesta eri liikennemuodosta, jotka ovat linja-auto-, raitiovaunu-, metro-, lähijuna- ja Suomenlinnan lauttaliikenne sekä Kutsuplus. Näiden kulkumuotojen ...
  • Joustavan puomimekanismin testilaitteiston suunnittelu 

   Mustonen, Matias (2015-12-09)
   Energiansäästö eri teknologian osa-alueilla on tällä hetkellä yksi tiedemaailman haasteista. Erilaisia työkoneita, jotka ovat varustettuja puomeilla, on maailmassa miljoonia. Puomeilla tehdään pääosin työtä, jossa tavaraa ...
  • Joustavien valmistusjärjestelmien asiakasarvo 

   Kumpulainen, Santtu (2013-03-06)
   Asiakasarvo on noussut 2000-luvulla erääksi markkinointitutkimuksen käytetyimmistä termeistä. Tässä työssä asiakasarvon analysoinnille rakennettiin viitekehys, jonka avulla tuotantojärjestelmäinvestoinnin asiakasarvo voidaan ...
  • Julkikoti - Yksityisen tilan käytöstä väliaikaisena julkisena tilana 

   Thureson, Jon (2014-06-04)
   Perhekäsityksen muuttuessa 1600-luvulta nykypäivään asuminen on muuttunut suurten asuinkuntien julkisista majapaikoista ydinperheiden suljetuiksi linnakkeiksi. Modernin kodin yksityisyyttä korostava kulttuuri synnytti monia ...
  • Julkinen rakennus hirrestä- Hiltulanlahden koulu 

   Tilaeus, Sonja (2016-12-07)
   Hirsi on varsin perinteikäs rakennusmateriaali Suomessa. Rakennusten hirret oli tapana veistää tontin tai lähimetsän puista ja tilkitä tiiviiksi sammaleella. Hirsi kuitenkin unohdettiin halvempien rakennusmateriaalien myötä ...
  • Julkisen avaimen järjestelmä, toimikortit ja niiden soveltaminen organisaatiossa 

   Linden, Mikael (2003)
   Julkisen avaimen järjestelmä (public key infrastructure, PKI) on kryptografiaa soveltava teknologia, jota voidaan käyttää tietoverkon käyttäjien lähettämien viestien aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. ...
  • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheen haasteet ja niiden ratkaisut 

   Pehkonen, Janne (2013-04-03)
   Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät haasteet julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheessa ja löytää niihin soveltuvat ratkaisut. Aineisto koostui artikkelikatsaukseen valituista ...
  • Julkisen organisaation postiprosessien uudistaminen 

   Tarvainen, Hannu (2013-06-05)
   Diplomityön tavoitteena on tarkastella Tampereen kaupungin postitoiminnan rakennetta ja antaa sen perusteella toimenpide-ehdotus toiminnan tehostamiseksi. Työ pyrkii vastaamaan seuraaviin, ongelmaa kuvaaviin tutkimuskysymyksiin:” ...
  • Julkisen pysäköinnin hinnoittelun kehittäminen Tampereen keskustassa 

   Ollila, Antti (2016-04-06)
   Julkisen pysäköinnin hinnoittelun taustalla vaikuttavat vahvasti erilaiset poliittiset tavoitteet. Tampereen kaupungin valmisteilla olevan pysäköintipolitiikan myötä kaupungin julkisen pysäköinnin hinnoittelua ollaan ...
  • Julkisivuvalaistus osana arkkitehtuuria - Klingendahl ja Lapinniemi historiallisina valaistuskohteina 

   Konola-Tuominen, Pirkko Marika (2012-05-09)
   Diplomityön aihe – Julkisivuvalaistus osana arkkitehtuuria – sai lähtökohtansa yhteistyöehdotuksesta, jossa toivottiin julkisivuvalaistusta Klingendahlin ja Lapinniemen entisiin tekstiilitehtaisiin. Kohteet ovat merkittävä ...
  • Junaliikenteen palvelutason muutosten vaikutukset matkustajamääriin 

   Korpi-Hyövälti, Pekka (2010-06-23)
   Ilmastonmuutoksen aikakautena on tärkeää nostaa ympäristöystävällisen rautatieliikenteen matkustajamääriä mahdollisimman paljon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaukoliikenteen palvelutason muutokset ovat ...
  • Jyväskylän maanläjitysalueiden sijainnit tulevaisuudessa 

   Sabel, Jenni (2011-10-05)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää Jyväskylän alueelta uusia alueita, joita voisi hyödyntää tulevaisuudessa maanläjitykseen. Maanläjitystoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät monet säädökset. Maanläjitysalueen ...
  • Jyväskylän Piippuranta - Joustavan työnteon mahdollistava asuinalue 

   Kilpeläinen, Aleksis (2014-10-08)
   Diplomityö pohjautuu vuonna 2014 järjestettyyn Jyväskylän Kankaan entisen tehdasalueen aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailuun. Suunnitelman tavoitteena on ollut tuottaa omaleimainen ja vanhan paperitehdasmiljöön ...